Menu

Pozwala dostosować menu LibreOffice dla wszystkich modułów.

Możesz dodawać nowe polecenia, modyfikować istniejące polecenia lub zmieniać kolejność elementów menu. Możesz także dodawać polecenia wykonywane przez makra i stosować wszelkiego rodzaju style bezpośrednio z menu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Menu.


Szukaj

Wprowadź ciąg w polu tekstowym, aby zawęzić wyszukiwanie poleceń.

Kategoria

Wybierz kategorię poleceń menu z listy rozwijanej, aby ograniczyć wyszukiwanie poleceń lub przewiń listę poniżej. Polecenia makr i stylów znajdują się na dole listy.

Dostępne polecenia

Wyświetla wyniki kombinacji ciągu wyszukiwania i kategorii żądanego polecenia.

Opis

Pole tekstowe zawiera krótki opis wybranego polecenia.

Zakres

Wybierz lokalizację, do której ma zostać dołączone menu. W przypadku dołączenia do modułu LibreOffice menu jest dostępne dla wszystkich plików otwieranych w tym module. Jeśli dołączone do pliku, menu będzie dostępne tylko wtedy, gdy ten plik jest otwarty i aktywny.

Cel

Wybierz menu, w którym ma zostać zastosowane dostosowanie.

Dodaj

Kliknij ikonę hamburgera, a następnie wybierz Dodaj, aby dodać nowe menu.

Ikona hamburgera

Ikona hamburgera

Usuń

Kliknij ikonę hamburgera, a następnie wybierz Usuń, aby usunąć menu.

note

Usuwane są tylko menu i pozycje menu utworzone przez użytkownika.


Przypisane polecenia

Wyświetla polecenia, które będą wyświetlane w menu docelowym.

Przycisk strzałki w prawo

Kliknij przycisk strzałki w prawo, aby skopiować funkcję wybraną w lewym polu do prawego pola. Spowoduje to dodanie funkcji do wybranego menu.

Przycisk strzałki w lewo

Kliknij przycisk strzałki w lewo, aby usunąć wybrane polecenie z bieżącego menu.

Przyciski strzałek w górę i w dół

Kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie, aby przesunąć wybrane polecenie w górę lub w dół na liście wyświetlanych poleceń menu.

tip

Możesz przeciągnąć i upuścić wybrane polecenie, aby przenieść je w wybrane miejsce.


Dostosuj

Wstaw

Modyfikuj

Domyślne

Usuwa wszystkie zmiany dokonane wcześniej w tym menu.

Prosimy o wsparcie!