Właściwości formularza

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Form

Formularz


W niektórych rozwijanych polach kombi w oknie dialogowym Właściwości możliwe jest wielowierszowe wprowadzanie danych. Dotyczy to wszystkich pól, w których można wprowadzać instrukcje SQL, jak również właściwości pól tekstowych i etykiet. Pola te można otwierać i na otwartych listach wprowadzać tekst. Obsługiwane są następujące klawisze skrótów:

Klucze

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Up Arrow

Ustawia kursor w poprzednim wierszu.

Down Arrow

Ustawia kursor w następnym wierszu.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Ogólne

Dane

Na zakładce Dane są zdefiniowane własności formularza odwołujące się do bazy danych powiązanej z formularzem.

Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Please support us!