Źródła danych

Poniżej przedstawiono informacje o przeglądaniu i edycji tabel baz danych.

Bazy danych - przegląd

note

Przeglądarki źródeł danych nie można używać z tabelą bazy danych otwartą w widoku projektu.


Przeglądarka źródeł danych

Polecenia przeglądarki źródeł danych znajdują się na pasku Dane tabeli i w menu kontekstowym.

Zaznaczanie rekordów

Aby zaznaczyć rekord w tabeli bazy danych, kliknij nagłówek wiersza lub kliknij nagłówek wiersza, a następnie użyj klawiszy strzałek w górę i w dół.

W tabeli przedstawiono sposób zaznaczania poszczególnych elementów w przeglądarce źródeł danych:

Wybór

Akcja

Rekord

Kliknij nagłówek wiersza

Kilka rekordów lub usunięcie zaznaczenia

Należy przytrzymać i kliknąć nagłówek wiersza

Kolumna

Kliknij nagłówek kolumny

Pole danych

Kliknij pole danych

Cała tabela

Kliknij nagłówek wiersza, w którym znajdują się nagłówki kolumn


Pasek Dane tabeli (edycja tabel bazy danych)

Ikona

Umożliwia edycję, dodawanie i usuwanie rekordów z tabeli bazy danych.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie danych

Widok Źródła danych umożliwia wycinanie, kopiowanie i wklejanie pól tabeli. Przeglądarka źródeł danych obsługuje również przeciąganie i upuszczanie pól tabel, a także tekstu i liczb z innych plików LibreOffice.

Nie można przeciągać i upuszczać zawartości do pól typu Tak/Nie, Binarny, Obraz ani pól numeracji tabeli.

note

Przeciąganie i upuszczanie działa tylko w trybie edycji.


Pasek Dane tabeli

Pasek danych tabeli umożliwia sterowanie widokiem danych.

Poruszanie się po przeglądarce źródeł danych

Do poruszania się między elementami służy pasek Nawigacja formularza znajdujący się w dolnej części widoku Źródła danych.

Pierwszy rekord

Ikona

Przejdź do pierwszego rekordu w tabeli.

Poprzedni rekord

Ikona

Przejdź do poprzedniego rekordu w tabeli.

Numer rekordu

Wpisz numer rekordu, który chcesz wyświetlić, a następnie naciśnij przycisk Enter.

Następny rekord

Ikona

Przejdź do następnego rekordu w tabeli.

Ostatni rekord

Ikona

Przejdź do ostatniego rekordu w tabeli.

Nowy rekord

Ikona

Wstawia nowy rekord do bieżącej tabeli. Aby utworzyć rekord, kliknij przycisk gwiazdki (*) u dołu widoku tabeli. Na końcu tabeli jest dodawany pusty wiersz.

Liczba rekordów

Wyświetla liczbę rekordów. Na przykład "Rekord 7 z 9(2)" oznacza, że wybrano dwa rekordy (2) w tabeli zawierającej 9 rekordów, natomiast kursor znajduje się na rekordzie o numerze 7.

Organizowanie tabel

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny lub wiersza, aby uzyskać dostęp do poleceń formatowania tabeli.

Format tabeli

Formatuj zaznaczone wiersze.

Wysokość wiersza

Zmienia wysokość bieżącego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy.

Usuń wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze.

Formatowanie kolumn

Formatuje zaznaczone kolumny.

Szerokość kolumny

Zmienia szerokość bieżącej kolumny lub zaznaczonych kolumn.

Ukryj kolumny

Ukrywa zaznaczone kolumny. Aby wyświetlić ukryte kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie wybierz Pokaż.

Pokaż kolumny

Wyświetla ukryte kolumny. Można wybrać wyświetlaną kolumnę z listy lub kliknąć Wszystkie, aby wyświetlić wszystkie ukryte kolumny.

Prosimy o wsparcie!