Ogólne

Ustawia ogólne opcje eksportu dokumentu do pliku PDF. Zakres, obrazy, znak wodny, formularze i inne parametry.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Ogólne.


Obraz okna dialogowego opcji ogólnego eksportu do PDF

Zakres

Ustawia opcje eksportu dla stron zawartych w pliku PDF.

Wszystko

Eksportuje wszystkie zdefiniowane zakresy wydruku. Jeśli nie zdefiniowano zakresu wydruku, eksportuje cały dokument.

Strony

Eksportuje strony wpisane w polu.

Aby wyeksportować zakres stron, użyj formatu 3-6. Aby wyeksportować pojedyncze strony, użyj formatu 7;9;11. Jeśli chcesz, możesz wyeksportować kombinację zakresów stron i pojedynczych stron, używając formatu takiego jak 3-6;8;10;12.

Zaznaczenie

Eksportuje bieżące zaznaczenie.

Wyświetl plik PDF po wyeksportowaniu

Otwórz wyeksportowany dokument w domyślnej systemowej przeglądarce plików PDF.

Obrazy

Ustawia opcje eksportu PDF dla obrazów w dokumencie.

Kompresja bezstratna

Wybiera bezstratną kompresję obrazów. Wszystkie piksele są zachowane.

Kompresja JPEG

Wybierz poziom kompresji JPEG. Przy wysokim poziomie jakości prawie wszystkie piksele są zachowane. Przy niskim poziomie jakości niektóre piksele są tracone i pojawiają się artefakty, ale rozmiary plików są mniejsze.

Jakość

Wprowadź poziom jakości dla kompresji JPEG.

Zmniejsz rozdzielczość obrazu

Wybierz ponowne próbkowanie lub zmniejszenie rozmiaru obrazów do mniejszej liczby pikseli na cal.

Wybierz docelową rozdzielczość obrazów.

note

Obrazy EPS z osadzonymi podglądami są eksportowane tylko jako podglądy. Obrazy EPS bez osadzonych podglądów są eksportowane jako puste symbole zastępcze.


Znak wodny

Dodaj wyśrodkowany, pionowy, jasnozielony tekst znaku wodnego do tła strony. Znak wodny nie jest częścią dokumentu źródłowego.

Dodaj znak wodny

Zaznacz, aby włączyć podpis znakiem wodnym.

Tekst

Wstaw tekst podpisu znakiem wodnym.

note

Nie można dostosować położenia, orientacji ani rozmiaru znaku wodnego. Znak wodny nie jest przechowywany w dokumencie źródłowym.


Ogólne

Ustawia ogólne opcje eksportu do formatu PDF.

Hybrydowy PDF (osadzony plik ODF)

To ustawienie umożliwia wyeksportowanie dokumentu jako pliku .pdf zawierającego dwa formaty plików: PDF i ODF. W przeglądarkach PDF zachowuje się jak normalny plik .pdf i pozostaje w pełni edytowalny w LibreOffice.

Archiwalny (PDF/A, ISO 19005)

Konwertuje do formatu PDF/A-1b, PDF/A-2b lub PDF/A-3b. Wszystkie czcionki użyte w dokumencie źródłowym są osadzane w wygenerowanym pliku PDF i zapisywane są znaczniki PDF. Głównym celem jest stworzenie dokumentu elektronicznego, którego wygląd jest niezależny od urządzenia i aplikacji, dzięki czemu nadaje się do długoterminowego przechowywania.

note

PDF/A-2b jest zalecany dla większości użytkowników, ponieważ umożliwia stosowanie warstw i przezroczystości z kształtami i obrazami. Kompresuje również lepiej (JPEG 2000) niż PDF/A-1b, zwykle tworząc mniejsze pliki. PDF/A-3b jest identyczny z PDF/A-2b, ale akceptuje również osadzanie innych formatów plików.


Powszechna dostępność (PDF/UA)

Tworzy uniwersalny plik PDF zgodny z dostępnością, który spełnia wymagania specyfikacji PDF/UA (ISO 14289).

Oznakowany PDF (dodaje strukturę dokumentu)

Wybierz, aby zapisać znaczniki PDF. Może to znacznie zwiększyć rozmiar pliku.

Oznakowany PDF zawiera informacje o strukturze zawartości dokumentu. Może to pomóc w wyświetlaniu dokumentu na urządzeniach z różnymi ekranami oraz podczas korzystania z oprogramowania czytnika ekranu.

Utwórz formularz PDF

Wybierz opcję utworzenia formularza PDF. Może to zostać wypełnione i wydrukowane przez użytkownika dokumentu PDF.

Prześlij formularze w formacie

Wybierz format przesyłania formularzy z pliku PDF.

Wybierz format danych, które otrzymasz od nadawcy: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML lub XML.

To ustawienie zastępuje właściwości adresu URL formantu, które zostały ustawione w dokumencie.

Zezwalaj na powielanie nazw pól

Umożliwia użycie tej samej nazwy pola w wielu polach w wygenerowanym pliku PDF. Jeśli wyłączone, nazwy pól będą eksportowane przy użyciu wygenerowanych unikalnych nazw.

Struktura

Ustawia opcje dla różnych funkcji, takich jak konspekty, komentarze, układ strony.

Eksportuj konspekty

Wybierz, aby wyeksportować wszystkie nagłówki w dokumentach programu Writer jako zakładki PDF.

note

Eksportowane będą tylko akapity o poziomie konspektu 1–10. Nazwa stylu akapitu nie ma znaczenia. Na przykład domyślna wersja stylu akapitu Tytuł nie jest eksportowana, gdy poziom konspektu to Brak. Aby zobaczyć poziom konspektu akapitu, wybierz kartę Format - Akapit - Konspekt i numeracja.


Komentarze jako adnotacje PDF

Wybierz, aby eksportować komentarze z dokumentów Writer i Calc jako adnotacje PDF.

Aby wyeksportować komentarze z dokumentów programu Writer tak, jak są one wyświetlane w LibreOffice, wybierz - LibreOffice Writer - Drukuj i wybierz opcję Na marginesach w obszarze Komentarze. Wyeksportowane strony zostaną pomniejszone, a komentarze zostaną umieszczone na ich marginesach.

Eksportuj automatycznie wstawione puste strony

Włączenie tej funkcji powoduje eksportowanie automatycznie wstawionych pustych stron do pliku PDF. Jest to bardzo użyteczna funkcja w przypadku dwustronnego drukowania pliku PDF. Przykład: styl akapitu rozdziału w książce zdefiniowano tak, aby zawsze rozpoczynał się od nieparzystej numerowanej strony. Jeśli poprzedni rozdział kończy się na stronie nieparzystej, LibreOffice wstawia parzystą numerowaną pustą stronę. Ta opcja pozwala zdecydować, czy parzysta numerowana strona ma zostać wyeksportowana.

Użyj obiektów odniesienia XObject

Ta opcja wpływa na sposób eksportowania obrazów PDF z powrotem do formatu PDF. Gdy ta opcja jest wyłączona, wydruk zawiera pierwszą stronę danych PDF. Eksport PDF łączy używane obrazy, czcionki i inne zasoby podczas eksportu. Jest to złożona operacja, ale wynik można oglądać w różnych przeglądarkach. Gdy ta opcja jest włączona, używany jest znacznik obiektu odniesienia XObject: jest to prosta operacja, ale przeglądarki muszą obsługiwać ten znacznik, aby wyświetlać obrazy wektorowe. W przeciwnym razie w przeglądarce zostanie wyświetlona zastępcza mapa bitowa.

Prosimy o wsparcie!