Zdarzenia

Na karcie Zdarzenia możesz powiązać makra ze zdarzeniami występującymi w polach formantu formularza.

Po wystąpieniu zdarzenia zostanie wywołane połączone makro. Aby przypisać makro do zdarzenia, naciśnij przycisk .... Zostanie otwarte okno dialogowe Przypisz akcję.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Zdarzenia.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formantu - karta Zdarzenia.


W zależności od formantu dostępne są różne zdarzenia. Na karcie Zdarzenia są wymienione tylko zdarzenia dostępne dla zaznaczonego formantu i kontekstu.
Zdefiniowane są następujące zdarzenia:

Zatwierdź działanie

To zdarzenie ma miejsce przed uruchomieniem akcji przez kliknięcie formantu. Na przykład kliknięcie przycisku „Prześlij” inicjuje akcję wysyłania; jednak rzeczywisty proces „wysyłania” jest uruchamiany tylko wtedy, gdy wystąpi zdarzenie Podczas inicjowania. Zdarzenie Zatwierdź akcję pozwoli na zakończenie procesu. Jeśli połączona metoda zwróci FAŁSZ, Po inicjowaniu nie zostanie wykonane.

Wykonaj działanie

Zdarzenie Wykonaj działanie występuje, gdy akcja jest uruchamiana. Na przykład, jeśli masz przycisk „Prześlij” w formularz, proces wysyłania reprezentuje akcję, która ma zostać zainicjowana.

Zmieniono

Zdarzenie Zmieniono ma miejsce, gdy formant traci fokus i zawartość formantu zmieniła się od czasu utraty fokusu.

Tekst zmodyfikowano

Zdarzenie Tekst zmodyfikowano ma miejsce, jeśli wprowadzisz lub zmodyfikujesz tekst w polu wejściowym.

Zmieniony stan elementu

Zdarzenie Zmieniony stan elementu ma miejsce, jeśli stan pola formantu zmienił się, na przykład z zaznaczonego na niezaznaczony.

Przy uzyskaniu fokusu

Zdarzenie Podczas odbierania fokusu ma miejsce, jeśli pole fprmantu uzyska fokus.

Przy utracie fokusu

Zdarzenie Po utracie fokusu ma miejsce, gdy pole fokusu utraci fokus.

Klawisz naciśnięty

Zdarzenie Klawisz naciśnięty występuje, gdy użytkownik naciśnie dowolny klawisz, a kontrolka jest aktywna. To zdarzenie może być połączone z makrem do sprawdzania wpisów.

Klawisz zwolniony

Zdarzenie Klawisz zwolniony występuje, gdy użytkownik zwolni dowolny klawisz, a formant ma fokus.

Mysz wewnątrz

Zdarzenie Mysz wewnątrz ma miejsce, gdy mysz znajduje się w polu formantu.

Przesunięcie myszy z naciśniętym przyciskiem

Zdarzenie Przesunięcie myszy z naciśniętym przyciskiem ma miejsce, gdy mysz jest przeciągana, a klawisz jest wciśnięty. Przykładem jest sytuacja, gdy podczas przeciągania i upuszczania, dodatkowy klawisz określa tryb (przenieś lub kopiuj).

Przesunięcie myszy

Zdarzenie Przesunięcie myszy występuje, gdy mysz przesunie się nad formant.

Naciśnięto przycisk myszy

Zdarzenie Naciśnięto przycisk myszy występuje, jeśli przycisk myszy zostanie naciśnięty, a wskaźnik myszy znajduje się na formancie.

Ikona notatki

To zdarzenie służy także do obsługi żądań powiadomienia dotyczących menu podręcznego formantu.


Zwolniono przycisk myszy

Zdarzenie Zwolniono przycisk myszy występuje, gdy przycisk myszy zostanie zwolniony, a wskaźnik myszy znajduje się na formancie.

Mysz na zewnątrz

Zdarzenie Mysz na zewnątrz ma miejsce, gdy mysz znajdzie się poza polem formantu.

Przed aktualizacją

Zdarzenie Przed aktualizacją występuje, zanim treść formantu zmieniona przez użytkownika zostanie zapisana w źródle danych. Połączone makro może na przykład uniemożliwić wykonanie tej czynności zwracając FAŁSZ.

Po aktualizacji

Zdarzenie Po aktualizacji występuje po zapisaniu zawartości formantu zmienionej przez użytkownika w źródle danych.

Przed zresetowaniem

Zdarzenie Przed zresetowaniem występuje przed zresetowaniem formularza. Zwrócenie Prawda zatwierdza reset, zwrócenie Fałsz anuluje operację.

Formularz jest resetowany, gdy spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  1. Użytkownik naciska przycisk (HTML) zdefiniowany jako przycisk resetowania.

  2. W formularzu tworzony jest nowy, pusty rekord powiązany ze źródłem danych. Na przykład w ostatnim rekordzie został naciśnięty przycisk Następny rekord.

Po resetowaniu

Zdarzenie Po zresetowaniuwystępuje po zresetowaniu formularza.

Prosimy o wsparcie!