Pisownia

Sprawdza dokument lub bieżący wybór pod kątem błędów pisowni. Jeśli zainstalowane jest rozszerzenie do sprawdzania gramatyki, okno dialogowe sprawdza również błędy gramatyczne.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Pisownia.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Pisownia.

W menu Recenzja karty Recenzja wybierz Pisownia.

Z pasków narzędzi:

Ikona

Pisownia

Przy pomocy klawiatury:

F7


Sprawdzanie pisowni rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i przebiega do końca dokumentu lub zaznaczenia. Następnie można wybrać kontynuację sprawdzania pisowni od początku dokumentu.

Sprawdzanie pisowni wyszukuje błędnie napisane słowa i daje możliwość dodania nieznanego słowa do słownika użytkownika. Po znalezieniu pierwszego błędnego słowa otwiera się okno dialogowe Pisownia.

Błędy ortograficzne są podkreślone na czerwono, błędy gramatyczne na niebiesko.

Język tekstu

Określa język używany podczas sprawdzania pisowni.

Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka

Nie w słowniku

Wyświetla zdanie z wyróżnionym błędnie napisanym wyrazem. Należy edytować wyraz lub zdanie albo kliknąć jedną z propozycji wyświetlonych w polu tekstowym poniżej.

Ignoruj

Pomija nieznany wyraz i kontynuuje sprawdzanie pisowni.

note

Ta etykieta tego przycisku zmieni się na Wznów, jeśli po powrocie do dokumentu pozostawisz otwarte okno dialogowe Pisownia. Aby kontynuować sprawdzanie pisowni od bieżącej pozycji kursora, kliknij Wznów.


Ignoruj wszystko

Kontynuuje sprawdzanie pisowni, pomijając wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu w bieżącej sesji LibreOffice.

Ignoruj regułę

Pojawia się podczas sprawdzania gramatyki. Kliknij, aby zignorować sugerowaną zmianę gramatyczną.

Dodaj do słownika

Dodaje nieznany wyraz do słownika użytkownika.

tip

Aby dodać nowy słownik, naciśnij Opcje, a następnie Nowy. Po ponownym uruchomieniu programu LibreOffice po naciśnięciu Dodaj do słownika wyświetlanych jest wiele słowników zdefiniowanych przez użytkownika. Wybierz, który słownik ma otrzymać dodane słowo.


Sugestie

Wyświetla listę propozycji zastąpienia błędnie napisanego wyrazu. Należy zaznaczyć wybrany wyraz, a następnie kliknąć przycisk Popraw lub Popraw wszystkie.

Popraw

Zamienia nieznany wyraz na bieżącą propozycję. W przypadku wprowadzenia zmian poza błędnym wyrazem zamieniane jest całe zdanie.

Popraw wszystkie

Zamienia wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu na bieżącą propozycję.

Sprawdź gramatykę

Włącz najpierw pracę nad wszystkimi błędami ortograficznymi, a następnie wszystkimi błędami gramatycznymi.

Opcje

Otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybranie słowników użytkownika i ustawienie zasad sprawdzania pisowni.

Cofnij

Kliknij, aby cofnąć ostatnią zmianę wprowadzoną w bieżącym zdaniu. Kliknij, aby cofnąć poprzednią zmianę wprowadzoną w tym zdaniu.

Prosimy o wsparcie!