Wskazówki dotyczące formantów tabeli

Formant tabeli można zdefiniować tak, aby prezentował rekordy w dowolny sposób. Możliwe jest zatem zdefiniowanie pól danych, za pomocą których dane są wyświetlane lub edytowane tak, jak w formularzu bazy danych.

W formancie tabeli można zdefiniować następujące pola: tekst, data, godzina, waluta, pole numeryczne, pole wzorca, pole wyboru oraz pole kombi. W przypadku połączonych pól data/czas automatycznie są tworzone dwie kolumny.

Jeśli wybrano wiersze, ich liczba jest wyświetlana w nawiasach po całkowitej liczbie rekordów.

Aby wstawić informacje o kolumnach do formantu tabeli, należy kliknąć nagłówki tych kolumn, aby wywołać menu kontekstowe. Menu zawiera następujące polecenia:

Wstaw kolumnę

Wywołuje podmenu, za pomocą którego można wybrać pole danych, które ma zostać przeniesione do formantu tabeli.

Formant tabeli można konfigurować, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania: Otwórz przeglądarkę źródła danych i przeciągnij żądane pola z przeglądarki do nagłówków kolumn w formancie tabeli. Zostanie utworzona wstępnie skonfigurowana kolumna.

Zamień na

Otwiera podmenu, za pomocą którego można zastąpić pole danych zaznaczone w formancie tabeli.

Usuń kolumnę

Usuwa zaznaczone kolumny.

Kolumna

Otwiera okno dialogowe właściwości dla zaznaczonej kolumny.

Ukryj kolumny

Ukrywa wybraną kolumnę. Właściwości kolumny nie ulegają zmianie.

Pokaż kolumny

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Pokaż kolumny.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Wszystkie

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!