Opcje zlokalizowane

Ustawia znaki autokorekty dla cudzysłowów i opcji, które są specyficzne dla języka tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje zlokalizowane.


Zdecyduj, czy tekst ma być zastępowany podczas wpisywania [T] czy podczas modyfikacji istniejącego tekstu [M].

Dodaj spację nierozdzielającą przed określonymi znakami interpunkcyjnymi w tekście francuskim

Wstawia niezrozdzielającą spację przed znakami ";", "!", "?", ":" i "%" w przypadku, gdy język jest ustawiony na francuski (Francja, Belgia, Luksemburg, Monako lub Szwajcaria), a także przed znakiem ":", jeśli chodzi o ustawienie języka na francuski (Kanada).

Formatuj sufiksy liczb porządkowych (1st ... 1st)

Formatuje znaki tekstowe liczb porządkowych, takie jak 1st, 2nd czy 3rd, w postaci indeksu górnego. Na przykład w tekście angielskim wyrażenie 1st jest przekształcane na postać 1st.

Ikona notatki

Należy pamiętać, że dotyczy to tylko języków, które mają konwencję formatowania liczb porządkowych w indeksie górnym.


Transliteruj na starowęgierski, jeśli kierunek tekstu jest od prawej do lewej

Słowa i liczby są transliterowane na pismo starowęgierskie, jeśli kierunek tekstu jest od prawej do lewej przy użyciu złożonego układu tekstu.

Języki o złożonym układzie tekstu

Zamień << oraz >> na cudzysłowy kątowe

Automatycznie zastępuje podwójne znaki „mniej niż” i „więcej niż” cudzysłowami bocznymi « i » w kilku językach oraz pojedynczymi cudzysłowami bocznymi ‹ i › we francuskim szwajcarskim.

Pojedyncze cytaty / podwójne cytaty

Określ znaki zastępcze dla apostrofów i cudzysłowów.

Zamień

Automatycznie zastępuje domyślny symbol systemowy dla danego typu cudzysłowów określonym znakiem specjalnym.

Apostrof / Cudzysłów otwierający

Wybierz znak specjalny, który automatycznie zastąpi bieżący otwierający cudzysłów w dokumencie po wybraniu Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj.

Apostrof / Cudzysłów zamykający

Wybierz znak specjalny, który automatycznie zastąpi bieżący cudzysłów zamykający w dokumencie po wybraniu Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj.

Domyślnie

Przywraca domyślne symbole cudzysłowu.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!