Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Wcięcie

Określ odstęp pomiędzy prawym i lewym marginesem strony a akapitem.

Przed tekstem

Wprowadź rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Po tekście

Określa rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony.

Pierwszy wiersz

Przesuwa pierwszy wiersz akapitu, tworząc wcięcie o podanej wielkości. Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji "Przed tekstem" i wartość ujemną dla opcji "Pierwszy wiersz". Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, w którym jest stosowana numeracja lub wypunktowanie, wybierz opcję "Format – Wyliczanie i numerowanie".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Odstępy

Określ odstęp pomiędzy zaznaczonymi akapitami.

Od góry

Określa odstęp nad zaznaczonym akapitem.

Od dołu

Określa odstęp pod zaznaczonym akapitem.

Do not add space between paragraphs of the same style

Sprawia, że każda spacja wstawiona przed lub po tym akapicie nie będzie stosowana jeśli do poprzednich lub następnych akapitów zastosowano ten sam styl.

Interlinia

Określa odstęp pomiędzy wierszami tekstu w akapicie.

Pojedyncza

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5-wierszowa

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Podwójna

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Proporcjonalna

Po wybraniu tej opcji wprowadź w polu wartość procentową. 100% odpowiada pojedynczej interlinii.

Co najmniej

Ustawia minimalną interlinię o wartości wprowadzonej w polu.

Ikona wskazówki

W przypadku użycia w akapicie czcionek o różnych rozmiarach interlinia jest automatycznie dostosowywana do największego rozmiaru czcionki. Aby utrzymać jednakowe odstępy między wszystkimi wierszami, wprowadź w polu Co najmniej wartość odpowiadającą największemu rozmiarowi czcionki.


Wiodąca

Ustawia wysokość pionowego odstępu wstawianego pomiędzy dwa wiersze.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

o wielkości

Określa wartość interlinii.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!