Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Grupuj.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Grupuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Rysowanie.

Z pasków narzędzi:

Ikona grupowania

Grupuj


Praca z grupami

Aby edytować poszczególne obiekty w grupie, zaznacz ją, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz

Podczas edycji grupy obiekty, które do niej nie należą, są wyświetlane jako przygaszone.

Do poruszania się w przód i w tył między obiektami grupy służą klawisze Tab oraz Shift+Tab.

Aby wyjść z grupy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać

Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup. Wykonanie tego polecenia nie powoduje trwałego rozgrupowania obiektów.

Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie. Przy wyjściu z grupy zagnieżdżonej tylko ona zostaje zamknięta.

Prosimy o wsparcie!