Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do dołu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do dołu

Do dołu


Obiekty są wyrównywane do dolnej krawędzi obiektu znajdującego się najniżej w zaznaczonym obszarze. Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.

Prosimy o wsparcie!