Ogólne

Na zakładce Ogólne można zdefiniować ogólne właściwości formantu formularza. Dostępne właściwości zależą od typu formantu. Nie wszystkie następujące właściwości są dostępne w przypadku każdego formantu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Ogólne

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Formant - karta Ogólne.


note

Jeśli wyeksportujesz bieżący dokument formularza do formatu HTML, zostaną wyeksportowane domyślne wartości formantu, a nie bieżące wartości. Wartości domyślne określane są – w zależności od typu formantu – przez właściwości Wartość domyślna (na przykład w polach tekstowych), Stan domyślny (dla pól wyboru i pól opcji) i Wybór domyślny (dla pól listy).


Adres URL pomocy

Określa etykietę partii w pisowni adresu URL, która odnosi się do dokumentu pomocy i którą można wywołać za pomocą pola formantu. Pomoc dla pola formantu można otworzyć, jeśli fokus jest umieszczony na polu formantu, a użytkownik naciska F1.

Akcja

Możesz użyć akcji nawigacyjnych do zaprojektowania własnych przycisków nawigacyjnych w bazie danych.

W poniższej tabeli opisano akcje, które można przypisać do przycisku:

Akcja

Opis

Brak

Żadna akcja nie jest podejmowana.

Submit form (Prześlij formularz)

Wysyła dane wprowadzone w innych polach formantu bieżącego formularza na adres określony we Właściwościach formularza pod adresem URL.

Podczas eksportu do pliku PDF wprowadź adres URL w polu tekstowym "URL" właściwości danych formularza.

Reset form (Resetuj formularz)

Resetuje ustawienia w innych polach formantu do predefiniowanych wartości domyślnych: Stan domyślny, Wybór domyślny, Wartość domyślna.

Otwórz dokument / stronę internetową

Otwiera adres URL określony w polu URL. W polu Ramka można określić docelową ramkę.

Pierwszy rekord

Przechodzi do pierwszego rekordu bieżącego formularza.

Poprzedni rekord

Przechodzi do poprzedniego rekordu bieżącego formularza.

Następny rekord

Przechodzi do następnego rekordu bieżącego formularza.

Ostatni rekord

Przechodzi do ostatniego rekordu bieżącego formularza.

Zapisz rekord

W razie potrzeby zapisuje bieżący rekord.

Cofnij wprowadzanie danych

Wycofuje zmiany wprowadzone w bieżącym rekordzie.

Nowy rekord

Przechodzi do wiersza wstawiania bieżącego formularza.

Usuń rekord

Usuwa bieżący rekord.

Odśwież formularz

Ponownie ładuje ostatnio zapisaną wersję bieżącego formularza.


Autowypełnianie

Funkcja Autouzupełnianie wyświetla listę poprzednich wpisów po rozpoczęciu wpisywania wpisu.

Czas domyślny

Określa domyślny czas.

Czcionka

W przypadku pól formantu, które mają widoczny tekst lub tytuły, wybierz czcionkę, której chcesz użyć. Aby otworzyć okno dialogowe Czcionka, kliknij przycisk .... Wybrana czcionka jest używana w nazwach pól formantu oraz do wyświetlania danych w polach formantu tabeli.

Data domyślna

Określa domyślną datę.

Do druku

Określa, czy chcesz, aby pole formantu pojawiło się na wydruku dokumentu.

Domyślna wartość przewijania

Ustawia domyślną wartość paska przewijania.

Duża zmiana

Określa, o ile wartość zostanie powiększona lub pomniejszona z chwilą kliknięcia przez użytkownika paska przewijania obok suwaka.

Działanie na rekordzie

Określa, czy w przypadku wybranego formantu Paska nawigacyjnego czynności mają być widoczne, czy ukryte. Dostępne są następujące czynności: Zapisz rekord, Cofnij, Nowy rekord, Usuń rekord, Odśwież.

Etykieta

Właściwość "Etykieta" ustawia etykietę pola formantu, która jest wyświetlana w formularzu. Ta właściwość określa widoczną etykietę lub główkę kolumny pola danych w formularzach formantu tabeli.

Podczas tworzenia nowego formantu opis predefiniowany we właściwości „Nazwa” jest używany jako domyślny do etykietowania formantu. Etykieta składa się z nazwy pola formantu i liczby całkowitej numerującej formant (na przykład PrzyciskPolecenia1). Za pomocą właściwości „Tytuł” można przypisać formantowi inny opis, tak aby etykieta odzwierciedlała funkcję formantu. Zmień ten wpis, aby przypisać formantowi wyrazistą etykietę widoczną dla użytkownika.

Aby utworzyć wielowierszowy tytuł, otwórz pole kombi za pomocą przycisku Strzałka. Możesz wprowadzić podział wiersza, naciskając Shift++Enter.

note

Właściwość „Tytuł” służy wyłącznie do etykietowania elementu formularza w interfejsie widocznym dla użytkownika. Jeśli pracujesz z makrami, pamiętaj, że w czasie wykonywania formant jest zawsze adresowany za pomocą właściwości „Nazwa”.


Filtrowanie/Sortowanie

Określa wyświetlanie lub ukrywanie elementów filtrowania i sortowania w wybranym formancie paska Nawigacja. Elementy filtrowania i sortowania są następujące: Sortuj rosnąco, Sortuj malejąco, Sortuj, Filtr automatyczny, Filtr domyślny, Zastosuj filtr, Resetuj filtr/sortowanie.

Format daty

Za pomocą pól daty możesz określić format odczytu daty.

note

Po opuszczeniu każdego pola formatu (data, godzina, waluta, numeryczne) jest ono formatowane automatycznie bez względu na sposób wprowadzenia danych.


Format godziny

Możesz zdefiniować żądany format wyświetlania godziny.

Formatowanie

Określa kod formatu formantu. Kliknij przycisk ..., aby wybrać kod formatu.

Grafika

Przycisk obrazu ma właściwość „Grafika”. Właściwość "Grafika" określa ścieżkę do grafiki i nazwę pliku, który ma być wyświetlany na przycisku. Jeśli wybierzesz plik graficzny z ..., ścieżka i nazwa pliku zostaną automatycznie umieszczone w polu tekstowym.

Kolejność aktywacji

Właściwość „Kolejność aktywacji” określa kolejność, w jakiej formanty są skoncentrowane w formularzu po naciśnięciu klawisza Tab. W formularzu zawierającym więcej niż jeden formant, fokus zostanie przeniesiony do następnego formantu po naciśnięciu klawisza Tab. Możesz określić kolejność, w jakiej zmienia się fokus za pomocą indeksu w „Kolejności aktywacji”.

note

Właściwość „Kolejność aktywacji” nie jest dostępna dla Ukrytych formantów. Jeśli chcesz, możesz również ustawić tę właściwość dla przycisków graficznych i formantów obrazów, aby móc wybierać te formanty za pomocą klawisza Tab.


Podczas tworzenia formularza indeks jest automatycznie przypisywany do pól formantu, które są dodawane do tego formularza; każde dodane pole formantu ma przypisany indeks zwiększony o 1. Jeśli zmienisz indeks formantu, indeksy innych formantów zostaną automatycznie zaktualizowane. Elementom, na których nie można ustawić fokusu („Tabulator = Nie”), również przypisywana jest wartość. Jednak te elementy formantu są pomijane podczas używania klawisza Tab.

W oknie dialogowym Kolejność aktywacji można również łatwo określić wartości indeksów innych formantów.

Kolor krawędzi

Określa kolor obramowania formantów, które mają właściwość „Krawędź” ustawioną na „płaską”.

Kolor symboli

Określa kolor symboli na formantach, na przykład strzałek na pasku przewijania.

Kolor tła

Kolor tła jest dostępny dla większości pól formantu. Jeśli klikniesz Kolor tła, otworzy się lista, która umożliwia wybór spośród różnych kolorów. Opcja „Standard” przejmuje ustawienie systemowe. Jeśli żądanego koloru nie ma na liście, kliknij przycisk ..., aby zdefiniować kolor w oknie dialogowym Kolor .

Krawędź

W przypadku pól formantu, które mają ramkę, możesz określić wyświetlanie krawędzi na formularzu za pomocą właściwości „Krawędź”. Możesz wybrać spośród opcji „Bez ramki”, „Wygląd 3D” lub „Płaska”.

Krok

Możesz ustawić interwały wartości dla numerycznych i walutowych przycisków pokrętła. Użyj strzałek w górę i w dół przycisku pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.

Kółko myszy

Określa, czy wartość zmienia się, gdy użytkownik przewija kółkiem myszy. Nigdy: Brak zmiany wartości. Gdy ustawiony fokus: (domyślnie) wartość zmienia się, gdy formant ma fokus, a kółko wskazuje na formant i jest przewijane. Zawsze: wartość zmienia się, gdy kółko wskazuje na formant i jest przewijane, bez względu na to, który formant ma fokus.

Liczba wierszy

W przypadku pól kombi z właściwością „Rozwijane” możesz określić, ile wierszy powinno zostać wyświetlonych na liście rozwijanej. W przypadku pól kontrolnych, które nie mają opcji Rozwijane, wyświetlanie linii będzie określone przez rozmiar pola formantu i rozmiar czcionki.

Linie tekstu kończą się znakiem

W przypadku pól tekstowych można wybrać kod końca wiersza, który zostanie zastosowany podczas zapisywania tekstu w kolumnie bazy danych.

Maks. czas

Określa czas, którego nie może przekroczyć inna wartość wprowadzona przez użytkownika.

Maks. długość tekstu

W przypadku pól tekstowych i kombinowanych można określić maksymalną liczbę znaków, którą użytkownik może wprowadzić. Jeśli ta właściwość pola formantu jest niepewna, ustawieniem domyślnym będzie zero.

Jeśli formant jest połączony z bazą danych i długość tekstu ma zostać zaakceptowana z definicji pola bazy danych, nie wolno wprowadzać tutaj długości tekstu. Ustawienia są przejmowane z bazy danych tylko wtedy, gdy właściwość formantu nie została zdefiniowana (stan „Nie zdefiniowano”).

Maks. wartość

Dla pól liczbowych i walutowych można określić maksymalną wartość, jaką może wprowadzić użytkownik.

Maks. wartość przewijania.

Określa maksymalną wartość formantu paska przewijania.

Maska edycji

Określając kod znaku w polach wzorca, możesz określić, co użytkownik może wprowadzić w polu wzorca.

Od długości maski edycji zależy liczba dozwolonych pozycji wprowadzania. W przypadku wprowadzenia znaków niezgodnych z maską edycji po opuszczeniu pola wprowadzone dane są odrzucane. Podczas określania maski edycji można użyć następujących znaków:

Znak

Znaczenie

L

Stała tekstowa. Tej pozycji nie można edytować. Znak jest wyświetlany w odpowiedniej pozycji pola Maska znaków.

a

Można wprowadzić znaki a-z, A-Z. Wersaliki nie są zamieniane na małe litery.

A

Można wprowadzić znaki A-Z. Jeśli zostanie wprowadzona mała litera, zostanie ona automatycznie zamieniona na wielką literę.

c

Można wprowadzić znaki a-z, A-Z i 0-9. Wielkie litery nie są konwertowane na małe litery.

C

Można wprowadzić znaki A-Z oraz 0-9. Małe litery są automatycznie zamieniane na wersaliki

N

Można wprowadzić tylko znaki 0-9.

x

Można wprowadzić każdy znak drukowalny.

X

Można wprowadzić wszystkie drukowane znaki. Jeśli zostanie wprowadzona mała litera, zostanie ona automatycznie zamieniona na wielką literę.


Na przykład dla wartości "__.__.2000" można zdefiniować maskę edycji "NNLNNLLLLL"; w wyniku zastosowania takiej maski użytkownik może wprowadzić datę tylko w postaci czterech cyfr.

Maska znaków

W maskowanych polach możesz określić maskę znaków. Maska znaków zawiera początkowe wartości formularza i jest zawsze widoczna po pobraniu formularza. Korzystając z kodu znaku dla maski Edytuj, możesz określić wpisy, które użytkownik może wpisać w maskowanym polu.

note

Długość maski znaków powinna być taka sama, jak długość maski edycji. W przeciwnym razie maska edycji jest przycinana lub wypełniana pustymi miejscami do długości maski edycji.


Miejsca po przecinku

Za pomocą pól liczbowych i walutowych można określić liczbę cyfr wyświetlanych po prawej stronie przecinka dziesiętnego.

Min. czas

Określa minimalny czas, który może wprowadzić użytkownik.

Min. wartość

Dla pól numerycznych i walutowych możesz określić minimalną wartość, aby uniemożliwić użytkownikowi wprowadzenie mniejszej wartości.

Min. wartość przewijania.

Określa minimalną wartość formantu paska przewijania.

Minimalna zmiana

Określ wartość do dodania lub odjęcia, gdy użytkownik kliknie ikonę strzałki na pasku przewijania.

Najpóźniejsza data

Określa datę, której nie może przekroczyć inna wartość wprowadzona przez użytkownika.

Najwcześniejsza data

Określa najwcześniejszą datę, którą użytkownik może wprowadzić.

Nawigacja

Określa wyświetlanie lub ukrywanie elementów nawigacji w wybranym formancie paska Nawigacja. Elementy nawigacji to: Pierwszy rekord, Poprzedni rekord, Następny rekord, Ostatni rekord.

Nazwa

Każde pole formantu i każdy formularz ma właściwość „Nazwa”, dzięki której można go zidentyfikować. Nazwa pojawi się w Nawigatorze formularzy, a przy użyciu nazwy można odwoływać się do pola formantu z makra. Domyślne ustawienia określają już nazwę, która jest zbudowana z etykiety i numeru pola.

note

W przypadku pracy z makrami należy upewnić się, że nazwy formantów są unikatowe.


Nazwa jest również używana do grupowania różnych elementów formantów, które funkcjonalnie należą do siebie, takich jak przyciski radiowe. Aby to zrobić, nadaj tę samą nazwę wszystkim członkom grupy: formanty o identycznych nazwach tworzą grupę. Zgrupowane elementy formantów można przedstawić wizualnie za pomocą Pola grupy.

Opóźnienie

Określa opóźnienie w milisekundach między powtarzającymi się zdarzeniami. Powtarzające się zdarzenie występuje, gdy klikniesz przycisk strzałki lub tło paska przewijania lub jeden z przycisków nawigacyjnych po rekordach paska nawigacji, i trzymasz wciśnięty przycisk myszy przez jakiś czas. Możesz wprowadzić wartość, po której następuje prawidłowa jednostka czasu, na przykład 2 s lub 500 ms.

Orientacja

Określa, czy pasek przewijania lub pole pokrętła jest ustawione w kierunku poziomym, czy pionowym.

Pasek nawigacji

Określa, czy wyświetlić pasek Nawigacja na dolnej krawędzi formantu tabeli.

Pasek przewijania

Dodaje określony przez użytkownika typ paska przewijania do pola tekstowego.

Podział słowa

Wyświetla tekst w więcej niż jednym wierszu. Umożliwia stosowanie podziałów wierszy w polu tekstowym, dzięki czemu można wprowadzić więcej niż jeden wiersz tekstu. Aby ręcznie wprowadzić koniec wiersza, naciśnij Enter.

Pole etykiety

Określa źródło etykiety formantu. Tekst pola etykiety zostanie użyty zamiast nazwy pola bazy danych. Na przykład w Nawigatorze filtrów, oknie dialogowym Wyszukaj oraz jako nazwa kolumny w widoku tabeli.

Aby zdefiniować jeden znak w tabeli jako klawisz skrótu, tak aby użytkownik mógł przejść do wybranego formantu, naciskając odpowiedni klawisz, przed jednym ze znaków etykiety należy wpisać znak tyldy (~).

W przypadku przycisków opcji jako pole etykiety można wykorzystać tylko tekst ramki grupy. Ten tekst ma zastosowanie do wszystkich przycisków opcji grupy.

Kliknięcie przycisku ... obok pola tekstowego powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybór pola etykiety. Należy wybrać etykietę z listy.

Zaznacz pole Brak przypisania, aby usunąć powiązanie między formantem a przypisanym polem etykiety.

Potrójny stan

Określa, czy pole wyboru może również reprezentować wartości ZERO połączonej bazy danych oprócz wartości PRAWDA i FAŁSZ. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy baza danych akceptuje trzy stany: PRAWDA , FAŁSZ i ZERO.

note

Właściwość „Potrójny stan” jest zdefiniowana tylko dla formularzy bazy danych, nie dla formularzy HTML.


Powtórz

Określa, czy działanie formantu, takiego jak przycisk obracania, jest powtarzane po kliknięciu formantu i przytrzymaniu przycisku myszy.

PozycjaX

Określa pozycję X formantu względem zakotwiczenia.

PozycjaY

Określa pozycję Y formantu względem zakotwiczenia.

Pozycje listy

Zwróć uwagę na wskazówki dotyczące sterowania klawiaturą.

Zdefiniowana domyślna pozycja listy jest wyświetlana w polu kombi Wybór domyślny.

note

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzone tutaj pozycje listy są uwzględniane w formularzu tylko wtedy, gdy na karcie Dane w części Typ zawartości listy wybrano opcję "Lista wartości".


Jeśli pozycje listy nie mają być zapisywane w bazie danych lub przesyłane do odbiorcy formularza internetowego, lecz wiązane z wartościami niewidocznymi na formularzu, pozycje listy można przypisać innym wartościom na liście wartości. Listę wartości określa się na zakładce Dane. W części Typ zawartości listy wybierz opcję "Lista wartości", a następnie w polu Zawartość listy wprowadź wartości, które mają być przypisane odpowiednim pozycjom listy widocznym w formularzu. Dla prawidłowego przypisania wymagane jest uwzględnienie kolejności wartości na liście.

note

W przypadku dokumentów HTML pozycja listy wprowadzona na zakładce Ogólne odpowiada znacznikowi HTML <OPTION>; pozycja listy wartości wprowadzona na zakładce Dane w części Zawartość listy odpowiada znacznikowi <OPTION VALUE=...>.


Pozycjonowanie

Określa wyświetlanie lub ukrywanie elementów pozycjonowania w wybranym formancie paska Nawigacja. Elementy pozycjonowania to: Etykieta rekordu, Lokalizacja rekordu, Etykieta liczby rekordów, Liczba rekordów.

Przełącz

Określa, czy przycisk zachowuje się jak przycisk przełączania. Jeśli ustawisz opcję Przełącz na „Tak”, możesz przełączać między stanami formantu „wybrany” i „niewybrany”, klikając przycisk lub naciskając Spacja, gdy formant ma fokus. Przycisk w stanie „wybrany” pojawia się jako „wciśnięty”.

Przycisk domyślny

Właściwość "Przycisk domyślny" określa, że odpowiedni przycisk będzie działał po naciśnięciu klawisza Enter. Jeśli otworzysz okno dialogowe lub formularz i nie wykonasz jakiejkolwiek dalszej akcji, przycisk z tą właściwością pozostanie przyciskiem domyślnym.

note

Tę właściwość należy zdefiniować tylko dla jednego przycisku w dokumencie.


W przypadku formularzy internetowych ta właściwość może występować w maskach wyszukiwania. Maska wyszukiwania jest maską edycji zawierającą pole tekstowe i przycisk typu Prześlij. W polu tekstowym użytkownik wprowadza szukaną frazę, a następnie przyciskiem uruchamia wyszukiwanie. Jeśli przycisk jest zdefiniowany jako domyślny, aby rozpocząć wyszukiwanie, po wpisaniu szukanej frazy wystarczy nacisnąć klawisz Enter.

Przycisk pokrętła

Pola numeryczne, pola walutowe, pola daty i godziny można wprowadzić jako przyciski pokrętła w formularzu.

Ramka

Możesz także określić docelową ramkę do wyświetlania adresu URL otwieranego po kliknięciu przycisku, który został przypisany do akcji „Otwórz dokument lub stronę internetową”.

Po kliknięciu takiego pola można wybrać z listy ramkę, do której ma zostać załadowany następny dokument. Dostępne są następujące opcje:

Wpis

Znaczenie

_blank

Następny dokument jest tworzony w nowej, pustej ramce.

_parent

Następny dokument jest tworzony w ramce nadrzędnej. Jeśli ramka nadrzędna nie istnieje, dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_self

Następny dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_top

Dokument jest tworzony w oknie najwyższego poziomu, tzn. w ramce znajdującej się najwyżej w hierarchii. Jeśli jest to ramka bieżąca, dokument jest tworzony w ramce bieżącej.


note

Właściwość „Ramka” dotyczy formularzy HTML, ale nie dotyczy formularzy baz danych.


Rozmiar ikon

Określa, czy ikony na wybranym pasku Nawigacja powinny być małe czy duże.

Rozwijane

Pole formantu z właściwością rozwijania ma dodatkowe przycisk strzałki, który jednym kliknięciem myszy otwiera listę istniejących wpisów formularza. W sekcji Liczba wierszy możesz określić, ile linii (lub wierszy) ma być wyświetlanych w stanie listy rozwijanej. Pola kombinacji mogą mieć właściwość rozwijania.

Pola kombi wstawione do tabeli jako kolumny mają zawsze domyślnie ustawioną wartość "Rozwijane".

Separator tysięcy

Za pomocą pól liczbowych i walutowych możesz określić, czy używane są separatory tysięcy.

Skala

Zmienia rozmiar obrazu, aby dopasować go do rozmiaru formantu.

Stan domyślny

Określa, czy opcja lub pole wyboru jest zaznaczone domyślnie.

W przypadku przycisku typu Resetuj można zdefiniować status formantu po uaktywnieniu przycisku resetowania.

W przypadku zgrupowanych pól opcji stan grupy odpowiadający ustawieniu domyślnemu jest definiowany przez właściwość „Stan domyślny”.

Styl

Określa, czy pola wyboru i przyciski opcji mają być wyświetlane w widoku 3D (domyślnie), czy w widoku płaskim.

Symbol waluty

W polu waluty możesz wstępnie zdefiniować symbol waluty, wprowadzając znak lub ciąg znaków we właściwości „Symbol waluty”.

Symbol z przodu

Określa, czy symbol waluty jest wyświetlany przed, czy po liczbie, gdy używane są pola walutowe. Domyślnym ustawieniem jest to, że symbole walut nie są poprzedzane.

Szerokość

Ustawia szerokość kolumny w polu formantu tabeli w jednostkach określonych w opcjach modułu LibreOffice. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić wartość, po której następuje prawidłowa jednostka miary, na przykład 2 cm.

Szerokość

Określa szerokość formantu.

Tabulator

Właściwość „Tabulator” określa, czy pole formantu można wybrać za pomocą klawisza Tab. Dostępne są następujące opcje:

Nie

Podczas naciskania klawisza Tab fokus omija ten formant.

Tak

Formant można wybrać za pomocą klawisza Tab.


Tekst domyślny

Określa domyślny tekst, jaki ma się znajdować w polu tekstowym lub kombi.

Tekst pomocy

Zapewnia opcję wprowadzenia tekstu pomocy, który będzie wyświetlany jako wskazówka na formancie. Wskazówka pokazuje tekst w trybie użytkownika, gdy mysz jest przesuwana nad formantem.

W przypadku przycisków Typ adresu URL tekst pomocy pojawia się jako rozszerzona wskazówka zamiast adresu URL wprowadzonego w polu Adres URL.

Tekst pomocy

W każdym polu formantu możesz określić dodatkowe informacje lub tekst opisowy dla pola formantu. Ta właściwość pomaga programiście zapisać dodatkowe informacje, których można użyć w kodzie programu. To pole może być używane na przykład dla zmiennych lub innych parametrów ewaluacji.

Tylko do odczytu

Właściwość „Tylko do odczytu” można przypisać do wszystkich formantów, w których użytkownik może wprowadzić tekst. Jeśli przypiszesz właściwość tylko do odczytu do pola obrazu, które wykorzystuje grafikę z bazy danych, użytkownik nie będzie mógł wstawić nowej grafiki do bazy danych.

Typ tekstu

Umożliwia stosowanie podziałów wierszy i formatowania w polu formantu, takim jak pole tekstowe lub etykieta. Aby ręcznie wprowadzić koniec wiersza, naciśnij klawisz Enter. Wybierz „Wiele linii z formatowaniem”, aby wprowadzić sformatowany tekst.

warning

Wybranie opcji "Wiele linii z formatowaniem" uniemożliwia powiązanie formantu z polem bazy danych.


note

W przypadku kolumny tekstu wewnątrz formantu tabeli formant nosi nazwę "Wielowierszowy".


URL

Wprowadź adres URL dla typu przycisku Otwórz dokument lub stronę internetową w polu Adres URL. Adres otwiera się po kliknięciu przycisku.

Jeśli w trybie użytkownika wskaźnik myszy znajdzie się nad takim przyciskiem, adres URL jest wyświetlany w postaci wskazówki rozszerzonej, o ile nie wprowadzono innego Tekstu pomocy.

Ukryj zaznaczenie

Określa, czy zaznaczenie tekstu na formancie pozostaje zaznaczone, gdy fokus nie jest już na formancie. Jeśli ustawisz Ukryj zaznaczenie na „Nie”, zaznaczony tekst pozostaje zaznaczony, gdy fokus nie znajduje się już na formancie zawierającym tekst.

Uzyskaj fokus po kliknięciu

Jeśli ustawisz tę opcję na "Tak", przycisk otrzyma fokus po jego kliknięciu.

Wartość

W ukrytym formancie, pod właściwością Wartość, możesz wprowadzić dane, które są dziedziczone przez ukryty formant. Dane te zostaną przekazane podczas wysyłania formularza.

Wartość domyślna

Ustawia domyślną wartość dla pola formantu. Na przykład, domyślna wartość zostanie wprowadzona po otwarciu formularza.

Dla przycisku typu Resetuj wpis Wartość domyślna określa stan formantu w przypadku aktywacji przycisku resetowania przez użytkownika.

Widoczne

Określa, czy formant będzie widoczny w trybie "na żywo". W trybie projektowania formant jest zawsze widoczny.

Uwaga: jeśli właściwość jest ustawiona na "Tak" (ustawienie domyślne), nie musi to oznaczać, że formant będzie rzeczywiście widoczny na ekranie. Podczas obliczania faktycznej widoczności formantu brane są pod uwagę dodatkowe ograniczenia. Na przykład formant umieszczony w programie Writer w ukrytej sekcji nie będzie w ogóle widoczny, o ile sama sekcja nie stanie się widoczna.

Jeśli właściwość jest ustawiona na "Nie", w trybie "na żywo" formant będzie zawsze ukryty.

Podczas odczytu dokumentów, które wykorzystują tę właściwość, starsze wersje programu OpenOffice.org (do 3.1) zignorują ją bez wyświetlania żadnych informacji.

Widoczny rozmiar

Określa rozmiar przycisku przewijania w "jednostkach wartości". Wartość ("Maks. wartość przewijania" minus "Min. wartość przewijania") / 2 oznacza, że przycisk przewijania zajmuje połowę tła.

Wartość 0 oznacza, że przycisk ma szerokość równą wysokości.

Wybór domyślny

Określa wpis pola listy, który ma być oznaczony jako wpis domyślny.

Dla przycisku typu Resetuj pozycja Selekcja domyślna określa stan pola listy, jeśli przycisk resetowania zostanie aktywowany przez użytkownika.

W przypadku Pola listy, które zawiera listę wartości, możesz kliknąć przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Selekcja domyślna.

W oknie dialogowym Wybór domyślny należy wybrać pozycje, które mają być zaznaczone z chwilą otwarcia formularza zawierającego to pole listy.

Wybór wielokrotny

Pozwala wybrać więcej niż jeden element w polu listy.

Wyrównanie / Wyrównanie grafiki

Opcje wyrównania to wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej i wyśrodkowanie. Te opcje są dostępne dla następujących elementów:

  1. Tytuły pól napisów,

  2. Zawartość pól tekstowych,

  3. Zawartość pól tabeli w kolumnach formantu tabeli,

  4. Grafika lub tekst używany w przyciskach.

    note

    W przypadku przycisków opcja Wyrównanie nosi nazwę Wyrównanie grafiki.


Wysokość

Określa wysokość formantu.

Wysokość wiersza

W formantach tabeli wprowadź wartość wysokości wiersza. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić wartość, po której następuje prawidłowa jednostka miary, na przykład 2 cm.

Włączone

Jeśli pole formantu ma właściwość „Włączone” (Tak), użytkownik formularza może korzystać z pola formantu. W przeciwnym razie (Nie), jest wyłączone i wyszarzone.

Zakotwiczenie

Określa miejsce zakotwiczenia formantu.

Znacznik rekordów

Określa, czy pierwsza kolumna jest wyświetlana z etykietami wierszy, w których bieżący rekord jest oznaczony strzałką.

Znaki ukrywania hasła

Jeśli użytkownik wprowadzi hasło, możesz określić znaki, które będą wyświetlane zamiast znaków wpisywanych przez użytkownika. W polu Znak hasła wprowadź kod ASCII żądanego znaku. Możesz użyć wartości od 0 do 255.

tip

Znaki odpowiadające niektórym kodom ASCII można przejrzeć w oknie dialogowym Znak specjalny (Wklej - Znak specjalny).


Zwiększ/zmniejsz wartość

Określa przedział, o jaki wartość ma się zwiększać lub zmniejszać za każdym uaktywnieniem formantu typu "przycisk pokrętła".

Ścisły format

Możesz sprawdzić format za pomocą pól formantu, które akceptują sformatowaną zawartość (data, godzina itd.). Jeśli aktywna jest funkcja ścisłego formatowania (Tak), akceptowane są tylko dozwolone znaki. Na przykład w polu daty tylko cyfry lub ograniczniki dat są akceptowane; wszystkie wpisy alfabetu wpisane za pomocą klawiatury są ignorowane.

Prosimy o wsparcie!