Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Impress lub Draw wybrano tylko jeden obiekt, prawa krawędź obiektu zostanie wyrównana do prawego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównaj - Do prawej.

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do prawej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do prawej

Do prawej


Obiekty są wyrównywane do prawej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z prawej strony zaznaczonego obszaru.

Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.

Prosimy o wsparcie!