Hiperłącze

Przypisuje nowe hiperłącze lub edytuje zaznaczone. Hiperłącze jest połączeniem z plikiem znajdującym się Internecie lub w lokalnym systemie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Znak - Hiperłącze.


Hiperłącze

Określ właściwości hiperłącza.

Adres URL

Określa adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu hiperłącza. Jeśli nie zostanie określona ramka docelowa, plik zostanie otwarty w bieżącym dokumencie lub ramce.

Przeglądaj

Znajdź plik, do którego chcesz utworzyć hiperłącze, a następnie kliknij Otwórz.

Odwołanie

Określa tekst hiperłącza.

Zdarzenia

Określa zdarzenie wywoływane po kliknięciu hiperłącza.

Nazwa

Określa nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia w hiperłączu znacznik NAME:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Uwaga</A>

Ramka

Wprowadź nazwę ramki, w której ma zostać otwarty plik docelowy, lub wybierz jedną z ramek z listy. Jeśli to pole pozostanie puste, plik docelowy zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Nazwa ramki

Definicja

Ramki posiadające nazwę

Plik jest otwierany w ramce o podanej nazwie w bieżącym dokumencie HTML.

_self

Plik jest otwierany w bieżącej ramce.

_blank

Plik jest otwierany na nowej stronie.

_parent

Plik jest otwierany w ramce nadrzędnej dla bieżącej ramki. W przypadku braku ramki nadrzędnej używana jest bieżącą ramka.

_top

Plik jest otwierany w najwyższej ramce hierarchii.


Style znaku

Określ opcje formatowania hiperłącza.

Odwiedzone hiperłącza

Wybierz z listy styl formatowania dla odwiedzanych łączy. Aby dodać lub zmodyfikować styl na tej liście, zamknij to okno dialogowe i kliknij ikonę Style na pasku narzędzi Formatowanie.

Nieodwiedzone hiperłącza

Wybierz z listy styl formatowania dla nieodwiedzonych łączy. Aby dodać lub zmodyfikować styl na tej liście, zamknij to okno dialogowe i kliknij ikonę Style na pasku narzędzi Formatowanie.

Prosimy o wsparcie!