Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

note

Aby zmienić jednostki miary używane w tym oknie dialogowym, wybierz - LibreOffice Writer - Ogólne, a następnie wybierz nową jednostkę miary w obszarze Ustawienia.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Wcięcia i odstępy.

Wybierz Widok - Style, a następnie otwórz menu kontekstowe pozycji wybierz kartę Nowy/Edycja stylu - Wcięcia i odstępy.


Wcięcie

Określ odstęp pomiędzy prawym i lewym marginesem strony a akapitem.

Przed tekstem

Wprowadź rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Po tekście

Określa rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony.

Pierwszy wiersz

Przesuwa pierwszy wiersz akapitu, tworząc wcięcie o podanej wielkości. Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji "Przed tekstem" i wartość ujemną dla opcji "Pierwszy wiersz". Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, w którym jest stosowana numeracja lub wypunktowanie, wybierz opcję "Format - Wypunktowanie i numeracja".

Automatycznie

Automatycznie wcina akapit zgodnie z rozmiarem czcionki i odstępami między wierszami. Ustawienie w polu Pierwszy wiersz jest ignorowane.

Odstępy

Określ odstęp pomiędzy zaznaczonymi akapitami.

Od góry

Określa odstęp nad zaznaczonym akapitem.

Od dołu

Określa odstęp pod zaznaczonym akapitem.

Nie dodawaj odstępów między akapitami tego samego stylu

Sprawia, że każda spacja wstawiona przed lub po tym akapicie nie będzie stosowana jeśli do poprzednich lub następnych akapitów zastosowano ten sam styl.

Interlinia

Określa odstęp pomiędzy wierszami tekstu w akapicie.

Pojedyncza

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. To jest ustawienie domyślne.

Ikona interlinii 1

Interlinia 1

1,15-wierszowe

Ustawia interlinię na 1,15-wierszową.

Ikona interlinii 1,15

Interlinia 1,15

1,5-wierszowa

Ustawia interlinię na 1,5-wierszową.

Ikona interlinii 1,5

Interlinia 1,5

Podwójna

Ustawia interlinię na 2-wierszową.

Ikona interlinii 2

Interlinia 2

Proporcjonalna

Po wybraniu tej opcji wprowadź w polu wartość procentową. 100% odpowiada pojedynczej interlinii.

Co najmniej

Ustawia minimalną interlinię o wartości wprowadzonej w polu.

tip

W przypadku użycia w akapicie czcionek o różnych rozmiarach interlinia jest automatycznie dostosowywana do największego rozmiaru czcionki. Aby utrzymać jednakowe odstępy między wszystkimi wierszami, wprowadź w polu Co najmniej wartość odpowiadającą największemu rozmiarowi czcionki.


Wiodąca

Ustawia wysokość pionowego odstępu wstawianego pomiędzy dwa wiersze.

Stała

Ustawia interlinię dokładnie odpowiadającą wartości wprowadzonej w polu. Może to spowodować przycięcie znaków.

o wielkości

Określa wartość interlinii.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!