Menedżer rozszerzeń

Menedżer rozszerzeń dodaje, usuwa, wyłącza, włącza i aktualizuje rozszerzenia LibreOffice.

note

Ze względów bezpieczeństwa instalacja i usuwanie rozszerzeń są włączone i kontrolowane przez ustawienia w Konfiguracja eksperta. Aby wyłączyć instalację lub usuwanie rozszerzeń, wyszukaj ciąg ExtensionManager w polu wyszukiwania Konfiguracja eksperta i ustaw właściwości DisableExtensionRemoval na true i/lub DisableExtensionInstallation na true.


Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Rozszerzenia.

Z interfejsu z kartami:

W menu Rozszerzenie karty Rozszerzenie wybierz Rozszerzenia.

Przy pomocy klawiatury:

+ Alt + E


Poniżej znajdują się przykłady rozszerzeń LibreOffice:

 1. Komponenty UNO (skompilowane moduły programowe)

 2. Dane konfiguracyjne (dla poleceń menu)

 3. Biblioteki LibreOffice Basic

 4. Biblioteki okien dialogowych LibreOffice

 5. Zbiory rozszerzeń (pliki *.oxt zawierające jedno lub więcej rozszerzeń)

Zakres rozszerzenia

W momencie instalacji rozszerzeń, użytkownicy z uprawnieniami administratorskimi lub root otrzymują okno dialogowe z możliwością wyboru instalacji rozszerzenia "dla wszystkich użytkowników" lub "tylko dla mnie". Użytkownicy bez takich uprawnień mogą instalować, usuwać i modyfikować rozszerzenia jedynie dla własnego konta.

 1. Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi lub root może instalować rozszerzenia jako rozszerzenia wspólne, dostępne dla wszystkich użytkowników. Po wybraniu rozszerzenia wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające wybór, czy dane rozszerzenie ma zostać zainstalowane dla bieżącego użytkownika, czy dla wszystkich użytkowników.

 2. Użytkownicy nieposiadający uprawnień root mogą instalować rozszerzenia jedynie dla własnego użytku. Rozszerzenia tego rodzaju są nazywane rozszerzeniami użytkowników.

Aby zainstalować rozszerzenie

Rozszerzenie jest dostępne w postaci pliku z rozszerzeniem .oxt.

Kolekcję rozszerzeń można znaleźć w internecie. Należy kliknąć "Wyświetl więcej rozszerzeń" w Menedżerze Rozszerzeń, aby otworzyć przeglądarkę internetową i wyświetlić stronę pod adresem https://extensions.libreoffice.org/.

Aby zainstalować rozszerzenie dla aktualnego użytkownika

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. W systemowej przeglądarce plików kliknij dwukrotnie plik *.oxt.

 2. Na stronie internetowej kliknij hiperłącze do pliku *.oxt (jeśli w przeglądarce internetowej dla tego typu plików skonfigurowano uruchomienie Menedżera rozszerzeń).

 3. Wybierz Narzędzia - Rozszerzenia i kliknij Dodaj.

Aby zainstalować współdzielone rozszerzenia w trybie tekstowym (dla administratorów systemu)

 1. Jako administrator, otwórz okno terminala lub wiersz poleceń.

 2. Zmień folder programu instalacji.

 3. Wprowadź poniższe polecenie, wykorzystując ścieżkę i nazwę pliku swojego rozszerzenia:

  unopkg add --shared sciezka_plik.oxt

Wybierz rozszerzenie, które chcesz usunąć, włączyć lub wyłączyć. W przypadku niektórych rozszerzeń możliwe jest także otwarcie okna dialogowego Opcje.

Dodaj

Kliknij Dodaj, aby dodać rozszerzenie.

Zostanie otwarte okno dialogowe plików umożliwiające wybór rozszerzenia, które ma zostać dodane. Kliknij przycisk Otwórz, aby skopiować i zarejestrować wybrane rozszerzenie.

Może zostać wyświetlone okno dialogowe z licencją. Zapoznaj się z licencją. W razie potrzeby kliknij przycisk przewijania, aby przewinąć ekran do dołu. Kliknij przycisk Zaakceptuj, aby kontynuować instalację rozszerzenia.

Usuń

Zaznacz rozszerzenie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Włącz

Wybierz rozszerzenie, które chcesz włączyć, a następnie kliknij Włącz.

Wyłącz

Wybierz rozszerzenie, które chcesz wyłączyć, a następnie kliknij Wyłącz.

Aktualizuj

Kliknij, aby poszukać aktualizacji internetowych dla wszystkich zainstalowanych rozszerzeń. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji jedynie dla wybranego rozszerzenia, wybierz z menu kontekstowego polecenie Aktualizuj. Natychmiast zostanie uruchomione sprawdzanie dostępności aktualizacji. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktualizacja rozszerzenia.

Opcje

Wybierz zainstalowane rozszerzenie, a następnie kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Opcje dla danego rozszerzenia.

Wyświetl rozszerzenia

Możesz filtrować listę wyświetlanych rozszerzeń według ich zakresu.

Dostarczany z LibreOffice

Wbudowane rozszerzenia są instalowane przez administratora przy użyciu dedykowanych pakietów instalacyjnych. Te rozszerzenia nie mogą być instalowane, aktualizowane ani usuwane z tego miejsca.

Zainstalowano dla wszystkich użytkowników

Filtruj rozszerzenia dostępne dla wszystkich użytkowników tego komputera. Można je aktualizować lub usuwać tylko z uprawnieniami administratora lub roota.

Zainstalowano dla bieżącego użytkownika

Filtruj rozszerzenia dostępne tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika.

Niektóre dodatkowe polecenia mogą pojawić się w menu kontekstowym rozszerzeń w oknie Menedżera Rozszerzeń, w zależności od rozszerzenia. Możesz wybrać ponowne pokazanie tekstu licencji. Możesz wybrać wykluczenie rozszerzenia, sprawdzenia aktualizacji albo włączyć wyłączone rozszerzenia.

Prosimy o wsparcie!