Nawigator danych

Określa strukturę danych bieżącego dokumentu XForms.

Nazwa modelu

Wybiera żądany model formularza XML.

Modele

Dodaje, edytuje i usuwa modele formularzy XML.

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodaj model umożliwiające dodanie modelu XForm.

Aktualizacje danych modeli zmieniają status modyfikacji dokumentu

Gdy funkcja jest włączona, stan dokumentu zostanie zmieniony na "zmodyfikowany" po tym, jak ulegnie zmianie dowolny formant formularza, który przypisany jest do jakichkolwiek danych w modelu. Jeżeli funkcja nie jest włączona, zmiana taka nie spowoduje zmiany stanu dokumentu na "zmodyfikowany".

Usuń

Usuwa zaznaczony model formularza XML. Nie można usunąć ostatniego modelu.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego modelu Xform.

Pokaż szczegóły

Włącza i wyłącza wyświetlanie szczegółów.

Instancja

Wyświetla listę elementów należących do bieżącej instancji.

Przesłane

Wyświetla listę zgłoszeń.

Powiązania

Wyświetla listę powiązań dla XForm.

Instancje

Otwiera podmenu umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie instancji.

Dodaj

Otwiera okno dialogowe umożliwiające dodanie nowej instancji.

Edycja

Otwiera okno dialogowe umożliwiające modyfikację bieżącej instancji.

Usuń

Usuwa bieżącą instancję. Nie można usunąć ostatniej instancji.

Pokaż typy danych

Zmienia ilość wyświetlanych szczegółów.

Dodaj

Otwiera okno dodawanie nowego elementu podrzędnego w stosunku do aktualnego.

Edycja

Otwiera okno edycji wybranego elementu.

Usuń

Usuwa wybrany element.

Prosimy o wsparcie!