Formanty formularza

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Ikona na pasku narzędzi Wstaw (może zajść konieczność włączenia tej ikony, która na początku może nie być widoczna):

Icon

Formanty formularza


note

Dokumenty formularzy XML (XForms) używają tych samych formantów.


Aby utworzyć formularz otwórz dokument i użyj paska Formantów aby wstawić i zdefiniować formanty formularza. Jeżeli chcesz, możesz również połączyć formularz z bazą danych i przy pomocy formantów operować na danych w niej zawartych.

Za pomocą formularza w dokumencie HTML można wysyłać dane przez Internet.

Aby dodać formanty do dokumentu

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Edycja formantu

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. Aby określić klawisz skrótu dla formantu, przed odpowiednim znakiem w etykiecie formantu należy dodać tyldę (~).

  3. Formanty można przeciągać między dokumentami. Można je również kopiować i wklejać. Wstawienie formantu z innego dokumentu powoduje, że LibreOffice analizuje źródło danych oraz typ i właściwości zawartości formantu, tak aby formant ten pasował do struktury logicznej dokumentu docelowego. Na przykład formant wyświetlający zawartość książki adresowej wyświetla tę samą zawartość po skopiowaniu do innego dokumentu. Te właściwości można przejrzeć na zakładce Dane okna dialogowego Właściwości formularza.

Wybierz

Icon

Ta ikona przełącza wskaźnik myszy w tryb wybierania lub powoduje powrót do zwykłego trybu. Tryb wybierania służy do wybierania formantów w bieżącym formularzu.

Włącz/Wyłącz tryb projektu

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Właściwości formantu

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Formant

Właściwości formularza

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Formularz

Pole wyboru

Icon Check Box

Tworzy pole wyboru. Pole wyboru pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję formularza.

Pole tekstowe

Icon Text Box

Tworzy pole tekstowe. Do pól tekstowych użytkownik może wprowadzać tekst. W formularzu pola tekstowe wyświetlają dane lub pozwalają na wprowadzanie nowych danych.

Pole sformatowane

Icon Formatted Field

Tworzy pole sformatowane. Pole sformatowane jest polem tekstowym, w którym można zdefiniować sposób formatowania danych wejściowych i wyjściowych oraz wartości granicznych.

Z polem sformatowanym wiążą się specjalne właściwości formantu (wybierz Format - Formant).

Przycisk

Icon Push Button

Tworzy przycisk. Za pomocą tej funkcji można określić polecenie, jakie ma zostać wykonane dla zdefiniowanego zdarzenia, np. kliknięcia myszą.

Przycisk może zawierać tekst lub grafikę.

Przycisk opcji

Icon Option Button

Tworzy przycisk opcji. Przyciski opcji umożliwiają wybranie jednej z kilku opcji. Przyciski opcji o takich samych funkcjach noszą taką samą nazwę (właściwość Nazwa). Zazwyczaj jest im przypisane pole grup.

Pole listy

Icon List Box

Tworzy pole listy. Pole listy umożliwia wybranie pozycji z listy. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola listy do dokumentu następuje automatyczne uruchomienie Kreatora pola listy. Kreator ten pomaga utworzyć pole listy.

Pole kombi

Icon Combo Box

Tworzy pole kombi. Pole kombi jest polem listy z jedną pozycją oraz listą rozwijaną, z której można wybrać opcję. Polu kombi można nadać właściwość "tylko do odczytu". W takim przypadku użytkownik nie może wprowadzać innych wartości niż te umieszczone na liście. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola kombi do dokumentu następuje uruchomienie Kreatora pola kombi.

Pole etykiety

Icon Label Field

Tworzy pole wyświetlające tekst. Etykiety mogą wyłącznie wyświetlać predefiniowany tekst, do pól tego typu nie można wprowadzać danych.

Projekt formularza

Otwiera pasek narzędzi Projekt formularza.

Włącz/wyłącz kreatory

Icon

Włącza i wyłącza automatyczne kreatory formantów formularza.

Kreatory pomagają określać właściwości pól list, formantów tabel i innych formantów.

Polecenia menu kontekstowego

Przycisk pokrętła

Icon

Tworzy przycisk pokrętła.

Po dodaniu przycisku pokrętła do arkusza kalkulacyjnego Calc za pomocą karty Dane można utworzyć dwukierunkowe powiązanie między tym przyciskiem a komórką. W efekcie zmiana zawartości komórki powoduje uaktualnienie zawartości przycisku pokrętła. Zmiana wartości przycisku pokrętła powoduje natomiast uaktualnienie zawartości komórki.

Pasek przewijania

Icon

Tworzy pasek przewijania.

Możesz określić następujące właściwości paska przewijania:

Nazwa elementu interfejsu użytkownika

Semantyka

Min. wartość przewijania

Określa minimalną wysokość lub minimalną szerokość paska przewijania.

Maks. wartość przewijania

Określa maksymalną wysokość lub maksymalną szerokość paska przewijania.

Domyślna wartość przewijania

Określa domyślną wysokość lub domyślną szerokość paska przewijania.

Orientacja

Określa orientację paska przewijania (pionowa lub poziomą).

Minimalna zmiana

Określa minimalną wartość, o jaką można przesunąć pasek przewijania, na przykład klikając strzałkę.

Duża zmiana

Określa wartość, o jaką przesuwa się pasek przewijania wykonujący duży skok, na przykład w wyniku kliknięcia między przyciskiem przewijania a strzałką przewijania.

Opóźnienie

Określa opóźnienie w milisekundach między zdarzeniami wyzwalanymi przez pasek przewijania. Na przykład opóźnienie występujące po kliknięciu przycisku strzałki paska przewijania i przytrzymaniu przycisku myszy.

Kolor symboli

Określa kolor strzałek paska przewijania.

Widoczny rozmiar

Określa rozmiar przycisku przewijania w "jednostkach wartości". Na przykład wartość ("Maks. wartość przewijania minus "Min. wartość przewijania") / 2 oznacza, że przycisk przewijania zajmuje połowę paska przewijania.

Aby pasek przewijania miał szerokość równą wysokości, w polu Widoczny rozmiar należy umieścić wartość zero.


W arkuszu kalkulacyjnym Calc za pomocą karty Dane można utworzyć dwukierunkowe powiązanie między paskiem przewijania a komórką.

Przycisk obrazkowy

Icon image button

Tworzy przycisk wyświetlany w postaci elementu graficznego. Poza reprezentacją graficzną przycisk obrazkowy ma takie same właściwości, jak "zwykły" przycisk.

Formant obrazkowy

Icon Image Control

Tworzy formant obrazkowy. Formant ten służy tylko do dodawania obrazów z bazy danych. W dokumencie formularza należy kliknąć dwukrotnie jeden z tych formantów, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw grafikę, za pomocą którego można wstawić element graficzny. Dostępne jest także (nie w trybie projektowania) menu kontekstowe z poleceniami wstawiania i usuwania obrazu.

W formularzu mogą być wyświetlane obrazy z bazy danych; jeśli formant obrazkowy nie jest zabezpieczony przed zapisem, można także wstawiać nowe obrazy do bazy. Formant musi odwoływać się do pola bazy danych zawierającego typ "obraz". Dlatego na zakładce Dane w oknie właściwości należy wprowadzić pole danych.

Pole daty

Icon

Tworzy pole daty. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości daty mogą być pobierane z bazy.

W przypadku przypisania polu daty właściwości "Rozwijane" można otworzyć kalendarz i wybrać z niego datę, która ma się pojawić w polu. Dotyczy to także pola daty w polu Formant tabeli.

tip

Pola daty można łatwo edytować za pomocą strzałek w górę i w dół. W zależności od pozycji kursora klawisze strzałek powiększają lub pomniejszają dzień, miesiąc lub rok.


Uwagi dotyczące pól daty.

Pole godziny

Icon

Tworzy pole godziny. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości godziny mogą zostać pobierane z bazy.

tip

Pola godziny można łatwo edytować za pomocą strzałek w górę i w dół. W zależności od pozycji kursora klawisze strzałek powiększają lub pomniejszają godziny, minuty lub sekundy.


Wybór pliku

Icon File Selection

Tworzy przycisk umożliwiający wybór pliku.

Pole liczbowe

Icon

Tworzy pole numeryczne. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości numeryczne mogą być pobierane z bazy.

Pole walutowe

Icon

Tworzy pole waluty. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, zawartość pola waluty może zostać pobrana z bazy.

Pole wzorca

Icon

Tworzy pole wzorca. Pole wzorca składa się z maski edycji i maski znaków. Maska edycji określa, jakie dane mogą zostać wprowadzone. Maska znaków określa zawartość pola wzorca w czasie ładowania formularza.

note

Zauważ, że pola wzorca nie są eksportowane do formatu HTML.


Pole grupy

Icon Group Box

Tworzy ramkę wizualnie grupującą różne formanty. Do grupowania przycisków opcji w ramce służą Pola grup.

Wstawienie ramki grupy do dokumentu powoduje uruchomienie Kreatora elementu grupy, za pomocą którego można łatwo utworzyć grupę opcji.

Uwaga: Po przeciągnięciu pola grupy nad istniejącymi formantami, gdy chcesz zaznaczyć ten formant, musisz najpierw otworzyć menu kontekstowe pola grupy i wybrać polecenie Rozmieść - Przesuń na spód. Następnie, naciskając klawisz , zaznacz formant.

note

Pola grup służą wyłącznie do osiągania efektu wizualnego. Aby funkcjonalnie pogrupować pola opcji, należy użyć definicji nazwy: we właściwości Nazwa wszystkich pól opcji należy wprowadzić tę samą nazwę.


Formant tabeli

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Informacje dotyczące formantów tabeli.

Pasek nawigacji

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Automatyczny fokus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Please support us!