Wyrównaj do prawej

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

Do prawej


Obiekty są wyrównywane do prawej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z prawej strony zaznaczonego obszaru.

Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.

Prosimy o wsparcie!