Opcje

Wybierz ustawienia automatycznego poprawiania błędów podczas pisania i kliknij przycisk OK.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje.


Użyj tabeli zamian

W przypadku wprowadzenia kombinacji liter odpowiadającej skrótowi z tabeli zmian, kombinacja ta zostanie zastąpiona odpowiednim tekstem z tabeli.

Poprawiaj DWa POczątkowe WErsaliki

Wpisanie dwóch wielkich liter na początku "WYrazu" spowoduje samoczynną zamianę drugiej z nich na małą.

note

Nie wprowadza się żadnych poprawek do wpisów znalezionych w odpowiednim słowniku ortograficznym.


Początek każdego zdania wielką literą.

Zamienia pierwszą literę w zdaniu na wielką

Automatyczne *pogrubienie*, /kursywa/, -przekreślenie- i _podkreślenie_

Automatycznie stosuje pogrubienie, kursywę, przekreślenie lub podkreślenie tekstu otoczonego odpowiednio gwiazdkami (*), ukośnikami (/), myślnikami (-) i podkreśleniami (_). Znaki te znikają po zastosowaniu formatowania.

Ikona notatki

Ta funkcja nie działa, jeśli znaki formatowania * / - _ są określone przez Edytor wprowadzania.


Rozpoznawanie adresów URL

Wpisanie adresu URL powoduje automatyczne utworzenie hiperłącza.

Zamień myślniki

Zamienia jeden lub dwa łączniki z poprzedzającym i następującym po nich odstępem na znak półpauzy.

Tekst zostanie zamieniony po wprowadzeniu po nim znaku odstępu (spacji, tabulatora lub znaku nowego wiersza). W następującej tabeli litery A i B reprezentują tekst składający się z liter od A do Z oraz cyfr od 0 do 9. N reprezentuje tylko cyfry.

Tekst wprowadzany:

Tekst wyświetlany:

A - B (A, spacja, minus, spacja, B)

A – B (A, spacja, półpauza, spacja, B)

A -- B (A, spacja, minus, minus, spacja, B)

A – B (A, spacja, półpauza, spacja, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, pauza, B)
(zobacz informację niżej)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, półpauza, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (bez zmian)

A -B (A, spacja, minus, B)

A -B (bez zmian)

A --B (A, spacja, minus, minus, B)

A –B (A, spacja, półpauza, B)


note

Jeśli tekst ma atrybut języka węgierskiego lub fińskiego, dwa znaki łącznika w sekwencji A--B są zastępowane półpauzą zamiast pauzą.


Ignoruj podwójne spacje

Zamienia dwie sąsiadujące spacje na pojedynczy odstęp.

Poprawiaj przypadkowe użycie klawisza cAPS LOCK

Odwraca słowo pisane wielką literą przy włączonym klawiszu Caps Lock po wprowadzeniu spacji i wyłącza klawisz Caps Lock. Na przykład wpisanie Libre z włączonym Caps Lock pojawi się jako lIBRE, które jest automatycznie konwertowane na Libre.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!