Formanty formularza

Pasek narzędzi lub podmenu Formanty formularza zawiera narzędzia potrzebne do utworzenia interaktywnego formularza. Możesz użyć paska narzędzi lub podmenu, aby dodać formanty do formularza w tekście, rysunku, arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji lub dokumencie HTML, na przykład przycisk uruchamiający makro.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Formanty formularza.

Ikona na pasku narzędzi Wstaw (może zajść konieczność włączenia tej ikony, która na początku może nie być widoczna):

Ikona zaznaczenia

Formanty formularza


note

Dokumenty formularzy XML (XForms) używają tych samych formantów.


Aby utworzyć formularz otwórz dokument i użyj paska Formantów aby wstawić i zdefiniować formanty formularza. Jeżeli chcesz, możesz również połączyć formularz z bazą danych i przy pomocy formantów operować na danych w niej zawartych.

Za pomocą formularza w dokumencie HTML można wysyłać dane przez Internet.

Aby dodać formanty do dokumentu

  1. Na pasku narzędzi Formanty formularza kliknij ikonę formantu, który chcesz dodać.

  2. Następnie kliknij dokument i przeciągnij, aby utworzyć formant.

    tip

    Aby utworzyć kwadratowy formant, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.


tip

Aby dodać pole z listy pól tabeli lub kwerendy do formularza, przeciągnij komórkę do formularza. W dokumencie tekstowym możesz także przeciągnąć główkę kolumny, aby dodać pole do formularza. Aby dołączyć etykietę pola, przytrzymaj +Shift podczas przeciągania główki kolumny.


Edycja formantu

  1. Kliknij formant prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości formantu. Otworzy się okno dialogowe, w którym można zdefiniować właściwości formantu.

  2. Aby określić klawisz skrótu dla formantu, przed odpowiednim znakiem w etykiecie formantu należy dodać tyldę (~).

  3. Formanty można przeciągać między dokumentami. Można je również kopiować i wklejać. Wstawienie formantu z innego dokumentu powoduje, że LibreOffice analizuje źródło danych oraz typ i właściwości zawartości formantu, tak aby formant ten pasował do struktury logicznej dokumentu docelowego. Na przykład formant wyświetlający zawartość książki adresowej wyświetla tę samą zawartość po skopiowaniu do innego dokumentu. Te właściwości można przejrzeć na zakładce Dane okna dialogowego Właściwości formularza.

Wybierz

Ikona zaznaczenia

Ta ikona przełącza wskaźnik myszy w tryb wybierania lub powoduje powrót do zwykłego trybu. Tryb wybierania służy do wybierania formantów w bieżącym formularzu.

Włącz/wyłącz tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Ta funkcja służy do szybkiego przełączania między trybem projektu a trybem użytkownika. Aktywuj, aby edytować formanty formularza, dezaktywuj, aby używać formantów formularza.

Ikona trybu projektu

Włącz/wyłącz tryb projektu

Włącz/wyłącz kreatory

Ikona przełączania kreatorów formantu formularza

Włącza i wyłącza automatyczne kreatory formantów formularza.

Kreatory pomagają określać właściwości pól list, formantów tabel i innych formantów.

Projekt formularza

Ikona narzędzi projektu formularza

Otwiera pasek narzędzi Projekt formularza.

Pole etykiety

Ikona pola etykiety

Tworzy pole wyświetlające tekst. Etykiety mogą wyłącznie wyświetlać predefiniowany tekst, do pól tego typu nie można wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Ikona pola tekstowego

Tworzy pole tekstowe. Do pól tekstowych użytkownik może wprowadzać tekst. W formularzu pola tekstowe wyświetlają dane lub pozwalają na wprowadzanie nowych danych.

Pole wyboru

Ikona pola wyboru

Tworzy pole wyboru. Pole wyboru pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję formularza.

Przycisk opcji

Ikona przycisku opcji

Tworzy przycisk opcji. Przyciski opcji umożliwiają wybranie jednej z kilku opcji. Przyciski opcji o takich samych funkcjach noszą taką samą nazwę (właściwość Nazwa). Zazwyczaj jest im przypisane pole grup.

Pole listy

Ikona pola listy

Tworzy pole listy. Pole listy umożliwia wybranie pozycji z listy. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola listy do dokumentu następuje automatyczne uruchomienie Kreatora pola listy. Kreator ten pomaga utworzyć pole listy.

Pole kombi

Ikona pola kombi

Tworzy pole kombi. Pole kombi jest polem listy z jedną pozycją oraz listą rozwijaną, z której można wybrać opcję. Polu kombi można nadać właściwość "tylko do odczytu". W takim przypadku użytkownik nie może wprowadzać innych wartości niż te umieszczone na liście. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola kombi do dokumentu następuje uruchomienie Kreatora pola kombi.

Przycisk

Ikona przycisku

Tworzy przycisk. Za pomocą tej funkcji można określić polecenie, jakie ma zostać wykonane dla zdefiniowanego zdarzenia, np. kliknięcia myszą.

Przycisk może zawierać tekst lub grafikę.

Przycisk obrazkowy

Ikona obrazu przycisku

Tworzy przycisk wyświetlany w postaci elementu graficznego. Poza reprezentacją graficzną przycisk obrazkowy ma takie same właściwości, jak "zwykły" przycisk.

Pole sformatowane

Ikona pola sformatowanego

Tworzy pole sformatowane. Pole sformatowane jest polem tekstowym, w którym można zdefiniować sposób formatowania danych wejściowych i wyjściowych oraz wartości granicznych.

Z polem sformatowanym wiążą się specjalne właściwości formantu (wybierz Format - Formant).

Pole daty

Ikona pola daty

Tworzy pole daty. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości daty mogą być pobierane z bazy.

W przypadku przypisania polu daty właściwości "Rozwijane" można otworzyć kalendarz i wybrać z niego datę, która ma się pojawić w polu. Dotyczy to także pola daty w polu Formant tabeli.

tip

Pola daty można łatwo edytować za pomocą strzałek w górę i w dół. W zależności od pozycji kursora klawisze strzałek powiększają lub pomniejszają dzień, miesiąc lub rok.


Uwagi dotyczące pól daty.

Pole liczbowe

Ikona pola liczbowego

Tworzy pole numeryczne. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości numeryczne mogą być pobierane z bazy.

Pole grupy

Ikona pola grupy

Tworzy ramkę wizualnie grupującą różne formanty. Do grupowania przycisków opcji w ramce służą Pola grup.

Wstawienie ramki grupy do dokumentu powoduje uruchomienie Kreatora elementu grupy, za pomocą którego można łatwo utworzyć grupę opcji.

Uwaga: Po przeciągnięciu pola grupy nad istniejącymi formantami, gdy chcesz zaznaczyć ten formant, musisz najpierw otworzyć menu kontekstowe pola grupy i wybrać polecenie Rozmieść - Przesuń na spód. Następnie, naciskając klawisz , zaznacz formant.

note

Pola grup służą wyłącznie do osiągania efektu wizualnego. Aby funkcjonalnie pogrupować pola opcji, należy użyć definicji nazwy: we właściwości Nazwa wszystkich pól opcji należy wprowadzić tę samą nazwę.


Pole godziny

Ikona pola godziny

Tworzy pole godziny. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości godziny mogą zostać pobierane z bazy.

tip

Pola godziny można łatwo edytować za pomocą strzałek w górę i w dół. W zależności od pozycji kursora klawisze strzałek powiększają lub pomniejszają godziny, minuty lub sekundy.


Pole walutowe

Ikona pola walutowego

Tworzy pole waluty. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, zawartość pola waluty może zostać pobrana z bazy.

Pole wzorca

Ikona pola wzorca

Tworzy pole wzorca. Pole wzorca składa się z maski edycji i maski znaków. Maska edycji określa, jakie dane mogą zostać wprowadzone. Maska znaków określa zawartość pola wzorca w czasie ładowania formularza.

note

Zauważ, że pola wzorca nie są eksportowane do formatu HTML.


Formant tabeli

Ikona formantu tabeli

Tworzy formant tabeli, aby wyświetlić tabelę bazy danych. Jeśli utworzysz nowy formant tabeli, pojawi się Kreator elementu tabeli.

Informacje dotyczące formantów tabeli.

Pasek nawigacji

Ikona paska Nawigacja

Tworzy pasek Nawigacja.

Pasek Nawigacja umożliwia poruszanie się po rekordach bazy danych lub formularzu bazy danych. Elementy sterujące na tym pasku Nawigacja działają w taki sam sposób, jak elementy sterujące na domyślnym pasku Nawigacja w LibreOffice.

Formant obrazkowy

Ikona formantu obrazkowego

Tworzy formant obrazkowy. Formant ten służy tylko do dodawania obrazów z bazy danych. W dokumencie formularza należy kliknąć dwukrotnie jeden z tych formantów, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw grafikę, za pomocą którego można wstawić element graficzny. Dostępne jest także (nie w trybie projektowania) menu kontekstowe z poleceniami wstawiania i usuwania obrazu.

W formularzu mogą być wyświetlane obrazy z bazy danych; jeśli formant obrazkowy nie jest zabezpieczony przed zapisem, można także wstawiać nowe obrazy do bazy. Formant musi odwoływać się do pola bazy danych zawierającego typ "obraz". Dlatego na zakładce Dane w oknie właściwości należy wprowadzić pole danych.

Wybór pliku

Ikona wyboru pliku

Tworzy przycisk umożliwiający wybór pliku.

Przycisk pokrętła

Ikona przycisku pokrętła

Tworzy przycisk pokrętła.

Po dodaniu przycisku pokrętła do arkusza kalkulacyjnego Calc za pomocą karty Dane można utworzyć dwukierunkowe powiązanie między tym przyciskiem a komórką. W efekcie zmiana zawartości komórki powoduje uaktualnienie zawartości przycisku pokrętła. Zmiana wartości przycisku pokrętła powoduje natomiast uaktualnienie zawartości komórki.

Pasek przewijania

Ikona paska przewijania

Tworzy pasek przewijania.

Możesz określić następujące właściwości paska przewijania:

Nazwa elementu interfejsu użytkownika

Semantyka

Min. wartość przewijania

Określa minimalną wysokość lub minimalną szerokość paska przewijania.

Maks. wartość przewijania

Określa maksymalną wysokość lub maksymalną szerokość paska przewijania.

Domyślna wartość przewijania

Określa domyślną wysokość lub domyślną szerokość paska przewijania.

Orientacja

Określa orientację paska przewijania (pionowa lub poziomą).

Minimalna zmiana

Określa minimalną wartość, o jaką można przesunąć pasek przewijania, na przykład klikając strzałkę.

Duża zmiana

Określa wartość, o jaką przesuwa się pasek przewijania wykonujący duży skok, na przykład w wyniku kliknięcia między przyciskiem przewijania a strzałką przewijania.

Opóźnienie

Określa opóźnienie w milisekundach między zdarzeniami wyzwalanymi przez pasek przewijania. Na przykład opóźnienie występujące po kliknięciu przycisku strzałki paska przewijania i przytrzymaniu przycisku myszy.

Kolor symboli

Określa kolor strzałek paska przewijania.

Widoczny rozmiar

Określa rozmiar przycisku przewijania w "jednostkach wartości". Na przykład wartość ("Maks. wartość przewijania minus "Min. wartość przewijania") / 2 oznacza, że przycisk przewijania zajmuje połowę paska przewijania.

Aby pasek przewijania miał szerokość równą wysokości, w polu Widoczny rozmiar należy umieścić wartość zero.


W arkuszu kalkulacyjnym Calc za pomocą karty Dane można utworzyć dwukierunkowe powiązanie między paskiem przewijania a komórką.

Prosimy o wsparcie!