Menu kontekstowe

Pozwala dostosować menu kontekstowe LibreOffice dla wszystkich modułów.

Możesz dodawać nowe polecenia, modyfikować istniejące lub zmieniać kolejność elementów menu kontekstowego. Możesz także dodawać polecenia wykonywane przez makra i stosować wszelkiego rodzaju style bezpośrednio z menu kontekstowego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Menu kontekstowe.


Szukaj

Wprowadź ciąg w polu tekstowym, aby zawęzić wyszukiwanie poleceń.

Kategoria

Wybierz kategorię poleceń menu z listy rozwijanej, aby ograniczyć wyszukiwanie poleceń lub przewiń listę poniżej. Polecenia makr i stylów znajdują się na dole listy.

Dostępne polecenia

Wyświetla wyniki kombinacji ciągu wyszukiwania i kategorii żądanego polecenia.

Opis

Pole tekstowe zawiera krótki opis wybranego polecenia.

Zakres

Wybierz lokalizację, w której ma zostać dołączone menu kontekstowe. W przypadku dołączenia do modułu LibreOffice menu kontekstowe jest dostępne dla wszystkich plików otwieranych w tym module. Jeśli jest dołączone do pliku, menu kontekstowe będzie dostępne tylko wtedy, gdy ten plik jest otwarty i aktywny.

Cel

Wybierz menu kontekstowe, w którym ma zostać zastosowane dostosowanie.

Przypisane polecenia

Wyświetla polecenia, które będą wyświetlane w menu docelowym.

Przycisk strzałki w prawo

Kliknij przycisk strzałki w prawo, aby skopiować funkcję wybraną w lewym polu do prawego pola. Spowoduje to dodanie funkcji do wybranego menu.

Przycisk strzałki w lewo

Kliknij przycisk strzałki w lewo, aby usunąć wybrane polecenie z bieżącego menu kontekstowego.

Przyciski strzałek w górę i w dół

Kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie, aby przesunąć wybrane polecenie w górę lub w dół na liście wyświetlanych poleceń menu kontekstowego.

Ikona wskazówki

Możesz przeciągnąć i upuścić wybrane polecenie, aby przenieść je w wybrane miejsce.


Dostosuj

Wstaw

Modyfikuj

Domyślne

Usuwa wszystkie zmiany wprowadzone wcześniej w tym menu kontekstowym.

Prosimy o wsparcie!