Zdarzenia formularza bazy danych

Karta Zdarzenia umożliwia przypisanie makra do określonych zdarzeń występujących w formularzu bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe wybranego elementu formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Zdarzenia.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Zdarzenia.


Aby powiązać zdarzenie z makrem, najpierw należy napisać makro zawierające wszystkie polecenia, które mają być wykonane z chwilą wystąpienia zdarzenia. Następnie makro należy przypisać do odpowiedniego zdarzenia, klikając przycisk ... znajdujący się obok tego zdarzenia. Zostanie otwarte okno dialogowe Przypisz makro, gdzie można wybrać makro.

Następujące akcje można konfigurować indywidualnie, tzn. zastosować w nich własne okna dialogowe:

  1. wyświetlanie komunikatu o błędzie,

  2. potwierdzanie usunięcia (rekordów danych),

  3. tworzenie kwerend dotyczących parametrów,

  4. sprawdzanie wprowadzonych danych przed zapisaniem rekordu.

Na przykład podczas usuwania rekordu może być wyświetlane żądanie potwierdzenia usunięcia np. z pytaniem "Czy na pewno usunąć dane klienta xyz?".

note

Zdarzeń wyświetlanych w oknie dialogowym Zdarzenia nie można edytować bezpośrednio. Możesz usunąć zdarzenie z listy, naciskając klawisz Del.


Poniżej wymieniono i opisano wszystkie zdarzenia dotyczące formularza, z którymi można powiązać makra:

Po operacji na rekordzie

Zdarzenie Po operacji na rekordzie występuje bezpośrednio po zmianie bieżącego rekordu.

Po zmianie rekordu

Zdarzenie Po zmianie rekordu występuje bezpośrednio po zmianie wskaźnika bieżącego rekordu.

Podczas ponownego ładowania

Zdarzenie Podczas ponownego ładowaniawystępuje bezpośrednio po ponownym załadowaniu formularza. Zawartość danych została już odświeżona.

Podczas rozładowania

Zdarzenie Podczas wyładowywania występuje niezwłocznie po zwolnieniu formularza; tj. odłączeniu go od źródła danych.

Podczas ładowania

Zdarzenie Podczas ładowania występuje bezpośrednio po załadowaniu formularza.

Potwierdź usunięcie

Zdarzenie Potwierdź usunięcie występuje natychmiast po usunięciu danych z formularza. Zwraca Prawda, aby zezwolić na usunięcie wiersza, w przeciwnym razie Fałsz. Na przykład połączone makro może zażądać potwierdzenia w oknie dialogowym.

Przed aktualizacją

Zdarzenie Przed aktualizacją występuje, zanim treść formantu zmieniona przez użytkownika zostanie zapisana w źródle danych. Połączone makro może na przykład uniemożliwić wykonanie tej czynności zwracając FAŁSZ.

Po aktualizacji

Zdarzenie Po aktualizacji występuje po zapisaniu zawartości formantu zmienionej przez użytkownika w źródle danych.

Przed zresetowaniem

Zdarzenie Przed zresetowaniem występuje przed zresetowaniem formularza. Zwrócenie Prawda zatwierdza reset, zwrócenie Fałsz anuluje operację.

Formularz jest resetowany, gdy spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  1. Użytkownik naciska przycisk (HTML) zdefiniowany jako przycisk resetowania.

  2. W formularzu tworzony jest nowy, pusty rekord powiązany ze źródłem danych. Na przykład w ostatnim rekordzie został naciśnięty przycisk Następny rekord.

Po resetowaniu

Zdarzenie Po zresetowaniuwystępuje po zresetowaniu formularza.

Przed operacją na rekordzie

Zdarzenie Przed operacją na rekordzie występuje przed zmianą bieżącego rekordu lub zestawu rekordów. Zwraca Prawda, gdy zmiana jest dozwolona, w przeciwnym razie Fałsz. Na przykład połączone makro może zażądać potwierdzenia w oknie dialogowym.

Przed ponownym załadowaniem

Zdarzenie Przed ponownym załadowaniemwystępuje przed ponownym załadowaniem formularza. Zawartość danych nie została jeszcze odświeżona.

Przed przesłaniem

Zdarzenie Przed przesłaniem ma miejsce przed wysłaniem danych formularza. Zwrócenie Prawda zatwierdza przesłanie, Fałsz zatrzymuje to.

Przed rozładowaniem

Zdarzenie Przed rozładowaniem wytępuje przed zwolnieniem formularza; tj. przed odłączeniem go od źródła danych.

Przed zmianą rekordu

Zdarzenie Przed zmianą rekordu występuje przed zmianą wskaźnika bieżącego rekordu – kursora SQL. Zwraca Prawda, gdy przenoszenie jest dozwolone, w przeciwnym razie Fałsz.

Wypełnij parametry

Zdarzenie Wypełnij parametry występuje, gdy ładowany formularz zawiera parametry, które należy wypełnić. Na przykład źródłem danych formularza może być następujące polecenie SQL:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Tutaj :name jest parametrem, który musi zostać wypełniony podczas ładowania. Parametr jest automatycznie wypełniany z formularza nadrzędnego, jeśli to możliwe. Jeśli parametru nie można wypełnić, to zdarzenie jest wywoływane, a połączone makro może wypełnić parametr. Zwraca Prawda, gdy wykonywanie sparametryzowanej instrukcji powinno być kontynuowane, w przeciwnym razie Fałsz.

Wystąpił błąd

Zdarzenie Wystąpił błąd jest aktywowane, jeśli podczas uzyskiwania dostępu do źródła danych wystąpi błąd. Dotyczy to formularzy, pól list i pól kombi.

Zdarzenia, które można zawetować

tip

Makra mogą przerywać wykonywanie zdarzenia, gdy zwracają wartość logiczną: Prawda umożliwia kontynuację wykonywania zdarzenia, a Fałsz zatrzymuje wykonywanie zdarzenia.


Następujące zdarzenia można przerwać, zwracając Fałsz:

Prosimy o wsparcie!