Dane

Za pomocą zakładki Dane do wybranego formantu można przypisać źródło danych.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

W przypadku formularza z łączami do bazy danych powiązana baza danych jest definiowana we Właściwościach formularza. Odpowiednie funkcje można znaleźć na zakładce Dane.


Dostępne ustawienia na karcie Dane zależą od formantu, których one dotyczą. Widoczne są tylko opcje dostępne dla bieżącego formantu i kontekstu.
Dostępne są następujące polecenia:

Komórka połączona

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Pole wyboru z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Zaznaczenie pola wyboru:

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość PRAWDA

Usunięcie zaznaczenia pola wyboru:

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość FAŁSZ

Pole wyboru obsługujące trzy stany znajduje się w stanie "nieokreślony":

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość #NV.

Wprowadzenie w powiązanej komórce liczby lub formuły zwracającej liczbę:

Jeśli wprowadzono wartość PRAWDA lub wartość niezerową: Pole wyboru zostaje zaznaczone.
Jeśli wprowadzono wartość FAŁSZ lub wartość zerową: Zaznaczenie pola wyboru zostaje usunięte.

Wyczyszczenie powiązanej komórki lub wprowadzenie tekstu albo formuły zwracającej tekst lub błąd:

Jeśli pole wyboru obsługuje trzy stany, zmienia ono stan na "nieokreślony"; w przeciwnym razie usuwane jest zaznaczenie pola wyboru.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

Do komórki zostanie skopiowany ciąg pusty.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Pole wyboru zostaje zaznaczone.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Zaznaczenie pola wyboru zostaje usunięte.


Przycisk opcji z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

Do komórki zostanie skopiowany ciąg pusty.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Zaznaczenie przycisku opcji.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Usunięcie zaznaczenia przycisku opcji.


Pole tekstowe z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Pola numeryczne i sformatowane z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Pole listy z powiązaną komórką

Pola listy obsługują dwie metody wiązania (więcej informacji można znaleźć w części "Zawartość komórki połączonej").

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

Akcja

Wynik

Select a single list item:

Następuje powiązanie zawartości: tekst elementu jest kopiowany do powiązanej komórki.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Elementy pola listy są uaktualniane odpowiednio do wprowadzonej zmiany. Wybór zostaje zachowany. Ta operacja może spowodować uaktualnienie powiązanej komórki.


Pole kombi z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Elementy listy rozwijanej są uaktualniane odpowiednio do wprowadzonej zmiany. Obszar edycji pola kombi oraz powiązana komórka nie ulegają zmianie.


Pole danych

With database forms, you can link controls with the data fields.

Istnieje kilka możliwości:

 1. Pierwszy przypadek: w formularzu jest tylko jedna tabela.

  W Polu danych należy określić pole tabeli źródła danych, którego zawartość ma być wyświetlana.

 2. Drugi przypadek: formant należy do podformularza tworzonego w wyniku wykonania kwerendy SQL.

  W Polu danych należy określić pole instrukcji SQL, którego zawartość ma być wyświetlana.

 1. Trzeci przypadek: pola kombi

  W przypadku pól kombi pole tabeli źródła danych, w którym mają być zapisywane wartości wprowadzone lub wybrane przez użytkownika, określane jest w opcji Pole danych. Wartości wyświetlone na liście w polu kombi wynikają z wykonania instrukcji SQL wprowadzonej w polu Zawartość listy.

 2. Czwarty przypadek: pola listy

  Tabela źródła danych nie zawiera danych do wyświetlenia, lecz tabelę powiązaną z tabelą źródła danych przez wspólne pole danych.

  Jeśli pole listy ma zawierać dane z tabeli powiązanej z bieżącą tabelą źródła danych, w polu Pole danych należy określić pole tabeli źródła danych, do której odwołuje się zawartość pola listy. Ewentualnie można określić pole bazy danych, od którego zależy wyświetlanie danych w tym formularzu. Jeśli obie tabele mogą być powiązane przez wspólne pole danych, powiązanie jest realizowane przez to pole danych. Zazwyczaj jest to pole danych zawierające unikatowe numery identyfikacyjne. Pole danych, którego zawartość jest wyświetlana w formularzu, jest określone w wyniku wykonania instrukcji SQL zdefiniowanej w polu Zawartość listy.

Pola listy obsługują odwołania. Można je zaimplementować w postaci powiązanych tabel i instrukcji SQL (czwarty przypadek) lub przez listy wartości:

Odwołania przez powiązane tabele (instrukcje SQL)

Jeśli pole listy ma zawierać dane z tabeli bazy danych powiązanej przez wspólne pole danych z tabelą, na której oparty jest formularz, pole wiążące tabeli formularza jest określone w opcji Pole danych.

Łącze jest tworzone przez wykonanie instrukcji SQL Select, która - w przypadku wybrania opcji "SQL" lub "Natywny SQL" - jest zdefiniowana w części Typ zawartości listy pola Zawartość listy. Przykład: tabela "Zamówienia" jest powiązana z bieżącym formantem formularza, a w bazie danych tabela "Klienci" jest powiązana z tabelą "Zamówienia". Możliwe jest zdefiniowanie następującej instrukcji SQL:

SELECT NazwaKlienta, NrKlienta FROM Klienci,

gdzie "NazwaKlienta" jest polem danych z powiązanej tabeli "Klienci", "NrKlienta" jest polem tabeli "Klienci" powiązanym z polem tabeli formularza "Zamówienia" określonym w opcji Pole danych.

Odwołania przez listy wartości

W przypadku pól listy można stosować listy wartości. Listy wartości zawierają wartości odwołań. Formant w formularzu nie wyświetla bezpośrednio zawartości pola bazy danych, lecz wartości przypisane na liście wartości.

W przypadku pracy z wartościami odwołań na liście wartości zawartość pola danych wskazanego w opcji Pole danych formularza nie jest widoczna; widoczne są natomiast przypisane wartości. W przypadku wybrania na zakładce Dane w części Typ zawartości listy opcji "Lista wartości" i przypisania wartości odwołania pozycjom listy widocznym w formularzu w opcji Pozycje listy (karta Ogólne) wartości odwołania są porównywane z zawartością danego pola danych. Jeśli wartość odwołania jest taka, jak zawartość pola danych, w formularzu wyświetlane są skojarzone pozycje listy.

Powiązane pole

note

W przypadku usunięcia zawartości komórki Powiązane pole w przeglądarce właściwości dane są wyświetlane i wymieniane na podstawie pierwszego pola zestawu wyników.


Ta właściwość pól listy określa, które pole danych powiązanej tabeli jest wyświetlane w formularzu.

Jeśli pole listy w formularzu ma za zadanie wyświetlać zawartość tabeli powiązanej z tabelą formularza, wtedy w polu Typ zawartości listy należy określić, czy wyświetlana zawartość jest budowana na podstawie instrukcji SQL, czy wartości z (powiązanej) tabeli. Właściwość Powiązane pole umożliwia określenie, z którym polem danych kwerendy lub tabeli jest powiązane pole listy.

note

Właściwość Powiązane pole jest dostępna tylko w przypadku formularzy korzystających z wielu tabel. Jeśli formularz jest oparty tylko na jednej tabeli, pole wyświetlane w formularzu jest określane bezpośrednio w opcji Pole danych. Jednak jeśli pole listy ma zawierać dane z tabeli powiązanej z bieżącą tabelą przez wspólne pole danych, powiązane pole danych jest definiowane w opcji Powiązane pole.


W przypadku wybrania wartości "SQL" w opcji Typ zawartości listy wartość indeksu jest uzyskiwana z instrukcji SQL. Przykład: jeśli instrukcja SQL w polu Zawartość listy ma zawartość "SELECT Pole1, Pole2 FROM nazwa_tabeli", należy postępować jak określono w następującej tabeli:

Powiązane pole

Powiązanie

-1

Indeks zaznaczonego wpisu jest powiązany z polem określonym w opcji Pole danych.

{pusty} lub 0

Pole bazy danych "Pole1" jest powiązane z polem określonym w opcji Pole danych.

1

Pole bazy danych "Pole2" jest powiązane z polem określonym w opcji Pole danych.


W przypadku wybrania wartości "Tabela" w opcji Typ zawartości listy wartość indeksu jest uzyskiwana ze struktury tabeli. Przykład: Jeśli w polu Zawartość listy wybrano tabelę bazy danych, należy postępować jak określono w następującej tabeli:

Powiązane pole

Powiązanie

-1

Indeks zaznaczonego wpisu jest powiązany z polem określonym w opcji Pole danych.

{pusty} lub 0

Pierwsza kolumna tabeli jest powiązana z polem określonym w opcji Pole danych.

1

Druga kolumna tabeli jest powiązana z polem określonym w opcji Pole danych.

2

Trzecia kolumna tabeli jest powiązana z polem określonym w opcji Pole danych.


Propozycja filtru

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Pusty ciąg znaków jest NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

Pustym łańcuchem jest łańcuch o zerowej długości (""). Zazwyczaj wartość NULL nie jest tożsama z pustym łańcuchem. Mówiąc ogólnie, termin NULL jest używany w celu oznaczenia wartości niezdefiniowanej, wartości nieznanej lub "stanu, kiedy wartość nie została jeszcze wprowadzona."

Systemy baz danych różnią się między sobą, w związku z tym obsługa wartości NULL może być różna. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji bazy danych, z której korzystasz.

Typ zawartości listy

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

W przypadku opcji "Lista wartości" w formancie wyświetlane są wszystkie pozycje wprowadzone w polu Lista wartości na zakładce Ogólne. W przypadku formularzy baz danych można korzystać z wartości odwołań (więcej informacji można znaleźć w części Odwołania przez listy wartości).

Jeśli zawartość formantu jest odczytywana z bazy danych, typ źródła danych można określić, stosując dodatkowe opcje. Można na przykład wybrać tabele albo kwerendy.

Wartość odwołania (wył.)

Pola wyboru i przyciski opcji w arkuszach kalkulacyjnych mogą być powiązane z komórkami w bieżącym dokumencie. Jeśli ten formant jest włączony, do komórki kopiowana jest wartość wprowadzona w polu Wartość odwołania (wł.). Jeśli ten formant jest wyłączony, do komórki kopiowana jest wartość z pola Wartość odwołania (wył.).

Wartość odwołania (wł.)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Wartości odwołania w formularzach internetowych

Wartości odwołania są przydatne przy projektowaniu formularza internetowego, gdy informacje o stanie formantu mają być przekazywane do serwera. Kliknięcie formantu przez użytkownika powoduje wysłanie do serwera odpowiedniej wartości odwołania.

Na przykład jeśli istnieją dwa pola formantów dla opcji "kobieta" i "mężczyzna" i pierwsze z nich ma przypisaną wartość odwołania 1, a drugie 2, kliknięcie pola "kobieta" przez użytkownika powoduje wysłanie do serwera wartości 1, natomiast kliknięcie pola "mężczyzna" powoduje wysłanie wartości 2.

Wartości odwołania w formularzach baz danych

W przypadku formularzy baz danych można także określić stan opcji lub pola wyboru przez wartość odwołania zapisaną w bazie danych. Na przykład jeśli istnieje zestaw trzech opcji "w trakcie realizacji", "ukończone" oraz "odesłano do rozpatrzenia" z odpowiednimi wartościami odwołań "WTR", "OK" oraz "ODR", kliknięcie jednej z opcji powoduje przekazanie do bazy danych odpowiedniej wartości.

Zakres komórek źródłowych

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Zawartość komórki połączonej

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Zawartość listy

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

W przypadku formularzy baz danych pozycje listy lub pola kombi zależą od zawartości źródła danych. W zależności od wybranego typu w polu Zawartość listy można wybrać różne źródła danych; warunkiem jest istnienie tych obiektów w bazie danych. Do dyspozycji są wszystkie dostępne obiekty bazy danych typu określonego w polu Typ zawartości listy. Jeśli jako typ wybrano opcję "Lista wartości", w formularzach baz danych można korzystać z odwołań. Jeśli zawartość formantu zależy od wyniku instrukcji SQL, w tym miejscu jest wpisywana instrukcja SQL.

Przykłady instrukcji SQL:

W przypadku pól listy instrukcja SQL może mieć następującą postać:

SELECT pole1, pole2 FROM tabela,

Tutaj "tabela" oznacza tabelę, której dane są wyświetlane na liście formantu (tabela listy). "Pole1" oznacza pole danych, które definiuje widoczne pozycje formularza; zawartość tego pola jest wyświetlana w polu listy. "Pole2" oznacza pole tabeli listy powiązane z tabelą formularza (tabelą wartości) przez pole określone w opcji Pole danych, jeśli wybrano opcję Powiązane pole = 1.

W przypadku pól kombi instrukcja SQL może mieć następującą postać:

SELECT DISTINCT pole FROM tabela,

Tutaj "tabela" oznacza pole danych z tabeli listy "tabela", której zawartość jest wyświetlana na liście pola kombi.

Listy wartości w dokumentach HTML

W przypadku formularzy HTML listę wartości można wprowadzić w polu Zawartość listy. W polu Typ zawartości listy należy wybrać opcję "Lista wartości". Wprowadzone tutaj wartości nie są widoczne w formularzu; służą natomiast do przypisywania wartości widocznym pozycjom. Pozycje wprowadzone w polu Zawartość listy odpowiadają znacznikowi HTML <OPTION VALUE=...>.

W przypadku przesyłania danych wybranej pozycji z pola listy lub kombi uwzględniane są zarówno lista wartości wyświetlana w formularzu i wprowadzona na zakładce Ogólne w polu Pozycje listy, jak i lista wartości wprowadzona na zakładce Dane w polu Zawartość listy: Jeśli w wybranej pozycji na liście wartości (<OPTION VALUE=...>) znajduje się niepusty tekst, jest on przesyłany. W przeciwnym razie wysyłany jest tekst wyświetlany w formancie (<OPTION>).

Jeśli lista wartości ma zawierać pusty ciąg, w polu Zawartość listy w odpowiedniej pozycji należy umieścić ciąg "$$$empty$$$" (wielkość liter jest rozróżniana). Program LibreOffice interpretuje taki zapis jako pusty ciąg i umieszcza go w odpowiedniej pozycji listy.

W następującej tabeli przedstawiono połączenia między językami HTML i JavaScript oraz polem Zawartość listy pakietu LibreOffice. Przykładowe pole listy nosi nazwę "PoleListy1". W tym przypadku "Element" oznacza pozycję listy widoczną w formularzu:

Znacznik HTML

JavaScript

Pozycja na liście wartości formantu (Zawartość listy)

Przesłane dane

<OPTION>Element

Niemożliwe

""

widoczna pozycja listy ("PoleListy1=Element")

<OPTION VALUE="Value">Element

PoleListy1.options[0].value="Wartość"

"Wartość"

Wartość przypisana do pozycji listy ("PoleListy1=Wartość")

<OPTION VALUE="">Element

PoleListy1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Pusty ciąg ("PoleListy1=")


Prosimy o wsparcie!