Dane (dla dokumentów formularzy XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Dostępne ustawienia na karcie Dane zależą od formantu, których one dotyczą. Widoczne są tylko opcje dostępne dla bieżącego formantu i kontekstu. Dostępne są następujące polecenia:

Model danych XML

Pozwala wybrać model z listy wszystkich dostępnych modeli w bieżącym dokumencie.

Powiązanie

Pozwala wybrać lub wprowadzić nazwę powiązania. Wybór nazwy istniejącego powiązania powoduje jego przypisanie do formantu formularza. Wprowadzenie nowej nazwy powoduje utworzenie nowego powiązania i przypisanie go do formantu formularza.

Wyrażenie wiążące

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Wymagane

Określa, czy element musi być włączony do formularza XML.

Związany

Określa element jako związany.

Tylko do odczytu

Określa element jako tylko do odczytu.

Ograniczaj

Określa element jako ograniczenie.

Kalkulacja

Określa, że element jest obliczany.

Typ danych

Określa typ danych, dla których ma być sprawdzony formant.

x

Aby usunąć typ danych zdefiniowany przez użytkownika, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk.

+

Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego pozwalającego wprowadzić nazwę nowego typu danych definiowanych przez użytkownika. Nowy typ danych dziedziczy wszystkie cechy z aktualnie wybranego typu danych.

Ikona notatki

Poniżej przedstawiono wszystkie poprawne cechy dla typów danych. Niektóre z nich są dostępne tylko dla określonych typów danych.


Białe znaki

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Deseń

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Cyfry (w sumie)

Określa maksymalną liczbę cyfr, jaką mogą mieć wartości typu danych dziesiętnych.

Cyfry (ułamek)

Określa maksymalną liczbę cyfr po przecinku, jaką mogą mieć wartości typu danych dziesiętnych.

Maks. (włączona)

Określa górną włączoną granicę wartości.

Maks. (wyłączona)

Określa górną wyłączoną granicę wartości.

Min. (włączona)

Określa dolną włączoną granicę wartości.

Min. (wyłączona)

Określa dolną wyłączoną granicę wartości.

Długość

Określa liczbę znaków ciągu.

Długość (co najmniej)

Określa minimalną liczbę znaków ciągu.

Długość (najwyżej)

Określa maksymalną liczbę znaków ciągu.

Please support us!