Kody formatu liczb

Number format codes can consist of up to four sections separated by a semicolon (;).

  1. W kodzie formatu zawierającym dwie sekcje pierwsza odnosi się do wartości dodatnich i zera, a druga - do wartości ujemnych.

  2. W kodzie formatu zawierającym trzy sekcje pierwsza odnosi się do wartości dodatnich, druga - do wartości ujemnych, a trzecia - do zera.

  3. Tym trzem sekcjom można także przypisać warunki, uzależniając zastosowanie formatowania od ich spełnienia.

  4. Fourth section applies if the content is not a value, but some text. Content is represented by an at sign (@).

Miejsca dziesiętne i cyfry znaczące

Use zero (0), the number sign (#) or the question mark (?) as placeholders in your number format code to represent numbers. The # only displays significant digits, while the 0 displays zeroes if there are fewer digits in the number than in the number format. The ? works as the # but adds a space character to keep decimal alignment if there is a hidden non-significant zero.

Use question marks (?), zeroes (0) or number signs (#) to represent the number of digits to include in the numerator and the denominator of a fraction. Fractions that do not fit the pattern that you define are displayed as floating point numbers.

Jeśli ilość cyfr po prawej stronie separatora miejsc dziesiętnych w liczbie jest większa niż ilość symboli zastępczych w formacie, liczba jest odpowiednio zaokrąglana. Jeśli ilość cyfr po lewej stronie separatora miejsc dziesiętnych w liczbie jest większa niż ilość symboli zastępczych w formacie, wyświetlana jest cała liczba. Użyj poniższej listy jako pomocy w stosowaniu symboli zastępczych podczas tworzenia kodu formatu liczb:

Symbole zastępcze

Wyjaśnienie

#

Nie wyświetla dodatkowych zer.

?

Wyświetla znaki odstępu zamiast dodatkowych zer.

0 (zero)

Wyświetla dodatkowe zera, jeśli ilość miejsc w liczbie jest mniejsza niż ilość zer w formacie.


Przykłady

Format liczby

Kod formatu

3456,78 jako 3456,8

####.#

9,9 jako 9,900

#.000

13 jako 13,0 i 1234,567 jako 1234,57

#.0#

5,75 jako 5 3/4 i 6,3 jako 6 3/10

# ???/???

,5 jako 0,5

0.##

,5 jak 0,5   (z dwoma dodatkowymi znakami na końcu)

0.???


Separator tysięcy

Depending on your language setting, you can use a comma, a period or a blank as a thousands separator. You can also use the separator to reduce the size of the number that is displayed by a multiple of 1000 for each separator. The examples below use comma as thousands separator:

Format liczby

Kod formatu

15000 jako 15 000

#,###

16000 jako 16

#,


Włączanie tekstu do kodu formatu liczb

Tekst i liczby

To include text in a number format that is applied to a cell containing numbers, place a double quotation mark (") in front of and behind the text, or a backslash (\) before a single character. For example, enter #.# "meters" to display "3.5 meters" or #.# \m to display "3.5 m". If you use space as thousands separator, you need to insert spaces between quotes in the previous examples: #.#" meters" or #.#\ \m to get the correct result.

Tekst i tekst

Aby włączyć tekst do formatu liczb stosowanego do komórki, która może zawierać tekst, należy umieścić tekst między znakami cudzysłowu (" "), a następnie dodać znak (@). Na przykład wprowadzenie "Łącznie za "@ powoduje wyświetlenie "Łącznie za grudzień".

Odstępy

To use a character to define the width of a space in a number format, type an underscore (_) followed by the character. The width of the space varies according to the width of the character that you choose. For example, _M creates a wider space than _i.

To fill free space with a given character, use an asterisk (*) followed by this character. For instance:

*\0

will display integer value (0) preceded by as many as needed backslash characters (\) to fill column width. For accounting representation, you may left align currency symbol with a format similar to:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Kolor

Aby ustawić kolor sekcji kodu formatu liczb, należy wstawić jedną z poniższych nazw kolorów w nawiasach kwadratowych [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Warunki

Nawiasy warunkowe

Można zdefiniować format liczb, który będzie stosowany tylko po spełnieniu określonych warunków. Warunki są umieszczane w nawiasach kwadratowych [ ].

Można zastosować dowolną kombinację liczb oraz operatory <, <=, >, >=, = i <>.

Na przykład aby zastosować różne kolory dla różnych danych dotyczących temperatury, należy wprowadzić:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Wszystkie temperatury poniżej zera będą oznaczone kolorem niebieskim, temperatury z zakresu 0-30°C kolorem czarnym, a temperatury powyżej 30°C kolorem czerwonym.

Liczby dodatnie i ujemne

Aby zdefiniować format liczb, który dodaje różne teksty do liczb dodatnich, ujemnych i równych zero, należy użyć następującego formatu:

"plus" 0;"minus" 0;"zero" 0

Procenty, zapis naukowy i reprezentacja ułamków

Procenty

To display numbers as percentages, add the percent sign (%) to the number format.

Zapis naukowy

Scientific notation lets you write very large numbers or very small fractions in a compact form. For example, in scientific notation, 650000 is written as 6.5 x 105, and 0.000065 as 6.5 x 10-5. In LibreOffice, these numbers are written as 6.5E+5 and 6.5E-5, respectively. To create a number format that displays numbers using scientific notation, enter a # or 0, and then one of the following codes E-, E+, e- or e+. If sign is omitted after E or e, it won't appear for positive value of exponent. To get engineering notation, enter 3 digits (0 or #) in the integer part: ###.##E+00 for instance.

Reprezentacja ułamków

Aby zaprezentować wartość jako ułamek, format składa się z dwóch lub trzech części: całkowitej części opcjonalnej, licznika i mianownika. Liczba całkowita i licznik są oddzielone pustym miejscem lub cytowanym tekstem. Licznik i mianownik są oddzielone znakiem ukośnika. Każda część może składać się z kombinacji #, ? i zera (0) jako symbolu zastępczego.

Denominator is calculated to get the nearest value of the fraction with respect to the number of placeholders. For example, PI value is represented as 3 16/113 with format:

# ?/???

Wartość mianownika może być zmuszona do wartości zastępującej. Na przykład, aby uzyskać wartość liczby PI jako wielokrotność 1/16 (tj. 50/16), użyj formatu:

?/16

Kody formatu liczb formatów walut

Domyślny format waluty dla komórek arkusza kalkulacyjnego jest określany w oparciu o ustawienia regionalne systemu operacyjnego. Można także zastosować dla komórki niestandardowy symbol waluty. Na przykład aby uzyskać 4.50 €, należy wprowadzić #,##0.00 €.

You can also specify the locale setting for the currency by entering the locale code for the country after the symbol. For example, [$€-407] represents Euros in Germany. To view the locale code for a country, select the country in the Language list on the Numbers tab of the Format Cells dialog.

note

Kod formatu walut ma postać [$xxx-nnn], gdzie "xxx" oznacza symbol waluty, a "nnn" kod kraju. W przypadku użycia specjalnych symboli bankowych, takich jak EUR (dla euro), kod kraju nie jest wymagany. Format waluty nie jest zależny od języka wybranego w polu Język.


Formaty daty i czasu

Formaty daty

Aby wyświetlać dni, miesiące i lata, należy użyć następujących kodów formatu liczb.

Ikona ostrzeżenia

Nie wszystkie kody formatu zapewniają poprawne wyniki w poszczególnych językach.


Format

Kod formatu

Miesiąc jako 3.

M

Miesiąc jako 03.

MM

Miesiące jako sty - gru

MMM

Miesiące jako stycznia - grudnia

MMMM

Pierwsza litera nazwy miesiąca

MMMMM

Dzień jako 2

D

Dzień jako 02

DD

Dzień jako Pn - N

NN or DDD or AAA

Dzień jako niedziela - sobota

NNN or DDDD or AAAA

Dzień z następującym przecinkiem, jak w "niedziela,"

NNNN

Rok jako 00-99

YY

Rok jako 1900-2078

YYYY

Numer tygodnia w roku

WW

Jako kwartały od Q1 do Q4

Q

Jako I kwartał - IV kwartał

QQ

Era, abbreviation. On the Japanese Gengou calendar, single character (possible values are: M, T, S, H)

G

Era, skrót

GG

Era, pełna nazwa

GGG

Number of the year within an era, short format

E

Number of the year within an era, long format

EE lub R

Era, pełna nazwa i rok

RR lub GGGEE


The above listed formatting codes work with your language version of LibreOffice. However, when you need to switch the locale of LibreOffice to another locale, you need to know the formatting codes used in that other locale.

Jeżeli na przykład w oprogramowaniu ustawione są angielskie ustawienia regionalne, a chcesz sformatować rok wyrażony przez cztery cyfry, jako kod formatujący musisz wpisać YYYY. Po przełączeniu na niemieckie ustawienia regionalne musisz skorzystać z kodu JJJJ. Poniższa tabela zawiera jedynie listę tych kodów, które różnią się w poszczególnych ustawieniach regionalnych.

Ustawienia regionalne

Rok

Miesiąc

Dzień

Godzina

Dzień tygodnia

Era

English - en

i wszystkie niewymienione ustawienia regionalne

Y

M

D

H

A

G

Niemieckie - de

J

T

Holenderskie - nl

J

U

Francuskie - fr

A

J

O

Włoskie - it

A

G

O

X

Portugalskie - pt

A

O

Hiszpańskie - es

A

O

Duńskie - da

T

Norweskie - no, nb, nn

T

Szwedzkie - sv

T

Fińskie - fi

V

K

P

T


Wprowadzanie dat

Aby wprowadzić datę do komórki, należy użyć formatu kalendarza gregoriańskiego. W przypadku polskich ustawień regionalnych jest to na przykład 2.1.2002 dla 2 stycznia 2002 r.

Wszystkie formaty dat zależą od ustawień regionalnych wprowadzonych w menu – Ustawienia językowe – Języki. Wprowadzenie na przykład japońskich ustawień językowych powoduje użycie kalendarza Gengou. W domyślnym formacie dat programu LibreOffice stosowany jest kalendarz gregoriański.

Aby określić format kalendarza niezależny od ustawień regionalnych, należy dodać modyfikator przed formatem daty. Na przykład aby wyświetlić datę z użyciem formatu kalendarza żydowskiego przy innych niż hebrajskie ustawieniach regionalnych, należy wprowadzić: [~jewish]DD/MM/YYYY.

The specified calendar is exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in the format string. It will be converted to a calendar modifier if it is supported. See Extended LCID section below.

Modyfikator

Kalendarz

[~buddhist]

Tajski kalendarz buddyjski

[~gengou]

Japoński kalendarz gengou

[~gregorian]

Kalendarz gregoriański

[~hanja] lub [~hanja_yoil]

Kalendarz koreański

[~hijri]

Kalendarz arabski islamski

[~jewish]

Kalendarz żydowski

[~ROC]

Kalendarz Republiki Chińskiej (Tajwan)


Formaty godziny

To display hours, minutes and seconds use the following number format codes:

Format

Kod formatu

Godziny jako 0 - 23

H

Godziny jako 00 - 23

HH

Godziny jako 00 do wartości większych niż 23

[HH]

Minuty jako 0 - 59

M

Minuty jako 00 - 59

MM

Minuty jako 00 do wartości większych niż 59

[MM]

Sekundy jako 0 - 59

S

Sekundy jako 00 - 59

SS

Sekundy jako 00 do wartości większych niż 59

[SS]


Ikona notatki

Aby wyświetlić sekundy jako ułamki, do kodu formatu liczb należy dodać separator miejsc dziesiętnych. Na przykład aby wyświetlić godzinę w postaci "01:02:03,45", należy wprowadzić HH:MM:SS,00.


Minutowe formaty czasu M oraz MM muszą być używane w połączeniu z formatami godzin lub sekund, aby uniknąć nieporozumień z formatem daty miesiąca.

Jeśli czas jest wprowadzony w postaci 02:03,45 lub 01:02:03,45 lub 25:01:02 i nie określono innego formatu czasu, ustanawiane są następujące formaty: MM:SS,00 lub [HH]:MM:SS,00 lub [HH]:MM:SS

Wyświetlanie liczb z użyciem rodzimych znaków cyfr

NatNum modifiers

To display numbers using native number characters, use a [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] modifier at the beginning of a number format codes.

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

Modyfikator [NatNum1] zawsze mapuje znaki na zasadzie jeden do jednego, a następnie konwertuje liczby na ciągi znaków, które odpowiadają rodzimym kodom formatu liczb odpowiednich ustawień lokalnych. Pozostałe modyfikatory użyte z innymi ustawieniami lokalnymi dają odmienne wyniki. Ustawieniem lokalnym może być język oraz obszar, dla których definiowany jest kod formatu, lub modyfikator, taki jak [$-yyy], który następuje po modyfikatorze rodzimego formatu liczb. W takim przypadku yyy jest szesnastkowym kodem MS-LCID, który jest także stosowany w kodach formatów walut. Na przykład aby wyświetlić liczbę, używając japońskich krótkich znaków kanji przy ustawieniach lokalnych dla języka angielskiego (USA), należy użyć następującego kodu formatu liczb:

[NatNum1][$-411]0

Następująca lista ukazuje modyfikator [DBNumX] programu Microsoft Excel oraz odpowiadający mu modyfikator LibreOffice [NatNum]. Zamiast modyfikatora ustawień lokalnych [NatNum] można także użyć [DBNumX]. Gdy tylko jest to możliwe, LibreOffice wewnętrznie mapuje modyfikatory [DBNumX] na modyfikatory [NatNumN].

Wynik wyświetlania dat za pomocą modyfikatorów [NatNum] może być inny niż w przypadku innych rodzajów liczb. Przykładem takich efektów jest 'CAL:'. Na przykład format 'CAL: 1/4/4' wskazuje, że rok będzie wyświetlany z użyciem modyfikatora [NatNum1], podczas gdy do wyświetlania dnia i miesiąca zostanie użyty modyfikator [NatNum4]. Nieokreślenie 'CAL' spowoduje brak obsługi formatów daty dla określonego modyfikatora.

[NatNum0]

Spróbuj przekonwertować dowolny macierzysty ciąg liczb na cyfry arabskie w formacie ASCII. Jeśli ciąg już wcześniej był sformatowane w ASCII, nic się nie zmienia.

[NatNum1]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

małe znaki pisma chińskiego

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japoński

małe litery Kanji

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreański

koreańskie małe litery

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Hebrajski

znaki hebrajskie

Arabski

znaki arabsko-indyjskie

Tajski

znaki tajskie

Hinduski

znaki indyjsko-dewanagarskie

Orija

znaki orijskie

Marathi

znaki indyjsko-dewanagarskie

Bengalski

znaki bengalskie

Pendżabski

znaki pendżabskie

Gudżarati

znaki Gudżarati

Tamilski

znaki tamilskie

Telugu

znaki telugu

Kannada

znaki Kannada

Malajalam

znaki Malajalam

Laotański

znaki laotańskie

Tybetański

znaki tybetańskie

Birmański

znaki birmińskie

Khmerski

znaki khmerskie (kambodżańskie)

Mongolski

znaki mongolskie

Nepalski

znaki indyjsko-dewanagarskie

Dzongkha

znaki tybetańskie

Perski

znaki arabsko-indyjskie wschodnie

Cerkiewnosłowiański

znaki z cyrylicy


[NatNum2]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

duże znaki pisma chińskiego

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japoński

tradycyjne znaki Kanji

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreański

duże znaki pisma koreańskiego

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Hebrajski

numeracja hebrajska


[NatNum3]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

cyfry arabskie o pełnej szerokości

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japoński

cyfry arabskie o pełnej szerokości

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreański

cyfry arabskie o pełnej szerokości

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

tekst małymi literami

[DBNum1]

Japoński

współczesny długi tekst Kanji

[DBNum2]

Koreański

oficjalny tekst małymi literami


[NatNum5]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

tekst dużymi znakami pisma chińskiego

[DBNum2]

Japoński

tekst w tradycyjnym długim piśmie Kanji

[DBNum3]

Koreański

oficjalny tekst dużymi znakami


[NatNum6]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

tekst o pełnej szerokości

[DBNum3]

Japoński

tekst o pełnej szerokości

Koreański

tekst o pełnej szerokości


[NatNum7]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

krótki tekst małymi literami

Japoński

współczesny krótki tekst Kanji

Koreański

nieoficjalny tekst małymi literami


[NatNum8]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

krótki tekst dużymi literami

Japoński

tradycyjny krótki tekst Kanji

[DBNum4]

Koreański

nieoficjalny tekst dużymi znakami


[NatNum9]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Koreański

znaki hangul


[NatNum10]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Koreański

oficjalny tekst hangul

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Koreański

nieoficjalny tekst hangul


Extended LCID

If compatible, native numbering and calendar are exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in string format instead of NatNum modifier.

Extended LCID consists of 8 hexadecimal digits: [$-NNCCLLLL], with 2 first digits NN for native numerals, CC for calendar and LLLL for LCID code. For instance, [$-0D0741E] will be converted to [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thai numerals (0D) with Buddhist calendar (07) in Thai locale (041E).

Native Numerals

Two first digits NN represents native numerals:

NN

Numeral

Representation

Compatible LCID

01

Arabic

1234567890

all

02

Eastern Arabic

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Persian

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengali

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Punjabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oriya

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamil

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malayalam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thai

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetan

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmese

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrina

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolian

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japanese

一二三四五六七八九〇

411

1C

(financial)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(fullwidth Arabic)

1234567890

1E

Chinese - simplified

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(financial)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(fullwidth Arabic)

1234567890

21

Chinese - traditional

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(financial)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(fullwidth Arabic)

1234567890

24

Korean

一二三四五六七八九0

812

25

(financial)

壹貳參四伍六七八九零

26

(fullwidth Arabic)

1234567890

27

Korean - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Calendar

Two next digits CC are for calendar code. Each calendar is only valid for some LCID.

CC

Calendar

Example (YYYY-MM-DD)

Supported LCID

00

Gregorian

2016-08-31

All

03

Gengou

28-08-31

411 (Japanese)

05

Unknown

4349-08-31

Unsupported

06 or 17

Hijri

1437-11-28

401 (Arabic - Saudi Arabia), 1401 (Arabic - Algeria), 3c01 (Arabic - Bahrain), 0c01 (Arabic - Egypt), 801 (Arabic - Iraq), 2c01 (Arabic - Jordan), 3401 (Arabic - Kuwait), 3001 (Arabic - Lebanon), 1001 (Arabic - Libya), 1801 (Arabic - Morocco), 2001 (Arabic - Oman), 4001 (Arabic - Qatar), 2801 (Arabic - Syria), 1c01 (Arabic - Tunisia), 3801 (Arabic - U.A.E.), 2401 (Arabic - Yemen) and 429 (Farsi)

07

Buddhist

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Jewish

5776-05-27

40D (Hebrew)

10

Indian

1938-06-09

Unsupported

0E, 0F, 11, 12 or 13

Unknown

2016-07-29

Unsupported

Unsupported

Hanja

412 (Korean)

Unsupported

ROC

0105-08-31

404 (Chinese - Taiwan)


NatNum12 modifier

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code.

Common NatNum12 formatting examples

Formatting code

Explanation

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Spell out as a money amount of a given currency specified by 3-letter ISO code: 1 → one U.S. dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Spell out as a date in format "1st of May"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Display upper case abbreviated month name in format "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Display lower case month name in format "january"


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".

Error Codes

If the value is outside the limits for the selected format the following error code is shown:

#FMT

Please support us!