Właściwości formantu

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Formant


note

You can only call the Properties dialog when in the Design mode with a control selected.


W niektórych rozwijanych polach kombi w oknie dialogowym Właściwości możliwe jest wielowierszowe wprowadzanie danych. Dotyczy to wszystkich pól, w których można wprowadzać instrukcje SQL, jak również właściwości pól tekstowych i etykiet. Pola te można otwierać i na otwartych listach wprowadzać tekst. Obsługiwane są następujące klawisze skrótów:

Klucze

Efekt

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Up Arrow

Ustawia kursor w poprzednim wierszu.

Down Arrow

Ustawia kursor w następnym wierszu.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Ogólne

Na zakładce Ogólne można zdefiniować ogólne właściwości formantu formularza. Dostępne właściwości zależą od typu formantu. Nie wszystkie następujące właściwości są dostępne w przypadku każdego formantu.

Dane

Za pomocą zakładki Dane do wybranego formantu można przypisać źródło danych.

Zdarzenia

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Dane (dla dokumentów formularzy XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Prosimy o wsparcie!