Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

W przypadku istnienia wielu formularzy Nawigator formularza tworzy przegląd wszystkich formularzy oraz udostępnia różne funkcje do ich edycji.

Aby wykonać tę operację...

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Nawigator formularza


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

Możesz zmienić sposób, w jaki są zorganizowane różne formanty, przeciągając je i upuszczając w obrębie Nawigatora formularza. Zaznacz co najmniej jeden formant i przeciągnij go do innego formularza. Możesz także nacisnąć kombinację klawiszy + X lub z menu kontekstowego wybrać polecenie Wytnij, aby przenieść formant do schowka, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy + V lub wybrać polecenie Wstaw, aby wstawić formant w innym miejscu.

Aby zmienić nazwę w Nawigatorze formularza, kliknij ją i wprowadź nowa albo użyj odpowiedniego polecenia menu kontekstowego.

Wybranie formantu w Nawigatorze formularza powoduje zaznaczenie odpowiedniego elementu w dokumencie.

Po wywołaniu menu kontekstowego dla wybranej pozycji w Nawigatorze formularza są dostępne następujące funkcje:

Nowy

Dodaje nowe elementy do formularza. Funkcję Dodaj można wywołać tylko wtedy, gdy formularz został wybrany w Nawigatorze formularza.

Formularz

Tworzy nowy formularz w dokumencie. Aby utworzyć podformularz, dodaj nowy formularz pod odpowiednim formularzem nadrzędnym.

Formanty ukryte

Tworzy ukryty formant w wybranym formularzu. Formant jest niewidoczny na ekranie i ukryty przed użytkownikiem. Ukryty formant umożliwia dołączenie danych, które mają być przysłane razem z formularzem. Zawiera dodatkowe informacje lub tekst objaśniający, który można określić podczas tworzenia formularza za pomocą specyficznych właściwości formantu. Wybierz ukryty formant w Nawigatorze formularza, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

W obrębie dokumentu formanty możesz kopiować przez schowek (używając skrótu klawiaturowego +C, aby skopiować formant, oraz klawiszy +V, aby go wstawić). Formanty ukryte w Nawigatorze formularza możesz kopiować za pomocą techniki przeciągnij i upuść, przy czym należy przytrzymać naciśnięty klawisz .

Przeciągnij i upuść aby skopiować formanty w ramach tego samego dokumentu lub między dokumentami. Otwórz kolejny dokument z formularzem i przeciągnij ukryty formant zNawigator Form do Nawigator Formularza dokumentu docelowego. Kliknij widoczny formant bezpośrednio w dokumencie, zatrzymaj na chwilę kursor myszy tak, aby kopia formantu została dodana do schowka, po czym przeciągnij kopię do innego dokumentu. Jeżeli chcesz utworzyć kopię w tym samym dokumencie, w czasie przeciągania naciśnij klawisz .

Usuń

Usuwa zaznaczoną pozycję. Jednym kliknięciem myszy można usunąć poszczególne komponenty formularza lub całe formularze.

Kolejność aktywacji

Kiedy formularz jest wybrany, otwiera okno dialogowe Kolejność aktywacji, gdzie są zdefiniowane indeksy wpływające na kolejność przechodzenia fokusu w wyniku naciskania klawisza Tab.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego obiektu.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Właściwości dla wybranej pozycji. Jeśli wybrano formularz, otwiera okno dialogowe Właściwości formularza. Jeśli wybrano formant, otwiera okno dialogowe Właściwości formantu.

Otwórz w trybie projektu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Please support us!