Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Aby powiązać zdarzenie z makrem, najpierw należy napisać makro zawierające wszystkie polecenia, które mają być wykonane z chwilą wystąpienia zdarzenia. Następnie makro należy przypisać do odpowiedniego zdarzenia, klikając przycisk ... znajdujący się obok tego zdarzenia. Zostanie otwarte okno dialogowe Przypisz makro, gdzie można wybrać makro.

Następujące akcje można konfigurować indywidualnie, tzn. zastosować w nich własne okna dialogowe:

  1. wyświetlanie komunikatu o błędzie,

  2. potwierdzanie usunięcia (rekordów danych),

  3. tworzenie kwerend dotyczących parametrów,

  4. sprawdzanie wprowadzonych danych przed zapisaniem rekordu.

Na przykład podczas usuwania rekordu może być wyświetlane żądanie potwierdzenia usunięcia np. z pytaniem "Czy na pewno usunąć dane klienta xyz?".

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Poniżej wymieniono i opisano wszystkie zdarzenia dotyczące formularza, z którymi można powiązać makra:

Po operacji na rekordzie

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Po zmianie rekordu

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Podczas ponownego ładowania

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Podczas rozładowania

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Podczas ładowania

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Potwierdź usunięcie

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Przed aktualizacją

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Po aktualizacji

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Przed zresetowaniem

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Formularz jest resetowany, gdy spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  1. Użytkownik naciska przycisk (HTML) zdefiniowany jako przycisk resetowania.

  2. W formularzu tworzony jest nowy, pusty rekord powiązany ze źródłem danych. Na przykład w ostatnim rekordzie został naciśnięty przycisk Następny rekord.

Po resetowaniu

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Przed operacją na rekordzie

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Przed ponownym załadowaniem

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Przed przesłaniem

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Przed rozładowaniem

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Przed zmianą rekordu

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Wypełnij parametry

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Wystąpił błąd

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Please support us!