Dostosuj

Ustawia opcje formatowania list uporządkowanych i nieuporządkowanych. Jeśli chcesz, możesz zastosować formatowanie do poszczególnych poziomów w hierarchii listy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja.


Wybierz poziomy, który chcesz modyfikować, a następnie określ żądane formatowanie.

Poziom

Wybierz poziomy, dla których chcesz określić opcje formatowania. Zaznaczony poziom zostanie wyróżniony w podglądzie.

Numeracja

Numer

Wybierz schemat numeracji dla wybranych poziomów.

Wybór

Opis

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A, B, C, ...

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

1., 2., 3., ...

Liczebniki porządkowe

Jeden, dwa, trzy, ...

Liczebniki główne

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuujes aa, bb, cc, ...

Znak wypunktowania

Dodaje znak wypunktowania na początku wiersza. Wybierz tę opcję, wybierz typ znaku wypunktowania z rozwijanego menu Styl znaku, a następnie wybierz znak wypunktowania z okna dialogowego Znaki specjalne po naciśnięciu przycisku Wybierz.

Grafika

Wyświetla obraz w roli punktora. Aby wskazać plik obrazu, którego chcesz użyć, wybierz tę opcję i kliknij przycisk Wybierz. Obraz zostanie osadzony w dokumencie.

Dołączone grafiki

Wyświetla obraz w roli punktora. Aby wskazać plik obrazu, którego chcesz użyć, wybierz tę opcję i kliknij przycisk Wybierz. Obraz zostanie wstawiony jako łącze do pliku obrazu.

Brak

Nie stosuje żadnego schematu numeracji.


Dostępność następujących pól zależy od schematu numeracji wybranego w polu Numer.

Rozpoczęcie

Określa nowy numer początkowy dla bieżącego poziomu.

Przed

Określa znak lub tekst, który ma być wyświetlany przed numerem na liście.

Po

Wprowadź znak lub tekst, który ma być wyświetlany za numerem na liście. Jeśli chcesz utworzyć listę uporządkowaną używającą stylu „1.)”, wpisz „.)” w tym polu.

Opcje grafiki:

Grafika

Wybierz obraz lub zlokalizuj plik grafiki, której chcesz użyć jako znaku wypunktowania.

Szerokość

Określa szerokość grafiki.

Wysokość

Określa wysokość grafiki.

Zachowaj proporcje

Zachowuje proporcje wymiarów grafiki.

Wyrównanie

Określa sposób wyrównania grafiki.

Prosimy o wsparcie!