Gradienty

Wybierz gradient, zmodyfikuj właściwości gradientu lub zapisz nowy gradient.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obszar - Gradienty.


Gradient

Wyświetla listę dostępnych gradientów. Możesz także modyfikować lub tworzyć własne gradienty.

Dodaj

Dodaje niestandardowy gradient do bieżącej listy. Należy określić właściwości gradientu, a następnie kliknąć ten przycisk

Modyfikuj

Stosuje bieżące właściwości gradientu do zaznaczonego gradientu. W razie potrzeby można także zapisać gradient pod inną nazwą.

note

Aby zmienić nazwę gradientu, zaznacz gradient, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę. Aby usunąć gradient, zaznacz gradient, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.


Opcje

Użyj opcji, aby zdefiniować lub zmodyfikować gradient.

Typ

Wybierz styl gradientu, który chcesz zastosować.

Środek X

Wprowadź poziome przesunięcie gradientu, gdzie 0% odpowiada aktualnemu poziomemu położeniu koloru punktu końcowego w gradiencie. Kolor punktu końcowego to kolor wybrany w polu Kolor docelowy.

Środek Y

Wprowadź pionowe przesunięcie gradientu, gdzie 0% odpowiada aktualnemu pionowemu położeniu koloru punktu końcowego w gradiencie. Kolor punktu końcowego to kolor wybrany w polu Kolor docelowy.

Kąt

Określa kąt obrotu wybranego gradientu.

Krawędź

Wprowadź wartość, o jaką chcesz dostosować obszar koloru punktu końcowego na gradiencie. Kolor punktu końcowego to kolor wybrany w polu Kolor docelowy.

Kolor źródłowy

Określa kolor dla punktu początkowego gradientu.

Wprowadź intensywność koloru w polu Kolor źródłowy, gdzie 0% odpowiada czerni, a 100% wybranemu kolorowi.

Kolor docelowy

Określa kolor dla punktu końcowego gradientu.

Wprowadź intensywność koloru w polu Kolor docelowy, gdzie 0% odpowiada czerni, a 100% wybranemu kolorowi.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!