Dane (dla dokumentów formularzy XML)

Karta Dane w oknie dialogowym Właściwości dokumentu formularza XML zawiera pewne ustawienia formularzy XML.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe wybranego formantu dokumentu Formularz XML, wybierz kartę Właściwości formantu - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza dokumentu Formularz XML, kliknij ikonę Formant - karta Dane.


Dostępne ustawienia na karcie Dane zależą od formantu, których one dotyczą. Widoczne są tylko opcje dostępne dla bieżącego formantu i kontekstu. Dostępne są następujące polecenia:

Model danych XML

Pozwala wybrać model z listy wszystkich dostępnych modeli w bieżącym dokumencie.

Powiązanie

Pozwala wybrać lub wprowadzić nazwę powiązania. Wybór nazwy istniejącego powiązania powoduje jego przypisanie do formantu formularza. Wprowadzenie nowej nazwy powoduje utworzenie nowego powiązania i przypisanie go do formantu formularza.

Wyrażenie wiążące

Wprowadź węzeł DOM, z którym chcesz powiązać model sterujący. Kliknij przycisk ..., aby wyświetlić okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie wyrażenia XPath.

Wymagane

Określa, czy element musi być włączony do formularza XML.

Związany

Określa element jako związany.

Tylko do odczytu

Określa element jako tylko do odczytu.

Ograniczaj

Określa element jako ograniczenie.

Kalkulacja

Określa, że element jest obliczany.

Typ danych

Określa typ danych, dla których ma być sprawdzony formant.

x

Aby usunąć typ danych zdefiniowany przez użytkownika, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk.

+

Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego pozwalającego wprowadzić nazwę nowego typu danych definiowanych przez użytkownika. Nowy typ danych dziedziczy wszystkie cechy z aktualnie wybranego typu danych.

Ikona notatki

Poniżej przedstawiono wszystkie poprawne cechy dla typów danych. Niektóre z nich są dostępne tylko dla określonych typów danych.


Białe znaki

Określa, w jaki sposób mają być obsługiwane białe znaki podczas przetwarzania łańcucha danych bieżącego typu. Możliwe wartości to „Zachowaj”, „Zastąp” i „Zwiń”. Semantyka jest zgodna z definicją pod adresem https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Deseń

Określa wzorzec wyrażenia regularnego. Ciągi weryfikowane pod kątem typu danych muszą być zgodne z tym wzorcem, aby były prawidłowe. Składnia typu danych XSD dla wyrażeń regularnych różni się od składni wyrażeń regularnych używanej w innych miejscach w LibreOffice, na przykład w oknie dialogowym Znajdź i zamień.

Cyfry (w sumie)

Określa maksymalną liczbę cyfr, jaką mogą mieć wartości typu danych dziesiętnych.

Cyfry (ułamek)

Określa maksymalną liczbę cyfr po przecinku, jaką mogą mieć wartości typu danych dziesiętnych.

Maks. (włączona)

Określa górną włączoną granicę wartości.

Maks. (wyłączona)

Określa górną wyłączoną granicę wartości.

Min. (włączona)

Określa dolną włączoną granicę wartości.

Min. (wyłączona)

Określa dolną wyłączoną granicę wartości.

Długość

Określa liczbę znaków ciągu.

Długość (co najmniej)

Określa minimalną liczbę znaków ciągu.

Długość (najwyżej)

Określa maksymalną liczbę znaków ciągu.

Prosimy o wsparcie!