Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Aby wykonać tę operację...

On Form Design bar, click

Icon Activation Order

Kolejność aktywacji


Jeśli do dokumentu wstawiono formanty, program LibreOffice automatycznie określa, w jakiej kolejności ma następować przechodzenie z jednego formantu na kolejny w przypadku naciskania klawisza Tab. Każdy nowy formant jest umieszczany na końcu tej serii. Za pomocą okna dialogowego Kolejność aktywacji można indywidualnie dostosować kolejność w serii.

Indeks formantu można również określić za pomocą jego okna właściwości, wpisując żądaną wartość w polu Kolejność okna dialogowego Właściwości.

Dostęp do przycisku opcji za pomocą klawisza Tab można uzyskać tylko wtedy, gdy przycisk ten jest zaznaczony. W przypadku grupy przycisków opcji, w której żaden przycisk nie jest wybrany, za pomocą klawiatury nie może uzyskać dostępu do tej grupy ani żadnego z jej przycisków.

Formanty

Wyświetla wszystkie formanty znajdujące się w formularzu. Formanty są uaktywniane za pomocą klawisza Tab w kolejności od góry do dołu. Aby określić żądaną kolejność pozycji, wybierz formant z listy Formanty.

Przesuń w górę

Kliknięcie przycisku Przesuń w górę powoduje przesunięcie wybranego formantu o jedną pozycję w górę w kolejności aktywacji.

Przesuń w dół

Kliknięcie przycisku Przesuń w dół powoduje przesunięcie wybranego formantu o jedną pozycję w dół w kolejności aktywacji.

Sortuj automatycznie

Kliknięcie przycisku Sortuj automatycznie powoduje automatyczne posortowanie formantów według ich pozycji w dokumencie.

Please support us!