Kreator pola kombi/pola listy

W przypadku wstawienia do dokumentu pola kombi lub pola listy automatycznie uruchamiany jest kreator. Kreator umożliwia określenie w sposób interaktywny prezentowanych informacji.

Aby wykonać tę operację...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Ikona notatki

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie kreatora, można użyć ikony Włącz/wyłącz kreatorów.


Kreatorzy pól kombi i list różnią się ostatnią czynnością wykonywaną przez użytkownika. Wynika to z natury tych pól formantów:

Pola list

W przypadku pola listy użytkownik wybiera jedną pozycję z listy. Pozycje te są zapisane w tabeli bazy danych i nie można ich zmodyfikować za pomocą pola listy.

Zazwyczaj tabela bazy danych zawierająca widoczne pozycje listy w formularzu nie jest tą samą tabelą, na której jest oparty formularz. Pola list w formularzu działają na zasadzie odwołań, tzn. odwołania do widocznych pozycji listy są umieszczone w tabeli formularza (tabela wartości), a także wprowadzane jako takie do tabeli wartości z chwilą wybrania przez użytkownika pozycji z listy i zapisania formularza. Przez wartości odwołań w polach list mogą być wyświetlane dane z tabeli powiązanej z bieżącą tabelą formularza. Dlatego za pomocą Kreatora pola listy można powiązać dwie tabele bazy danych w taki sposób, aby w polu formantu wyświetlana była szczegółowa lista z wartościami z pola danych znajdującego się w innej tabeli bazy niż ta, do której odwołuje się formularz.

W innych tabelach wymagane pole jest przeszukiwane przez podanie jego nazwy (ControlSource); na tej podstawie są wypełniane odpowiednie pola. W przypadku nieznalezienia nazwy pola lista pozostaje pusta. Kiedy pola listy zawierają powiązane kolumny, jest wykorzystywana pierwsza kolumna drugiej tabeli; kwerenda nie jest prezentowana.

Na przykład jeśli tabela artykułów zawiera numer dostawcy, w polu listy może znaleźć się łącze o nazwie "Numer dostawcy", które powoduje wyświetlenie odpowiedniej nazwy dostawcy z tabeli dostawców. Kreator pyta o wszystkie ustawienia wymagane do utworzenia takiego łącza na stronie Połączenia pól.

Pola kombi

W przypadku pola kombi użytkownik może wybrać jedną pozycję z listy lub wprowadzić tekst samodzielnie. Pozycje na liście pochodzą z dowolnej tabeli bazy danych. Pozycje wybierane lub wprowadzane przez użytkownika w celu zapisania mogą zostać zapisane tylko w formularzu lub w bazie danych. W przypadku zapisu w bazie danych są one umieszczane w tej tabeli bazy, na której jest oparty formularz.

W polach kombi mogą być wyświetlane dane z dowolnej tabeli. Nie jest wymagane bezpośrednie powiązanie między bieżącą tabelą formularza a tabelą, której wartości mają być wyświetlane w polu kombi (tabeli listy). Pola kombi nie obsługują odwołań. W przypadku wprowadzenia lub wybrania, a następnie zapisania wartości przez użytkownika, w tabeli formularza jest wprowadzana faktycznie widoczna wartość. Ponieważ nie ma powiązania między tabelą formularza a tabelą listy, nie występuje tutaj tabela Połączenie pól.

W przypadku pola listy użytkownik wybiera pozycje z listy i są one zapisywane w tabeli listy. W przypadku pola kombi można wprowadzić dodatkowy tekst. Zostaje on umieszczony w bieżącej tabeli bazy danych formularza (tabela wartości) i może tam być przechowywany. Działanie tej funkcji jest definiowane na ostatniej stronie Kreatora pola kombi noszącej nazwę Przetwarzanie danych. W kreatorze pola listy nie ma takiej strony. W tym miejscu można określić, czy i gdzie w wartościach tabeli ma zostać zapisany wprowadzony tekst.

Kreator elementu tabeli / pola listy / pola kombi: Dane

Wybierz źródło danych i tabelę, której odpowiada pole formularza. W przypadku wstawienia pola formularza do dokumentu, który jest już powiązany ze źródłem danych, ta strona przestaje być widoczna.

Kreator pola kombi/pola listy: Wybór tabeli

Określa tabelę (spośród dostępnych tabeli bazy danych) zawierającą pole danych, którego zawartość ma być wyświetlane jako pozycja listy.

Kreator pola kombi/pola listy: Wybór Pól

Wybierz pole danych wskazane w tabeli na poprzedniej stronie; zawartość tego pola będzie wyświetlana w polu listy lub polu kombi.

Kreator pola listy: Połączenie pól

Określa pola, przez które tabele wartości są połączone z tabelami list.

Kreator pola kombi: Pole bazy danych

W przypadku pól kombi można zapisać wartość pola w bazie danych lub wyświetlić ją w formularzu.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Please support us!