Typografia azjatycka

Ustaw opcje typograficzne dla komórek lub akapitów w plikach w językach azjatyckich. Aby włączyć obsługę języków azjatyckich, wybierz Ustawienia językowe - Języki w oknie dialogowym Opcje, a następnie zaznacz pole Włączone w oknie Obsługa języków azjatyckich. Opcje typografii azjatyckiej są ignorowane w dokumentach HTML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Typografia azjatycka (nie w formacie HTML).

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i kliknij kartę Modyfikuj/Nowy - Typografia azjatycka.


Zmiana wiersza

Ustaw opcje dla znaków nowej linii w dokumentach w językach azjatyckich.

Uwzględnij listę znaków niedozwolonych na początku i na końcu wiersza

Zapobiega rozpoczynaniu lub kończeniu wiersza znakami wymienionymi na liście. Są one przenoszone do kolejnego lub poprzedniego wiersza. Aby edytować listę znaków niedozwolonych, wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Układ azjatycki.

Zezwól na wieszanie interpunkcji

Zapobiega łamaniu wiersza przed znakami przecinka i kropki. Zamiast tego są one dodawane do końca wiersza, nawet jeśli mają przez to znaleźć się na obszarze marginesu strony.

Zastosuj odstępy między tekstem azjatyckim i nieazjatyckim

Wstawia spację między tekstem ideograficznym a alfabetycznym.

Prosimy o wsparcie!