Aktualizacja rozszerzenia

Kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje w Menedżerze rozszerzeń, aby sprawdzić dostępność aktualizacji dla wszystkich zainstalowanych rozszerzeń. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji jedynie dla wybranego rozszerzenia, kliknij je prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz opcję Aktualizuj.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Menedżer rozszerzeń, kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji.


Kliknięcie przycisku Sprawdź aktualizacje lub wybór polecenia Aktualizuj powoduje wyświetlenie okna dialogowego Aktualizacja rozszerzenia i natychmiastowe rozpoczęcie procesu sprawdzania dostępności aktualizacji.

Podczas sprawdzania aktualizacji jest wyświetlany wskaźnik postępu. Poczekaj na komunikaty wyświetlane w oknie dialogowym lub kliknij przycisk Anuluj, aby przerwać sprawdzanie aktualizacji.

Jeśli żadne aktualizacje nie są dostępne, w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat o braku aktualizacji. Zamknij okno dialogowe.

Jeśli aktualizacje są dostępne, mogą zostać zainstalowane automatycznie lub też użytkownik musi podjąć pewne działania:

Okno dialogowe Aktualizacja rozszerzenia może zawierać wpisy, których nie można wybrać i w związku z tym nie można przeprowadzić automatycznej aktualizacji.

Po kliknięciu przycisku Instaluj zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie i instalacja.

Zostaną pobrane wszystkie rozszerzenia, które można pobrać bezpośrednio. W oknie dialogowym Pobieranie i instalacja jest wyświetlany postęp tego procesu. Jeśli nie można pobrać rozszerzenia, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a proces jest kontynuowany dla pozostałych rozszerzeń.

Niektóre rozszerzenia mogą być oznaczone jako „aktualizacja oparta na przeglądarce”. Takie rozszerzenia nie mogą być pobrane za pomocą Menedżera rozszerzeń. Należy uruchomić przeglądarkę internetową w celu pobrania aktualizacji rozszerzenia z określonej strony sieci Web. W celu pobrania rozszerzenia taka strona może wymagać dodatkowych czynności użytkownika. Po pobraniu rozszerzenia należy je zainstalować ręcznie, na przykład przez dwukrotne kliknięcie ikony rozszerzenia w przeglądarce plików.

Dla rozszerzeń oznaczonych jako „aktualizacja oparta na przeglądarce” Menedżer rozszerzeń otworzy odpowiednią stronę w przeglądarce internetowej. Nastąpi to po zamknięciu okna dialogowego pobierania innych aktualizacji rozszerzeń. W przypadku braku rozszerzeń, które można pobrać bezpośrednio, natychmiast zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa.

Po pobraniu ostatniego rozszerzenia rozpocznie się instalacja. W pierwszej kolejności zostaną usunięte wszystkie zainstalowane rozszerzenia, dla których pomyślnie pobrano aktualizacje, a następnie zostaną zainstalowane zaktualizowane rozszerzenia. W przypadku błędu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a proces instalacji będzie kontynuowany.

Jeśli wszystkie aktualizacje zostały przetworzone, w oknie dialogowym Pobieranie i instalacja zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu tego procesu. Kliknięcie przycisku Przerwij aktualizację pozwala przerwać proces pobierania i instalacji.

Pokaż wszystkie aktualizacje

Domyślnie w oknie dialogowym są wyświetlane wyłącznie rozszerzenia, które można pobrać. Aby wyświetlić także inne rozszerzenia i komunikaty o błędach, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie aktualizacje.

Prosimy o wsparcie!