Właściwości specyficzne dla pola sformatowanego

Formatowanie: możesz ustawić właściwość Formatowanie, klikając przycisk ... w wierszu Formatowanie okna dialogowego Właściwości: Pole sformatowane . Pojawi się okno dialogowe Format liczb.

Jeśli pole sformatowane jest powiązane z polem tekstowym bazy danych, wpisy tego pola są traktowane jak tekst. Jeśli pole sformatowane jest powiązane z polem bazy danych, które może zostać wyświetlone w postaci liczby, dane są traktowane jak liczby. Data i godzina są wewnętrznie także traktowane jak liczby.

Min. wartość i Maks. wartość: umożliwia wprowadzenie minimalnej i maksymalnej wartości liczbowej sformatowanego pola. Minimalna i maksymalna wartość określa wyjście istniejących danych (przykład: min. wartość to 5, a powiązane pole w bazie danych zawiera liczbę 3. Dane wyjściowe będą 5, ale wartość w bazie się nie zmieni) oraz wprowadzenie nowych danych (przykład: maks. wartość to 10 i wpisujesz 20. Wpis jest modyfikowany i 10 jest zapisywane do bazy danych ). Jeśli pola nie są wypełnione przez min. wartość i maks. wartość, żadne ograniczenia nie zostaną zastosowane. W przypadku pól sformatowanych, które są połączone z polem tekstowym bazy danych, te dwie wartości oraz wartość domyślna nie mają zastosowania.

Wartość domyślna: Ta wartość jest ustawiana jako domyślna w nowych rekordach.

Prosimy o wsparcie!