Zdarzenia

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.


Depending on the control, different events are available. Only the available events for the selected control and context are listed on the Events tab page.
The following events are defined:

Zatwierdź działanie

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

Wykonaj działanie

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

Zmieniono

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

Tekst zmodyfikowano

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Zmieniony stan elementu

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed, for example, from checked to unchecked.

Przy uzyskaniu fokusu

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

Po utracie fokusu

The When losing focus event takes place if a control field loses the focus.

Klawisz naciśnięty

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

Klawisz zwolniony

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

Mysz wewnątrz

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

Przesunięcie myszy z naciśniętym przyciskiem

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

Przesunięcie myszy

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

Naciśnięto przycisk myszy

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Ikona notatki

To zdarzenie służy także do obsługi żądań powiadomienia dotyczących menu podręcznego formantu.


Zwolniono przycisk myszy

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

Mysz na zewnątrz

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

Przed aktualizacją

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Po aktualizacji

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Przed zresetowaniem

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Formularz jest resetowany, gdy spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  1. Użytkownik naciska przycisk (HTML) zdefiniowany jako przycisk resetowania.

  2. W formularzu tworzony jest nowy, pusty rekord powiązany ze źródłem danych. Na przykład w ostatnim rekordzie został naciśnięty przycisk Następny rekord.

Po resetowaniu

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Please support us!