Aktualizacja internetowa

Aktualizacje można sprawdzać ręcznie lub automatycznie.

Ikona notatki

Funkcja wyszukiwania aktualizacji uwzględnia także wszystkie zainstalowane rozszerzenia.


Wybierz kolejno Pomoc – Sprawdź aktualizacje, aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Automatyczne sprawdzanie aktualizacji można włączyć lub wyłączyć w menu – LibreOffice – Aktualizacja online.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sprawdź aktualizacje z informacjami dotyczącymi aktualizacji internetowej LibreOffice.

  1. Włącz połączenie internetowe dla programu LibreOffice.

    Jeśli niezbędne jest użycie serwera proxy, należy sprawdzić jego ustawienia w menu – Internet – Proxy.

  2. Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić, czy dostępna jest nowsza wersja pakietu.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja, a program LibreOffice nie jest skonfigurowany do automatycznego pobierania aktualizacji, można wybrać jedno z następujących działań:

Jeśli program LibreOffice jest skonfigurowany do automatycznego pobierania plików, natychmiast rozpocznie się proces pobierania. Pobieranie jest kontynuowane nawet po zminimalizowaniu okna dialogowego.

Jeśli pobieranie automatyczne jest wyłączone, rozpocznij pobieranie ręcznie.

Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji, możesz zamknąć okno dialogowe.

Ikona ostrzeżenia

Do aktualizowania programu LibreOffice trzeba posiadać uprawnienia administratora.


Prosimy o wsparcie!