Menedżer rozszerzeń

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Extension Manager.


Poniżej znajdują się przykłady rozszerzeń LibreOffice:

 1. Komponenty UNO (skompilowane moduły programowe)

 2. Dane konfiguracyjne (dla poleceń menu)

 3. Biblioteki LibreOffice Basic

 4. Biblioteki okien dialogowych LibreOffice

 5. Zbiory rozszerzeń (pliki *.oxt zawierające jedno lub więcej rozszerzeń)

Zakres rozszerzenia

W momencie instalacji rozszerzeń, użytkownicy z uprawnieniami administratorskimi lub root otrzymują okno dialogowe z możliwością wyboru instalacji rozszerzenia "dla wszystkich użytkowników" lub "tylko dla mnie". Użytkownicy bez takich uprawnień mogą instalować, usuwać i modyfikować rozszerzenia jedynie dla własnego konta.

 1. Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi lub root może instalować rozszerzenia jako rozszerzenia wspólne, dostępne dla wszystkich użytkowników. Po wybraniu rozszerzenia wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające wybór, czy dane rozszerzenie ma zostać zainstalowane dla bieżącego użytkownika, czy dla wszystkich użytkowników.

 2. Użytkownicy nieposiadający uprawnień root mogą instalować rozszerzenia jedynie dla własnego użytku. Rozszerzenia tego rodzaju są nazywane rozszerzeniami użytkowników.

Aby zainstalować rozszerzenie

Rozszerzenie jest dostępne w postaci pliku z rozszerzeniem .oxt.

Kolekcję rozszerzeń można znaleźć w internecie. Należy kliknąć "Wyświetl więcej rozszerzeń" w Menedżerze Rozszerzeń, aby otworzyć przeglądarkę internetową i wyświetlić stronę pod adresem https://extensions.libreoffice.org/.

Aby zainstalować rozszerzenie dla aktualnego użytkownika

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. W systemowej przeglądarce plików kliknij dwukrotnie plik *.oxt.

 2. Na stronie internetowej kliknij hiperłącze do pliku *.oxt (jeśli w przeglądarce internetowej dla tego typu plików skonfigurowano uruchomienie Menedżera rozszerzeń).

 3. Wybierz opcję Narzędzia - Menedżer rozszerzeń i kliknij Dodaj.

Aby zainstalować współdzielone rozszerzenia w trybie tekstowym (dla administratorów systemu)

 1. Jako administrator, otwórz okno terminala lub wiersz poleceń.

 2. Zmień folder programu instalacji.

 3. Wprowadź poniższe polecenie, wykorzystując ścieżkę i nazwę pliku swojego rozszerzenia:

  unopkg add --shared sciezka_plik.oxt

Wybierz rozszerzenie, które chcesz usunąć, włączyć lub wyłączyć. W przypadku niektórych rozszerzeń możliwe jest także otwarcie okna dialogowego Opcje.

Dodaj

Click Add to add an extension.

Zostanie otwarte okno dialogowe plików umożliwiające wybór rozszerzenia, które ma zostać dodane. Kliknij przycisk Otwórz, aby skopiować i zarejestrować wybrane rozszerzenie.

Może zostać wyświetlone okno dialogowe z licencją. Zapoznaj się z licencją. W razie potrzeby kliknij przycisk przewijania, aby przewinąć ekran do dołu. Kliknij przycisk Zaakceptuj, aby kontynuować instalację rozszerzenia.

Usuń

Zaznacz rozszerzenie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Włącz

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

Wyłącz

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

Aktualizuj

Kliknij, aby poszukać aktualizacji internetowych dla wszystkich zainstalowanych rozszerzeń. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji jedynie dla wybranego rozszerzenia, wybierz z menu kontekstowego polecenie Aktualizuj. Natychmiast zostanie uruchomione sprawdzanie dostępności aktualizacji. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktualizacja rozszerzenia.

Opcje

Wybierz zainstalowane rozszerzenie, a następnie kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Opcje dla danego rozszerzenia.

Wyświetl rozszerzenia

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Dostarczany z LibreOffice

Wbudowane rozszerzenia są instalowane przez administratora przy użyciu dedykowanych pakietów instalacyjnych. Te rozszerzenia nie mogą być instalowane, aktualizowane ani usuwane z tego miejsca.

Zainstalowano dla wszystkich użytkowników

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

Niektóre dodatkowe polecenia mogą pojawić się w menu kontekstowym rozszerzeń w oknie Menedżera Rozszerzeń, w zależności od rozszerzenia. Możesz wybrać ponowne pokazanie tekstu licencji. Możesz wybrać wykluczenie rozszerzenia, sprawdzenia aktualizacji albo włączyć wyłączone rozszerzenia.

Please support us!