Kolumny tekstu

Dodaje kolumny do tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym.

Liczba kolumn

Określa, ile kolumn ma zostać użytych do ułożenia tekstu obiektu rysunkowego.

Odstępy

Określa wielkość odstępu między kolumnami.

Prosimy o wsparcie!