Ogólne

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycju formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Ogólne.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Ogólne.


Formularz jest dokumentem tekstowym lub arkuszem kalkulacyjnym, który zawiera różne formanty formularza. Po utworzeniu formularza na stronie internetowej użytkownik może wprowadzić w nim dane i wysłać je przez Internet. Dane z formantów formularza są przesyłane do serwera pod wskazany adres URL i tam mogą zostać przetworzone.

Nazwa

Określa nazwę formularza. Ta nazwa służy do identyfikacji formularza w Nawigatorze formularza.

URL

Określa adres URL, pod który mają być wysłane dane wypełnionego formularza.

Ramka

Definiuje ramkę docelową, w której ma zostać wyświetlony dokument załadowany z podanego adresu URL.

Po kliknięciu takiego pola można wybrać z listy ramkę, do której ma zostać załadowany następny dokument. Dostępne są następujące opcje:

Wpis

Znaczenie

_blank

Następny dokument jest tworzony w nowej, pustej ramce.

_parent

Następny dokument jest tworzony w ramce nadrzędnej. Jeśli ramka nadrzędna nie istnieje, dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_self

Następny dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_top

Dokument jest tworzony w oknie najwyższego poziomu, tzn. w ramce znajdującej się najwyżej w hierarchii. Jeśli jest to ramka bieżąca, dokument jest tworzony w ramce bieżącej.


Typ przesłania

Określa metodę przesłania informacji pochodzących z wypełnionego formularza.

W metodzie "Get" dane każdego formantu są przesyłane w postaci zmiennej środowiskowej. Zmienne są dołączane do adresu URL w postaci "?Formant1=Zawartosc1& Formant 2=Zawartosc2&..."; taki ciąg znaków jest następnie analizowany przez program działający na serwerze odbiorcy formularza.

W metodzie "Post" na podstawie zawartości formularza wysyłanego pod wskazany adres URL tworzony jest dokument.

Kodowanie podczas przesyłania

Określa typ kodowania stosowany podczas przesyłania danych.

Przesyłanie informacji formantów

Podczas wysyłania formularza uwzględniane są wszystkie formanty dostępne w pakiecie LibreOffice. Przesyłane są nazwa formantu i ewentualnie wartość formantu.

Od użytego formantu zależy, które wartości są przesyłane za każdym razem. W przypadku pól tekstowych przesyłane są widoczne pozycje; w przypadku pól list - zaznaczone pozycje; w przypadku pól wyboru i pól opcji - skojarzone wartości odwołania (o ile te pola zostały uaktywnione).

Sposób przesyłania tych informacji zależy od wybranej metody przesyłania (Get lub Post) oraz kodowania (URL lub Multipart). Na przykład w przypadku wybrania metody Get i kodowania URL wysyłane są pary wartości w postaci <Nazwa>=<Wartość>.

Oprócz formantów rozpoznawanych w języku HTML pakiet LibreOffice udostępnia także inne formanty. Należy pamiętać, że w przypadku pól o specyficznym formacie numerycznym nie są przesyłane widoczne wartości, lecz wartości w ustalonych formatach domyślnych. W następującej tabeli przedstawiono sposób przesyłania danych formantów specyficznych dla pakietu LibreOffice:

Formant

Para wartości

Pole numeryczne, pole waluty

Separator dziesiętny jest zawsze wyświetlany jako kropka.

Pole daty

Data jest przesyłana w stałym formacie MM-DD-RRRR bez względu na ustawienia lokalne użytkownika.

Pole godziny

Godzina jest przesyłana w stałym formacie GG:MM:SS bez względu na ustawienia lokalne użytkownika.

Pole wzorca

Wartości pól wzorca są przesyłane jak pola tekstowe, tzn. przesyłana jest wartość widoczna w formularzu.

Formant tabeli

Z formantu tabeli zawsze przesyłane są indywidualne kolumny. Przesyłane są nazwa formantu, nazwa kolumny oraz wartość kolumny. W przypadku metody Get i kodowania URL dane są przesyłane np. w postaci <Nazwa formantu tabeli>.<Nazwa kolumny>=<Wartość>, gdzie wartość zależy od kolumny.


Prosimy o wsparcie!