Tabulatory

Określa ustawienie pozycji tabulatora w akapicie.

Pozycje tabulatorów można także ustawić za pomocą linijki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Format - Akapit - Tabulatory.

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Karty.

Kliknij dwukrotnie linijkę


Pozycja

Określ typ tabulatora, wprowadź nową wartość i kliknij przycisk Nowy. Można także określić jednostki miary wykorzystywane w tabulatorze (cm - centymetr; lub " - cale). Wcześniej wprowadzone tabulatory na lewo od tabulatora ustawianego obecnie są usuwane.

Typ

Określa typ tabulatora, który ma zostać zmieniony.

Do lewej

Jeśli włączona jest obsługa języków azjatyckich, ten tabulator nosi nazwę Od lewej/Od góry.

Wyrównuje lewą krawędź tekstu do tabulatora i rozciąga tekst do prawej strony.

Do prawej

Jeśli włączona jest obsługa języków azjatyckich, ten tabulator nosi nazwę Od prawej/Od dołu.

Wyrównuje prawą krawędź tekstu do tabulatora i rozciąga tekst na lewo od tabulatora.

Od środka

Wyrównuje tekst tak, aby jego środek znalazł się na tabulatorze.

Dziesiętny

Wyrównuje znak ułamka dziesiętnego liczby tak, aby jego środek znalazł się na tabulatorze, a tekst po lewej stronie tabulatora.

Znak

Określa znak, który tabulator dziesiętny ma stosować jako separator dziesiętny.

Znak wypełnienia

Określa znaki, które mają być wykorzystywane jako znaki wiodące na lewo od tabulatora.

Brak

Wstawia znaki puste lub usuwa istniejące znaki wypełnienia na lewo od tabulatora.

.......

Wypełnia puste miejsce na lewo od tabulatora kropkami.

------

Wypełnia puste miejsce na lewo od tabulatora kreskami.

______

Rysuje linię wypełniającą puste miejsce na lewo od tabulatora.

Znak

Określa znak wypełniający puste miejsce na lewo od tabulatora.

Nowy

Dodaje zdefiniowany tabulator do bieżącego akapitu.

Usuń wszystko

Usuwa wszystkie tabulatory zdefioniowane w Pozycja. Ustawia Lewytabulator w domyślnych regularnych odstępach.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!