Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe do edycji właściwości wybranego formantu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Właściwości formantu.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Właściwości formantu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Właściwości formantu.

Wybierz Narzędzia - Właściwości formantu.

Z pasków narzędzi:

Ikona formantu

Właściwości formantu


note

Okno dialogowe Właściwości można wywołać tylko w Trybie projektu z wybranym formantem.


W niektórych rozwijanych polach kombi w oknie dialogowym Właściwości możliwe jest wielowierszowe wprowadzanie danych. Dotyczy to wszystkich pól, w których można wprowadzać instrukcje SQL, jak również właściwości pól tekstowych i etykiet. Pola te można otwierać i na otwartych listach wprowadzać tekst. Obsługiwane są następujące klawisze skrótów:

Klucze

Efekt

+strzałka w dół:

Otwiera pole kombi.

+strzałka w górę:

Zamyka pole kombi.

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Strzałka w górę

Ustawia kursor w poprzednim wierszu.

Strzałka w dół

Ustawia kursor w następnym wierszu.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.


Podobnie jak w przypadku pól listy lub pól kombi, możesz otwierać lub zamykać listę, klikając strzałkę po prawej stronie pola. Jednak dane wejściowe można tutaj wprowadzić albo na otwartej liście, albo w górnym polu tekstowym. Wyjątkiem są właściwości, które wymagają reprezentacji listy, na przykład właściwość „Pozycje listy”, którą można ustawić dla pól formantów Pole listy i Pole kombi. Tutaj możesz edytować wpisy tylko wtedy, gdy pole jest otwarte.

Ogólne

Na zakładce Ogólne można zdefiniować ogólne właściwości formantu formularza. Dostępne właściwości zależą od typu formantu. Nie wszystkie następujące właściwości są dostępne w przypadku każdego formantu.

Dane

Za pomocą zakładki Dane do wybranego formantu można przypisać źródło danych.

Zdarzenia

Na karcie Zdarzenia możesz powiązać makra ze zdarzeniami występującymi w polach formantu formularza.

Dane (dla dokumentów formularzy XML)

Karta Dane w oknie dialogowym Właściwości dokumentu formularza XML zawiera pewne ustawienia formularzy XML.

Prosimy o wsparcie!