Klawiatura

Przypisuje lub edytuje skróty klawiaturowe do poleceń LibreOffice lub makr LibreOffice Basic.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura. Dokument musi być otwarty.


Możesz przypisać lub edytować klawisze skrótów dla bieżącej aplikacji lub dla wszystkich aplikacji LibreOffice. Aby przypisać klawisz do wszystkich aplikacji, wybierz przycisk opcji LibreOffice w prawym górnym rogu.

Aby przypisać lub zmodyfikować klawisz skrótu: wybierz polecenie z listy Funkcja, wybierz kombinację klawiszy, która ma zostać przypisana z listy Klawisze skrótów, a następnie kliknij Modyfikuj.

Jeśli wybrana funkcja ma już klawisz skrótu, jest on wyświetlany na liście Klawisze. Możliwe jest przypisanie tej samej funkcji do więcej niż jednego klawisza.

Klawisz skrótu przypisany do określonej aplikacji zastępuje ustawienie klawisza skrótu wprowadzone w LibreOffice dla wszystkich aplikacji.

note

Należy unikać przypisywania skrótów klawiaturowych, które są już używane przez system operacyjny.


Skróty klawiaturowe

Wyświetla listę klawiszy skrótów i powiązanych poleceń. Będąc w tym panelu, użyj klawisza skrótu, aby szybko do niego przejść.

Funkcje

Wyświetla listę kategorii funkcji oraz funkcji LibreOffice, którym można przypisać skróty klawiaturowe.

Kategoria

Wyświetla listę dostępnych kategorii funkcji. Aby przypisać skróty do styli, otwórz kategorię Style.

Funkcja

Wyświetla listę funkcji, które można przypisać do klawisza skrótu.

Klawisze

Wyświetla skróty klawiaturowe przypisane do zaznaczonej funkcji.

LibreOffice

Wyświetla skróty klawiaturowe, które są wspólne dla wszystkich aplikacji LibreOffice.

Wyświetla skróty klawiaturowe zdefiniowane dla bieżącej aplikacji LibreOffice.

Modyfikuj

Przypisuje kombinację klawiszy zaznaczoną na liście Skróty klawiaturowe do polecenia zaznaczonego na liście Funkcje.

Usuń

Usuwa wybrane elementy bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.

Załaduj

Zastępuje konfigurację skrótów klawiaturowych inną, uprzednio zapisaną konfiguracją.

Zapisz

Zapisuje bieżącą konfigurację skrótów klawiaturowych, umożliwiając jej późniejsze załadowanie.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!