Ogólne

Na zakładce Ogólne można zdefiniować ogólne właściwości formantu formularza. Dostępne właściwości zależą od typu formantu. Nie wszystkie następujące właściwości są dostępne w przypadku każdego formantu.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


note

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Adres URL pomocy

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Akcja

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

The following table describes the actions that you can assign to a button:

Akcja

Opis

Brak

Żadna akcja nie jest podejmowana.

Submit form (Prześlij formularz)

Sends the data that is entered in other control fields of the current form to the address that is specified in Form Properties under URL.

Podczas eksportu do pliku PDF wprowadź adres URL w polu tekstowym "URL" właściwości danych formularza.

Reset form (Resetuj formularz)

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults: Default Status, Default Selection, Default Value.

Otwórz dokument / stronę internetową

Otwiera adres URL określony w polu URL. W polu Ramka można określić docelową ramkę.

Pierwszy rekord

Przechodzi do pierwszego rekordu bieżącego formularza.

Poprzedni rekord

Przechodzi do poprzedniego rekordu bieżącego formularza.

Następny rekord

Przechodzi do następnego rekordu bieżącego formularza.

Ostatni rekord

Przechodzi do ostatniego rekordu bieżącego formularza.

Zapisz rekord

W razie potrzeby zapisuje bieżący rekord.

Cofnij wprowadzanie danych

Wycofuje zmiany wprowadzone w bieżącym rekordzie.

Nowy rekord

Przechodzi do wiersza wstawiania bieżącego formularza.

Usuń rekord

Usuwa bieżący rekord.

Odśwież formularz

Ponownie ładuje ostatnio zapisaną wersję bieżącego formularza.


Autowypełnianie

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Czas domyślny

Określa domyślny czas.

Czcionka

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Data domyślna

Określa domyślną datę.

Do druku

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Domyślna wartość przewijania

Sets the default value for the scrollbar.

Duża zmiana

Określa, o ile wartość zostanie powiększona lub pomniejszona z chwilą kliknięcia przez użytkownika paska przewijania obok suwaka.

Działanie na rekordzie

Określa, czy w przypadku wybranego formantu Paska nawigacyjnego czynności mają być widoczne, czy ukryte. Dostępne są następujące czynności: Zapisz rekord, Cofnij, Nowy rekord, Usuń rekord, Odśwież.

Etykieta

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

When you create a new control, the description predefined in the "Name" property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the "Title" property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the Arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

note

The "Title" property is only used for labeling a form element in the interface visible to the user. If you work with macros, note that at runtime, a control is always addressed through the "Name" property.


Filtrowanie/Sortowanie

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Format daty

With date fields you can determine the format for the date readout.

note

Po opuszczeniu każdego pola formatu (data, godzina, waluta, numeryczne) jest ono formatowane automatycznie bez względu na sposób wprowadzenia danych.


Format godziny

You can define the desired format for the time display.

Formatowanie

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Grafika

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Kolejność aktywacji

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

note

The "Tab order" property is not available to Hidden Controls. If you want, you can also set this property for image buttons and image controls, so that you can select these controls with the Tab key.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused ("Tabstop = No") are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

W oknie dialogowym Kolejność aktywacji można również łatwo określić wartości indeksów innych formantów.

Kolor krawędzi

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

Kolor symboli

Określa kolor symboli na formantach, na przykład strzałek na pasku przewijania.

Kolor tła

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Krawędź

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Krok

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Kółko myszy

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Liczba wierszy

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Linie tekstu kończą się znakiem

W przypadku pól tekstowych można wybrać kod końca wiersza, który zostanie zastosowany podczas zapisywania tekstu w kolumnie bazy danych.

Maks. czas

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Maks. długość tekstu

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

If the control is linked to a database and the text length is to be accepted from the field definition of the database, you must not enter the text length here. The settings are only accepted from the database if the control property was not defined ("Not Defined" state).

Maks. wartość

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Maks. wartość przewijania.

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Maska edycji

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

Od długości maski edycji zależy liczba dozwolonych pozycji wprowadzania. W przypadku wprowadzenia znaków niezgodnych z maską edycji po opuszczeniu pola wprowadzone dane są odrzucane. Podczas określania maski edycji można użyć następujących znaków:

Znak

Znaczenie

L

Stała tekstowa. Tej pozycji nie można edytować. Znak jest wyświetlany w odpowiedniej pozycji pola Maska znaków.

a

Można wprowadzić znaki a-z, A-Z. Wersaliki nie są zamieniane na małe litery.

A

The characters A-Z can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

c

The characters a-z, A-Z, and 0-9 can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

C

Można wprowadzić znaki A-Z oraz 0-9. Małe litery są automatycznie zamieniane na wersaliki

N

Można wprowadzić tylko znaki 0-9.

x

Można wprowadzić każdy znak drukowalny.

X

All printable characters can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.


Na przykład dla wartości "__.__.2000" można zdefiniować maskę edycji "NNLNNLLLLL"; w wyniku zastosowania takiej maski użytkownik może wprowadzić datę tylko w postaci czterech cyfr.

Maska znaków

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

note

Długość maski znaków powinna być taka sama, jak długość maski edycji. W przeciwnym razie maska edycji jest przycinana lub wypełniana pustymi miejscami do długości maski edycji.


Miejsca po przecinku

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Min. czas

Determines the minimum time that a user can enter.

Min. wartość

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Min. wartość przewijania.

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Minimalna zmiana

Specify the value to add or subtract when the user clicks the Arrow icon on the scrollbar.

Najpóźniejsza data

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Najwcześniejsza data

Determines the earliest date that a user can enter.

Nawigacja

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Nazwa

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

note

W przypadku pracy z makrami należy upewnić się, że nazwy formantów są unikatowe.


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

Opóźnienie

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Orientacja

Określa, czy pasek przewijania lub pole pokrętła jest ustawione w kierunku poziomym, czy pionowym.

Pasek nawigacji

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

Pasek przewijania

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Podział słowa

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press Enter.

Pole etykiety

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

Aby zdefiniować jeden znak w tabeli jako klawisz skrótu, tak aby użytkownik mógł przejść do wybranego formantu, naciskając odpowiedni klawisz, przed jednym ze znaków etykiety należy wpisać znak tyldy (~).

W przypadku przycisków opcji jako pole etykiety można wykorzystać tylko tekst ramki grupy. Ten tekst ma zastosowanie do wszystkich przycisków opcji grupy.

Kliknięcie przycisku ... obok pola tekstowego powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybór pola etykiety. Należy wybrać etykietę z listy.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Potrójny stan

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

note

The "Tristate" property is only defined for database forms, not for HTML forms.


Powtórz

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

PozycjaX

Określa pozycję X formantu względem zakotwiczenia.

PozycjaY

Określa pozycję Y formantu względem zakotwiczenia.

Pozycje listy

Please note the tips referring to the keyboard controls.

Zdefiniowana domyślna pozycja listy jest wyświetlana w polu kombi Wybór domyślny.

note

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzone tutaj pozycje listy są uwzględniane w formularzu tylko wtedy, gdy na karcie Dane w części Typ zawartości listy wybrano opcję "Lista wartości".


Jeśli pozycje listy nie mają być zapisywane w bazie danych lub przesyłane do odbiorcy formularza internetowego, lecz wiązane z wartościami niewidocznymi na formularzu, pozycje listy można przypisać innym wartościom na liście wartości. Listę wartości określa się na zakładce Dane. W części Typ zawartości listy wybierz opcję "Lista wartości", a następnie w polu Zawartość listy wprowadź wartości, które mają być przypisane odpowiednim pozycjom listy widocznym w formularzu. Dla prawidłowego przypisania wymagane jest uwzględnienie kolejności wartości na liście.

note

W przypadku dokumentów HTML pozycja listy wprowadzona na zakładce Ogólne odpowiada znacznikowi HTML <OPTION>; pozycja listy wartości wprowadzona na zakładce Dane w części Zawartość listy odpowiada znacznikowi <OPTION VALUE=...>.


Pozycjonowanie

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Przełącz

Specifies if a Push button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the Spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

Przycisk domyślny

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

note

Tę właściwość należy zdefiniować tylko dla jednego przycisku w dokumencie.


W przypadku formularzy internetowych ta właściwość może występować w maskach wyszukiwania. Maska wyszukiwania jest maską edycji zawierającą pole tekstowe i przycisk typu Prześlij. W polu tekstowym użytkownik wprowadza szukaną frazę, a następnie przyciskiem uruchamia wyszukiwanie. Jeśli przycisk jest zdefiniowany jako domyślny, aby rozpocząć wyszukiwanie, po wpisaniu szukanej frazy wystarczy nacisnąć klawisz Enter.

Przycisk pokrętła

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Ramka

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Po kliknięciu takiego pola można wybrać z listy ramkę, do której ma zostać załadowany następny dokument. Dostępne są następujące opcje:

Wpis

Znaczenie

_blank

Następny dokument jest tworzony w nowej, pustej ramce.

_parent

Następny dokument jest tworzony w ramce nadrzędnej. Jeśli ramka nadrzędna nie istnieje, dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_self

Następny dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_top

Dokument jest tworzony w oknie najwyższego poziomu, tzn. w ramce znajdującej się najwyżej w hierarchii. Jeśli jest to ramka bieżąca, dokument jest tworzony w ramce bieżącej.


note

The "Frame" property is relevant for HTML forms, but not for database forms.


Rozmiar ikony

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Rozwijane

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Pola kombi wstawione do tabeli jako kolumny mają zawsze domyślnie ustawioną wartość "Rozwijane".

Separator tysięcy

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Skala

Resizes the image to fit the size of the control.

Stan domyślny

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

W przypadku przycisku typu Resetuj można zdefiniować status formantu po uaktywnieniu przycisku resetowania.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the "Default Status" property.

Styl

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Symbol waluty

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

Symbol z przodu

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Szerokość

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Szerokość

Określa szerokość formantu.

Tabulator

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

Nie

Podczas naciskania klawisza Tab fokus omija ten formant.

Tak

Formant można wybrać za pomocą klawisza Tab.


Tekst domyślny

Określa domyślny tekst, jaki ma się znajdować w polu tekstowym lub kombi.

Tekst pomocy

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

Tekst pomocy

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Tylko do odczytu

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Typ tekstu

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

warning

Wybranie opcji "Wiele linii z formatowaniem" uniemożliwia powiązanie formantu z polem bazy danych.


note

W przypadku kolumny tekstu wewnątrz formantu tabeli formant nosi nazwę "Wielowierszowy".


URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Jeśli w trybie użytkownika wskaźnik myszy znajdzie się nad takim przyciskiem, adres URL jest wyświetlany w postaci wskazówki rozszerzonej, o ile nie wprowadzono innego Tekstu pomocy.

Ukryj zaznaczenie

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Uzyskaj fokus po kliknięciu

If you set this option to "Yes", the Push button receives the focus when you click the button.

Wartość

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Wartość domyślna

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

Widoczne

Określa, czy formant będzie widoczny w trybie "na żywo". W trybie projektowania formant jest zawsze widoczny.

Uwaga: jeśli właściwość jest ustawiona na "Tak" (ustawienie domyślne), nie musi to oznaczać, że formant będzie rzeczywiście widoczny na ekranie. Podczas obliczania faktycznej widoczności formantu brane są pod uwagę dodatkowe ograniczenia. Na przykład formant umieszczony w programie Writer w ukrytej sekcji nie będzie w ogóle widoczny, o ile sama sekcja nie stanie się widoczna.

Jeśli właściwość jest ustawiona na "Nie", w trybie "na żywo" formant będzie zawsze ukryty.

Podczas odczytu dokumentów, które wykorzystują tę właściwość, starsze wersje programu OpenOffice.org (do 3.1) zignorują ją bez wyświetlania żadnych informacji.

Widoczny rozmiar

Określa rozmiar przycisku przewijania w "jednostkach wartości". Wartość ("Maks. wartość przewijania" minus "Min. wartość przewijania") / 2 oznacza, że przycisk przewijania zajmuje połowę tła.

Wartość 0 oznacza, że przycisk ma szerokość równą wysokości.

Wybór domyślny

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

For a List box that contains a value list, you can click the ... button to open the Default selection dialog.

W oknie dialogowym Wybór domyślny należy wybrać pozycje, które mają być zaznaczone z chwilą otwarcia formularza zawierającego to pole listy.

Wybór wielokrotny

Allows you to select more than one item in a list box.

Wyrównanie / Wyrównanie grafiki

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Title of Label fields,

  2. Content of text fields,

  3. Content of table fields in the columns of a table control,

  4. Graphics or text that are used in buttons.

    note

    W przypadku przycisków opcja Wyrównanie nosi nazwę Wyrównanie grafiki.


Wysokość

Określa wysokość formantu.

Wysokość wierszy

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Włączone

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

Zakotwiczenie

Określa miejsce zakotwiczenia formantu.

Znacznik rekordów

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Znaki ukrywania hasła

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

tip

Znaki odpowiadające niektórym kodom ASCII można przejrzeć w oknie dialogowym Znak specjalny (Wklej - Znak specjalny).


Zwiększ/zmniejsz wartość

Określa przedział, o jaki wartość ma się zwiększać lub zmniejszać za każdym uaktywnieniem formantu typu "przycisk pokrętła".

Ścisły format

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

Prosimy o wsparcie!