Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Wyrównanie.

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Wyrównanie.


Options

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu.

Do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do lewej/Do góry.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do prawej/Do dołu.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Centered

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Justified

Do lewej i prawej

Przyciągaj do siatki tekstu (jeśli aktywna)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Wyrównanie

Wybierz ustawienia wyrównania zbyt dużych lub zbyt małych znaków w stosunku do reszty tekstu akapitu.

Właściwości

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!