Podpisy cyfrowe

Ta karta zawiera opcje związane z eksportem do podpisanego cyfrowo pliku PDF.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Podpisy cyfrowe.


Podpisy cyfrowe służą do upewnienia się, że plik PDF został rzeczywiście utworzony przez oryginalnego autora (tj. Ciebie) oraz że dokument nie został zmodyfikowany od czasu podpisania.

Podczas eksportowania podpisanych plików PDF używane są klucze i certyfikaty X.509, które są przechowywane w domyślnej lokalizacji magazynu kluczy lub na karcie inteligentnej.

W przypadku korzystania z karty inteligentnej musi ona być już skonfigurowana do użytku w magazynie kluczy. Zwykle odbywa się to podczas instalacji oprogramowania karty inteligentnej.

Obraz okna dialogowego opcji podpisu cyfrowego eksportu PDF

Certyfikat

Użyj tego certyfikatu do cyfrowego podpisywania dokumentów PDF

Pozwala wybrać certyfikat, który będzie używany do podpisywania eksportowanego pliku PDF.

Wybierz

Otwiera okno dialogowe Wybierz certyfikat.

Zostaną wyświetlone wszystkie certyfikaty znalezione w wybranym magazynie kluczy. Jeśli magazyn kluczy jest chroniony hasłem, pojawi się monit o jego podanie. W przypadku korzystania z karty inteligentnej chronionej kodem PIN również zostaniesz o to poproszony.

Wybierz certyfikat, który ma być używany do cyfrowego podpisywania wyeksportowanego pliku PDF, klikając odpowiednią linię, a następnie kliknij OK.

Wszystkie pozostałe pola na karcie Podpisy cyfrowe będą dostępne dopiero po wybraniu certyfikatu.

Hasło certyfikatu

Wprowadź hasło używane do ochrony klucza prywatnego powiązanego z wybranym certyfikatem. Zwykle jest to hasło magazynu kluczy.

note

Jeśli hasło magazynu kluczy zostało już wprowadzone w oknie dialogowym Wybierz certyfikat, magazyn kluczy może być już odblokowany i nie wymagać ponownego podania hasła. Ale dla pewności wejdź mimo to.


warning

W przypadku korzystania z karty inteligentnej wprowadź tutaj kod PIN. Niektóre programy obsługujące karty inteligentne będą ponownie monitować o podanie kodu PIN przed podpisaniem. Jest to kłopotliwe, ale tak działają karty inteligentne.


Lokalizacja, Informacje kontaktowe, Powód

Te trzy pola umożliwiają opcjonalne wprowadzenie dodatkowych informacji o podpisie cyfrowym, który zostanie zastosowany do pliku PDF (gdzie, przez kogo i dlaczego został złożony). Zostanie on osadzony w odpowiednich polach pliku PDF i będzie widoczny dla każdego, kto przegląda plik PDF. Każde lub wszystkie trzy pola mogą pozostać puste.

Urząd znacznika czasu

Podczas procesu podpisywania PDF, TSA zostanie użyty do uzyskania podpisanego cyfrowo znacznika czasu, który jest następnie osadzony w podpisie. Ten znacznik czasu (RFC 3161) pozwoli każdemu przeglądającemu plik PDF zweryfikować, kiedy dokument został podpisany.

Jeśli nie zostanie wybrany żaden adres URL TSA (domyślnie), podpis nie będzie oznaczony znacznikiem czasu, ale będzie używany bieżący czas z komputera lokalnego.

Prosimy o wsparcie!