Wypunktowanie i numeracja

Dodaje numerację lub punktory do bieżącego akapitu lub do wybranych akapitów i umożliwia edycję formatu numeracji lub punktorów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja.

Kliknij akapit prawym przyciskiem myszy i wybierz Lista - Wypunktowanie i numeracja.

Na pasku Formatowanie kliknij

Ikona okna dialogowego Wypunktowanie i numeracja

Wypunktowanie i numeracja


Okno dialogowe Wypunktowanie i numeracja zawiera następujące zakładki:

Nieuporządkowane

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Uporządkowane

Wyświetla różne schematy numeracji, które możesz zastosować.

Konspekt

Wyświetla różne formaty, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii list.

Obraz

Wyświetla różne grafiki, które można wykorzystać jako punktory na liście nieuporządkowanej.

Pozycja

Ustaw opcje wcięć, odstępów i wyrównania symboli numeracji, takich jak liczby lub punktory, na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Dostosuj

Ustawia opcje formatowania list uporządkowanych i nieuporządkowanych. Jeśli chcesz, możesz zastosować formatowanie do poszczególnych poziomów w hierarchii listy.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane w bieżącej karcie do tych, które obowiązywały w momencie otwarcia tego okna dialogowego. Zapytanie o potwierdzenie nie pojawia się po zamknięciu okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!