Gradienty

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Dodaj

Dodaje niestandardowy gradient do bieżącej listy. Należy określić właściwości gradientu, a następnie kliknąć ten przycisk

Modyfikuj

Stosuje bieżące właściwości gradientu do zaznaczonego gradientu. W razie potrzeby można także zapisać gradient pod inną nazwą.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Typ

Wybierz styl gradientu, który chcesz zastosować.

Środek X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Środek Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Kąt

Określa kąt obrotu wybranego gradientu.

Krawędź

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Określa kolor dla punktu początkowego gradientu.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Określa kolor dla punktu końcowego gradientu.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!