Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym możesz określić między innymi źródło danych i zdarzenia dla całego formularza.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Właściwości formularza.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Właściwości formularza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Właściwości formularza.

Wybierz Narzędzia - Właściwości formularza.

Z pasków narzędzi:

Ikona właściwości formularza

Właściwości formularza


W niektórych rozwijanych polach kombi w oknie dialogowym Właściwości możliwe jest wielowierszowe wprowadzanie danych. Dotyczy to wszystkich pól, w których można wprowadzać instrukcje SQL, jak również właściwości pól tekstowych i etykiet. Pola te można otwierać i na otwartych listach wprowadzać tekst. Obsługiwane są następujące klawisze skrótów:

Klucze

Efekt

+strzałka w dół:

Otwiera pole kombi.

+strzałka w górę:

Zamyka pole kombi.

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Strzałka w górę

Ustawia kursor w poprzednim wierszu.

Strzałka w dół

Ustawia kursor w następnym wierszu.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.


Podobnie jak w przypadku pól listy lub pól kombi, możesz otwierać lub zamykać listę, klikając strzałkę po prawej stronie pola. Jednak dane wejściowe można tutaj wprowadzić albo na otwartej liście, albo w górnym polu tekstowym. Wyjątkiem są właściwości, które wymagają reprezentacji listy, na przykład właściwość „Pozycje listy”, którą można ustawić dla pól formantów Pole listy i Pole kombi. Tutaj możesz edytować wpisy tylko wtedy, gdy pole jest otwarte.

Ogólne

Dane

Na zakładce Dane są zdefiniowane własności formularza odwołujące się do bazy danych powiązanej z formularzem.

Zdarzenia formularza bazy danych

Karta Zdarzenia umożliwia przypisanie makra do określonych zdarzeń występujących w formularzu bazy danych.

Prosimy o wsparcie!