Wskazówki dotyczące formantów tabeli

Formant tabeli można zdefiniować tak, aby prezentował rekordy w dowolny sposób. Możliwe jest zatem zdefiniowanie pól danych, za pomocą których dane są wyświetlane lub edytowane tak, jak w formularzu bazy danych.

W formancie tabeli można zdefiniować następujące pola: tekst, data, godzina, waluta, pole numeryczne, pole wzorca, pole wyboru oraz pole kombi. W przypadku połączonych pól data/czas automatycznie są tworzone dwie kolumny.

Jeśli wybrano wiersze, ich liczba jest wyświetlana w nawiasach po całkowitej liczbie rekordów.

Aby wstawić informacje o kolumnach do formantu tabeli, należy kliknąć nagłówki tych kolumn, aby wywołać menu kontekstowe. Menu zawiera następujące polecenia:

Wstaw kolumnę

Wywołuje podmenu, za pomocą którego można wybrać pole danych, które ma zostać przeniesione do formantu tabeli.

Formant tabeli można konfigurować, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania: Otwórz przeglądarkę źródła danych i przeciągnij żądane pola z przeglądarki do nagłówków kolumn w formancie tabeli. Zostanie utworzona wstępnie skonfigurowana kolumna.

Zamień na

Otwiera podmenu, za pomocą którego można zastąpić pole danych zaznaczone w formancie tabeli.

Usuń kolumnę

Usuwa zaznaczone kolumny.

Kolumna

Otwiera okno dialogowe właściwości dla zaznaczonej kolumny.

Ukryj kolumny

Ukrywa wybraną kolumnę. Właściwości kolumny nie ulegają zmianie.

Pokaż kolumny

Wywołuje podmenu, w którym możesz wybrać kolumny do ponownego wyświetlenia. Aby wyświetlić tylko jedną kolumnę, kliknij jej nazwę. Widzisz tylko pierwsze 16 ukrytych kolumn. Jeśli jest więcej ukrytych kolumn, wybierz polecenie Więcej, aby wywołać okno dialogowe Pokaż kolumny.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Pokaż kolumny.

W oknie dialogowym Pokaż kolumny możesz wybrać kolumny do wyświetlenia. Przytrzymaj Shift lub , aby wybrać wiele wpisów.

Wszystkie

Kliknij Wszystkie, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie kolumny.

Sterowanie Formantami tabeli, używając tylko klawiatury

Jeśli używasz klawiatury tylko do poruszania się po formantach w swoim dokumencie, zauważysz jedną różnicę w stosunku do innych typów formantów: klawisz Tab nie przesuwa kursora do następnego formantu, ale do następnej kolumny wewnątrz formantu tabeli. Naciśnij +Tab, aby przejść do następnego formantu, lub naciśnij Shift++Tab, aby przejść do poprzedniego formantu.

Aby przejść do specjalnego trybu edycji tylko za pomocą klawiatury dla Formantów tabeli:

Dokument formularza musi być w Trybie projektu.

  1. Naciśnij +F6, aby zaznaczyć dokument.

  2. Naciśnij Shift+F4, aby wybrać pierwszy formant. Jeśli Formant tabeli nie jest pierwszym formantem, naciskaj Tab, aż zostanie wybrany.

  3. Naciśnij Enter, aby wejść w tryb edycji. Uchwyty są pokazane dalej od granicy formantu.

  4. W trybie edycji możesz otworzyć menu kontekstowe trybu edycji, naciskając Shift+F10.

  5. Jeśli chcesz edytować kolumny, naciśnij Shift+Spacja, aby przejść do trybu edycji kolumn. Teraz możesz zmienić kolejność kolumn za pomocą +strzałki. Klawisz Delete usuwa bieżącą kolumnę.

  6. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z trybu edycji.

Prosimy o wsparcie!