Kolejność aktywacji

Otwiera okno dialogowe Kolejność aktywacji, dzięki czemu możesz zmienić kolejność, w jakiej pola formantu uzyskują fokus, gdy użytkownik naciska klawisz Tab.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Kolejność aktywacji.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Kolejność aktywacji.

Wybierz Narzędzia - Kolejność aktywacji.

Z pasków narzędzi:

Ikona kolejnosci aktywacji

Kolejność aktywacji


Jeśli do dokumentu wstawiono formanty, program LibreOffice automatycznie określa, w jakiej kolejności ma następować przechodzenie z jednego formantu na kolejny w przypadku naciskania klawisza Tab. Każdy nowy formant jest umieszczany na końcu tej serii. Za pomocą okna dialogowego Kolejność aktywacji można indywidualnie dostosować kolejność w serii.

Indeks formantu można również określić za pomocą jego okna właściwości, wpisując żądaną wartość w polu Kolejność okna dialogowego Właściwości.

Dostęp do przycisku opcji za pomocą klawisza Tab można uzyskać tylko wtedy, gdy przycisk ten jest zaznaczony. W przypadku grupy przycisków opcji, w której żaden przycisk nie jest wybrany, za pomocą klawiatury nie może uzyskać dostępu do tej grupy ani żadnego z jej przycisków.

Formanty

Wyświetla wszystkie formanty znajdujące się w formularzu. Formanty są uaktywniane za pomocą klawisza Tab w kolejności od góry do dołu. Aby określić żądaną kolejność pozycji, wybierz formant z listy Formanty.

Przesuń w górę

Kliknięcie przycisku Przesuń w górę powoduje przesunięcie wybranego formantu o jedną pozycję w górę w kolejności aktywacji.

Przesuń w dół

Kliknięcie przycisku Przesuń w dół powoduje przesunięcie wybranego formantu o jedną pozycję w dół w kolejności aktywacji.

Sortuj automatycznie

Kliknięcie przycisku Sortuj automatycznie powoduje automatyczne posortowanie formantów według ich pozycji w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!