Kody formatu liczb

Kody formatu liczb mogą składać się z maksymalnie czterech sekcji oddzielonych średnikiem (;).

  1. W kodzie formatu zawierającym dwie sekcje pierwsza odnosi się do wartości dodatnich i zera, a druga - do wartości ujemnych.

  2. W kodzie formatu zawierającym trzy sekcje pierwsza odnosi się do wartości dodatnich, druga - do wartości ujemnych, a trzecia - do zera.

  3. Tym trzem sekcjom można także przypisać warunki, uzależniając zastosowanie formatowania od ich spełnienia.

  4. Czwarta sekcja ma zastosowanie, jeśli treść nie jest wartością, ale jakimś tekstem. Treść jest reprezentowana przez znak małpa (@).

Miejsca dziesiętne i cyfry znaczące

Użyj zera (0), znaku kratki (#) lub znaku zapytania (?) jako symboli zastępczych w kodzie formatu liczb, aby reprezentować liczby. # wyświetla tylko cyfry znaczące, podczas gdy 0 wyświetla zera, jeśli w liczbie jest mniej cyfr niż w formacie liczbowym. ? działa jak #, ale dodaje znak spacji, aby zachować wyrównanie dziesiętne, jeśli istnieje ukryte nieistotne zero.

Użyj znaków zapytania (?), znaków kratki (0) lub znaków liczbowych (#), aby przedstawić liczbę cyfr, które mają być zawarte w liczniku i mianownik ułamka. Ułamki, które nie pasują do zdefiniowanego wzorca, są wyświetlane jako liczby zmiennoprzecinkowe.

Jeśli ilość cyfr po prawej stronie separatora miejsc dziesiętnych w liczbie jest większa niż ilość symboli zastępczych w formacie, liczba jest odpowiednio zaokrąglana. Jeśli ilość cyfr po lewej stronie separatora miejsc dziesiętnych w liczbie jest większa niż ilość symboli zastępczych w formacie, wyświetlana jest cała liczba. Użyj poniższej listy jako pomocy w stosowaniu symboli zastępczych podczas tworzenia kodu formatu liczb:

Symbole zastępcze

Znaczenie

#

Nie wyświetla dodatkowych zer.

?

Wyświetla znaki odstępu zamiast dodatkowych zer.

0 (zero)

Wyświetla dodatkowe zera, jeśli ilość miejsc w liczbie jest mniejsza niż ilość zer w formacie.


Przykłady

Format liczby

Kod formatu

3456,78 jako 3456,8

####.#

9,9 jako 9,900

#.000

13 jako 13,0 i 1234,567 jako 1234,57

#.0#

5,75 jako 5 3/4 i 6,3 jako 6 3/10

# ???/???

,5 jako 0,5

0.##

,5 jak 0,5   (z dwoma dodatkowymi znakami na końcu)

0.???


Separator tysięcy

W zależności od ustawień języka możesz użyć przecinka, kropki lub spacji jako separatora tysięcy. Możesz także użyć separatora, aby zmniejszyć rozmiar wyświetlanej liczby o wielokrotność 1000 dla każdego separatora. Poniższe przykłady używają przecinka jako separatora tysięcy:

Format liczby

Kod formatu

15000 jako 15 000

#,###

16000 jako 16

#,


Włączanie tekstu do kodu formatu liczb

Tekst i liczby

Aby dołączyć tekst w formacie liczbowym zastosowanym do komórki zawierającej liczby, umieść podwójny cudzysłów (") przed i za tekstem lub ukośnik odwrotny (\) przed pojedynczym znakiem. Na przykład wprowadź #,# "metra", aby wyświetlić "3,5 metra" lub #,# \m, aby wyświetlić "3,5 m". Jeśli używasz spacji jako separatora tysięcy, musisz wstawić spacje między cudzysłowami w poprzednich przykładach: #,#" metra" lub #,#\ \m, aby uzyskać poprawny wynik.

Tekst i tekst

Aby włączyć tekst do formatu liczb stosowanego do komórki, która może zawierać tekst, należy umieścić tekst między znakami cudzysłowu (" "), a następnie dodać znak (@). Na przykład wprowadzenie "Łącznie za "@ powoduje wyświetlenie "Łącznie za grudzień".

Spacje

Aby użyć znaku do zdefiniowania szerokości spacji w formacie liczbowym, wpisz podkreślenie (_), po którym następuje znak. Szerokość odstępu zmienia się w zależności od szerokości wybranego znaku. Na przykład _M tworzy szerszą przestrzeń niż _i.

Aby wypełnić wolne miejsce danym znakiem, użyj gwiazdki (*), po której następuje ten znak. Na przykład:

*\0

wyświetla liczbę całkowitą (0) poprzedzoną taką liczbą ukośników odwrotnych (\), jaka jest potrzebna do wypełnienia szerokości kolumny. Podczas tworzenia księgowania możesz wyrównać symbol waluty do lewej, używając formatu podobnego do tego:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Kolor

Aby ustawić kolor sekcji kodu formatu liczb, należy wstawić jedną z poniższych nazw kolorów w nawiasach kwadratowych [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Warunki

Nawiasy warunkowe

Można zdefiniować format liczb, który będzie stosowany tylko po spełnieniu określonych warunków. Warunki są umieszczane w nawiasach kwadratowych [ ].

Można zastosować dowolną kombinację liczb oraz operatory <, <=, >, >=, = i <>.

Na przykład aby zastosować różne kolory dla różnych danych dotyczących temperatury, należy wprowadzić:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Wszystkie temperatury poniżej zera będą oznaczone kolorem niebieskim, temperatury z zakresu 0-30°C kolorem czarnym, a temperatury powyżej 30°C kolorem czerwonym.

Liczby dodatnie i ujemne

Aby zdefiniować format liczb, który dodaje różne teksty do liczb dodatnich, ujemnych i równych zero, należy użyć następującego formatu:

"plus" 0;"minus" 0;"zero" 0

Procenty, zapis naukowy i reprezentacja ułamków

Procenty

Aby wyświetlać liczby w procentach, dodaj znak procentu (%) do formatu liczb.

Zapis naukowy

Notacja wykładnicza umożliwia zapisywanie bardzo dużych liczb lub bardzo małych ułamków w zwartej formie. Na przykład w notacji naukowej 650000 jest zapisywane jako 6,5 x 105, a 0,000065 jako 6,5 x 10-5. W LibreOffice liczby te są zapisywane odpowiednio jako 6,5E+5 i 6,5E-5. Aby utworzyć format liczb, który wyświetla liczby w notacji naukowej, wprowadź # lub 0, a następnie jeden z następujących kodów E-, E+, e- lub e+. Jeśli znak zostanie pominięty po E lub e, nie pojawi się on dla dodatniej wartości wykładnika. Aby uzyskać notację inżynierską, wpisz 3 cyfry (0 lub #) w części całkowitej: na przykład ###,##E+00.

Reprezentacja ułamków

Aby zaprezentować wartość jako ułamek, format składa się z dwóch lub trzech części: całkowitej części opcjonalnej, licznika i mianownika. Liczba całkowita i licznik są oddzielone pustym miejscem lub cytowanym tekstem. Licznik i mianownik są oddzielone znakiem ukośnika. Każda część może składać się z kombinacji #, ? i zera (0) jako symbolu zastępczego.

Mianownik jest obliczany w celu uzyskania najbliższej wartości ułamka w odniesieniu do liczby symboli zastępczych. Na przykład wartość PI jest reprezentowana jako 3 16/113 w formacie:

# ?/???

Wartość mianownika może być zmuszona do wartości zastępującej. Na przykład, aby uzyskać wartość liczby PI jako wielokrotność 1/16 (tj. 50/16), użyj formatu:

?/16

Kody formatu liczb formatów walut

Domyślny format waluty dla komórek arkusza kalkulacyjnego jest określany w oparciu o ustawienia regionalne systemu operacyjnego. Można także zastosować dla komórki niestandardowy symbol waluty. Na przykład aby uzyskać 4.50 €, należy wprowadzić #,##0.00 €.

Możesz także określić ustawienia regionalne dla waluty, wprowadzając kod lokalizacji dla kraju po symbolu. Na przykład [$€-407] reprezentuje euro w Niemczech. Aby wyświetlić kod ustawień regionalnych dla kraju, wybierz kraj z listy Język na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatuj komórki.

note

Kod formatu walut ma postać [$xxx-nnn], gdzie "xxx" oznacza symbol waluty, a "nnn" kod kraju. W przypadku użycia specjalnych symboli bankowych, takich jak EUR (dla euro), kod kraju nie jest wymagany. Format waluty nie jest zależny od języka wybranego w polu Język.


Formaty daty i czasu

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Formaty daty

Aby wyświetlać dni, miesiące i lata, należy użyć następujących kodów formatu liczb.

warning

Nie wszystkie kody formatu zapewniają poprawne wyniki w poszczególnych językach.


Format

Kod formatu

Miesiąc jako 3.

M

Miesiąc jako 03.

MM

Miesiące jako sty - gru

MMM

Miesiące jako stycznia - grudnia

MMMM

Pierwsza litera nazwy miesiąca

MMMMM

Dzień jako 2

D

Dzień jako 02

DD

Dzień jako Pn - N

NN or DDD or AAA

Dzień jako niedziela - sobota

NNN or DDDD or AAAA

Dzień z następującym przecinkiem, jak w "niedziela,"

NNNN

Rok jako 00-99

YY

Rok jako 1900-2078

YYYY

Numer tygodnia w roku

WW

Jako kwartały od Q1 do Q4

Q

Jako I kwartał - IV kwartał

QQ

Era, skrót. W japońskim kalendarzu gengo, pojedynczy znak (możliwe wartości: M, T, S, H)

G

Era, skrót

GG

Era, pełna nazwa

GGG

Numer roku w erze, krótki format

E

Numer roku w erze, długi format

EE lub R

Era, pełna nazwa i rok

RR lub GGGEE


Wymienione powyżej kody formatowania działają z Twoją wersją językową programu LibreOffice. Jeśli jednak chcesz zmienić ustawienia regionalne programu LibreOffice na inne, musisz znać kody formatowania używane w tych innych ustawieniach regionalnych.

Jeżeli na przykład w oprogramowaniu ustawione są angielskie ustawienia regionalne, a chcesz sformatować rok wyrażony przez cztery cyfry, jako kod formatujący musisz wpisać YYYY. Po przełączeniu na niemieckie ustawienia regionalne musisz skorzystać z kodu JJJJ. Poniższa tabela zawiera jedynie listę tych kodów, które różnią się w poszczególnych ustawieniach regionalnych.

Ustawienia regionalne

Rok

Miesiąc

Dzień

Godzina

Dzień tygodnia

Era

English - en

i wszystkie niewymienione ustawienia regionalne

Y

M

D

H

A

G

Niemieckie - de

J

T

Holenderskie - nl

J

U

Francuskie - fr

A

J

O

Włoskie - it

A

G

O

X

Portugalskie - pt

A

O

Hiszpańskie - es

A

O

Duńskie - da

T

Norweskie - no, nb, nn

T

Szwedzkie - sv

T

Fińskie - fi

V

K

P

T


Wprowadzanie dat

Aby wprowadzić datę do komórki, należy użyć formatu kalendarza gregoriańskiego. W przypadku polskich ustawień regionalnych jest to na przykład 2.1.2002 dla 2 stycznia 2002 r.

Wszystkie formaty dat zależą od ustawień regionalnych wprowadzonych w menu – Ustawienia językowe – Języki. Wprowadzenie na przykład japońskich ustawień językowych powoduje użycie kalendarza Gengou. W domyślnym formacie dat programu LibreOffice stosowany jest kalendarz gregoriański.

Aby określić format kalendarza niezależny od ustawień regionalnych, należy dodać modyfikator przed formatem daty. Na przykład aby wyświetlić datę z użyciem formatu kalendarza żydowskiego przy innych niż hebrajskie ustawieniach regionalnych, należy wprowadzić: [~jewish]DD/MM/YYYY.

Określony kalendarz jest eksportowany do programu Microsoft Excel przy użyciu rozszerzonego identyfikatora LCID. W ciągu formatu można również użyć rozszerzonego identyfikatora LCID. Zostanie przekonwertowany na modyfikator kalendarza, jeśli jest obsługiwany. Zobacz sekcję Rozszerzony identyfikator LCID poniżej.

Modyfikator

Kalendarz

[~buddhist]

Tajski kalendarz buddyjski

[~gengou]

Japoński kalendarz gengou

[~gregorian]

Kalendarz gregoriański

[~hanja] lub [~hanja_yoil]

Kalendarz koreański

[~hijri]

Kalendarz arabski islamski

[~jewish]

Kalendarz żydowski

[~ROC]

Kalendarz Republiki Chińskiej (Tajwan)


Formaty godziny

Aby wyświetlić godziny, minuty i sekundy, użyj następujących kodów formatu liczb:

Format

Kod formatu

Godziny jako 0 - 23

H

Godziny jako 00 - 23

HH

Godziny jako 00 do wartości większych niż 23

[HH]

Minuty jako 0 - 59

M

Minuty jako 00 - 59

MM

Minuty jako 00 do wartości większych niż 59

[MM]

Sekundy jako 0 - 59

S

Sekundy jako 00 - 59

SS

Sekundy jako 00 do wartości większych niż 59

[SS]


note

Aby wyświetlić sekundy jako ułamki, do kodu formatu liczb należy dodać separator miejsc dziesiętnych. Na przykład aby wyświetlić godzinę w postaci "01:02:03,45", należy wprowadzić HH:MM:SS,00.


Minutowe formaty czasu M oraz MM muszą być używane w połączeniu z formatami godzin lub sekund, aby uniknąć nieporozumień z formatem daty miesiąca.

Jeśli czas jest wprowadzony w postaci 02:03,45 lub 01:02:03,45 lub 25:01:02 i nie określono innego formatu czasu, ustanawiane są następujące formaty: MM:SS,00 lub [HH]:MM:SS,00 lub [HH]:MM:SS

Wyświetlanie liczb z użyciem rodzimych znaków cyfr

Modyfikatory NatNum

Aby wyświetlić liczby przy użyciu rodzimych znaków liczbowych, użyj modyfikatora [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] na początku kodów formatu liczb.

Aby przeliterować liczby w różnych formatach liczb, walut i dat, użyj modyfikatora [NatNum12] z wybranymi argumentami na początku kodu formatu liczb. Zobacz sekcję NatNum12 poniżej.

Modyfikator [NatNum1] zawsze mapuje znaki na zasadzie jeden do jednego, a następnie konwertuje liczby na ciągi znaków, które odpowiadają rodzimym kodom formatu liczb odpowiednich ustawień lokalnych. Pozostałe modyfikatory użyte z innymi ustawieniami lokalnymi dają odmienne wyniki. Ustawieniem lokalnym może być język oraz obszar, dla których definiowany jest kod formatu, lub modyfikator, taki jak [$-yyy], który następuje po modyfikatorze rodzimego formatu liczb. W takim przypadku yyy jest szesnastkowym kodem MS-LCID, który jest także stosowany w kodach formatów walut. Na przykład aby wyświetlić liczbę, używając japońskich krótkich znaków kanji przy ustawieniach lokalnych dla języka angielskiego (USA), należy użyć następującego kodu formatu liczb:

[NatNum1][$-411]0

Następująca lista ukazuje modyfikator [DBNumX] programu Microsoft Excel oraz odpowiadający mu modyfikator LibreOffice [NatNum]. Zamiast modyfikatora ustawień lokalnych [NatNum] można także użyć [DBNumX]. Gdy tylko jest to możliwe, LibreOffice wewnętrznie mapuje modyfikatory [DBNumX] na modyfikatory [NatNumN].

Wynik wyświetlania dat za pomocą modyfikatorów [NatNum] może być inny niż w przypadku innych rodzajów liczb. Przykładem takich efektów jest 'CAL:'. Na przykład format 'CAL: 1/4/4' wskazuje, że rok będzie wyświetlany z użyciem modyfikatora [NatNum1], podczas gdy do wyświetlania dnia i miesiąca zostanie użyty modyfikator [NatNum4]. Nieokreślenie 'CAL' spowoduje brak obsługi formatów daty dla określonego modyfikatora.

[NatNum0]

Spróbuj przekonwertować dowolny macierzysty ciąg liczb na cyfry arabskie w formacie ASCII. Jeśli ciąg już wcześniej był sformatowane w ASCII, nic się nie zmienia.

[NatNum1]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

małe znaki pisma chińskiego

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japoński

małe litery Kanji

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreański

koreańskie małe litery

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Hebrajski

znaki hebrajskie

Arabski

znaki arabsko-indyjskie

Tajski

znaki tajskie

Hinduski

znaki indyjsko-dewanagarskie

Orija

znaki orijskie

Marathi

znaki indyjsko-dewanagarskie

Bengalski

znaki bengalskie

Pendżabski

znaki pendżabskie

Gudżarati

znaki Gudżarati

Tamilski

znaki tamilskie

Telugu

znaki telugu

Kannada

znaki Kannada

Malajalam

znaki Malajalam

Laotański

znaki laotańskie

Tybetański

znaki tybetańskie

Birmański

znaki birmińskie

Khmerski

znaki khmerskie (kambodżańskie)

Mongolski

znaki mongolskie

Nepalski

znaki indyjsko-dewanagarskie

Dzongkha

znaki tybetańskie

Perski

znaki arabsko-indyjskie wschodnie

Cerkiewnosłowiański

znaki z cyrylicy


[NatNum2]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

duże znaki pisma chińskiego

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japoński

tradycyjne znaki Kanji

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreański

duże znaki pisma koreańskiego

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Hebrajski

numeracja hebrajska


[NatNum3]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

cyfry arabskie o pełnej szerokości

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japoński

cyfry arabskie o pełnej szerokości

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreański

cyfry arabskie o pełnej szerokości

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

tekst małymi literami

[DBNum1]

Japoński

współczesny długi tekst Kanji

[DBNum2]

Koreański

oficjalny tekst małymi literami


[NatNum5]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

tekst dużymi znakami pisma chińskiego

[DBNum2]

Japoński

tekst w tradycyjnym długim piśmie Kanji

[DBNum3]

Koreański

oficjalny tekst dużymi znakami


[NatNum6]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

tekst o pełnej szerokości

[DBNum3]

Japoński

tekst o pełnej szerokości

Koreański

tekst o pełnej szerokości


[NatNum7]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

krótki tekst małymi literami

Japoński

współczesny krótki tekst Kanji

Koreański

nieoficjalny tekst małymi literami


[NatNum8]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Chiński

krótki tekst dużymi literami

Japoński

tradycyjny krótki tekst Kanji

[DBNum4]

Koreański

nieoficjalny tekst dużymi znakami


[NatNum9]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Koreański

znaki hangul


[NatNum10]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Koreański

oficjalny tekst hangul

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Transliteracja

Rodzime znaki liczb

DBNumX

Format daty

Koreański

nieoficjalny tekst hangul


Rozszerzony LCID

Jeśli jest to zgodne, natywna numeracja i kalendarz są eksportowane do programu Microsoft Excel przy użyciu rozszerzonego identyfikatora LCID. Rozszerzonego identyfikatora LCID można również używać w formacie łańcuchowym zamiast modyfikatora NatNum.

Rozszerzony LCID składa się z 8 cyfr szesnastkowych: [$-NNCCLLLL], z 2 pierwszymi cyframi NN dla cyfr rodzimych, CC dla kalendarza i LLLL dla kodu LCID. Na przykład [$-0D0741E] zostanie przekonwertowane na [NatNum1][$-41E][~buddhist]: cyfry tajskie (0D) z kalendarzem buddyjskim (07) w języku tajskim (041E).

Cyfry rodzime

Dwie pierwsze cyfry NN reprezentują cyfry rodzime:

NN

Cyfra

Reprezentacja

Kompatybilny z LCID

01

Arabska

1234567890

wszystkie

02

Wschodnioarabska

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Perska

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Dewanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengalska

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Pendżabska

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gudżarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Orija

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamilska

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malajalam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Tajska

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Laotańska

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tybetańska

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Birmańska

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrina

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmerska

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolska

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japońska

一二三四五六七八九〇

411

1C

(finansowa)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(arabska o pełnej szerokości)

1234567890

1E

Chińska – uproszczona

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(finansowa)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(arabska o pełnej szerokości)

1234567890

21

Chińska – tradycyjna

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(finansowa)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(arabska o pełnej szerokości)

1234567890

24

Koreańska

一二三四五六七八九0

812

25

(finansowa)

壹貳參四伍六七八九零

26

(arabska o pełnej szerokości)

1234567890

27

koreańska – hangul

일이삼사오육칠팔구영


Kalendarz

Dwie kolejne cyfry CC oznaczają kod kalendarza. Każdy kalendarz jest ważny tylko dla niektórych LCID.

CC

Kalendarz

Przykład (YYYY-MM-DD)

Obsługiwany identyfikator LCID

00

Gregoriański

2016-08-31

Wszystkie

03

Gengou

28-08-31

411 (japoński)

05

Nieznany

4349-08-31

Nieobsługiwany

06 lub 17

Hijri

1437-11-28

401 (arabski – Arabia Saudyjska), 1401 (arabski – Algieria), 3c01 (arabski – Bahrajn), 0c01 (arabski – Egipt), 801 (arabski – Irak), 2c01 (arabski – Jordania), 3401 (arabski – Kuwejt), 3001 (arabski – Liban), 1001 (arabski – Libia), 1801 (arabski – Maroko), 2001 (arabski – Oman), 4001 (arabski – Katar), 2801 (arabski – Syria), 1c01 (arabski – Tunezja), 3801 (arabski – ZEA), 2401 (arabski – Jemen) i 429 (farsi)

07

Buddyjski

2559-08-31

454 (laotański), 41E (tajski)

08

Żydowski

5776-05-27

40D (hebrajski)

10

Indyjski

1938-06-09

Nieobsługiwany

0E, 0F, 11, 12 lub 13

Nieznany

2016-07-29

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Hanja

412 (koreański)

Nieobsługiwany

Republika Chińska

0105-08-31

404 (chiński – Tajwan)


Modyfikator NatNum12

Aby przeliterować liczby w różnych formatach liczb, walut i dat, użyj modyfikatora [NatNum12] z wybranymi argumentami na początku kodu formatu liczb.

Typowe przykłady formatowania NatNum12

Kod formatowania

Znaczenie

[NatNum12]

Przeliteruj jako liczbę główną: 1 → jeden

[NatNum12 ordinal]

Przeliteruj jako liczbę porządkową: 1 → pierwszy

[NatNum12 ordinal-number]

Przeliteruj jako wskaźnik porządkowy: 1 → 1.

[NatNum12 capitalize]

Przeliteruj wielką literą, jako liczebnik główny: 1 → Jeden

[NatNum12 upper ordinal]

Przeliteruj wielkimi literami, jako liczebnik porządkowy: 1 → PIERWSZY

[NatNum12 title]

Przeliteruj jak nazwę własną, jako liczba główna: 101 → Sto Jeden

[NatNum12 USD]

Przeliteruj jako kwotę pieniężną danej waluty określoną przez 3-literowy kod ISO: 1 → jeden dolar amerykański

[NatNum12 D=ordinal-number]D" "MMMM

Przeliteruj jako datę w formacie "1 maja"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" "MMMM, YYYY

Przeliteruj jako datę w formacie "Pierwszy maja 1999"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Wyświetl nazwę miesiąca zapisaną wielkimi literami w formacie "STY-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Wyświetl nazwę miesiąca małymi literami w formacie "styczeń"


Inne możliwe argumenty: "pieniądze" przed 3-literowymi kodami walut, na przykład [NatNum12 capitalize money USD]0,00 spowoduje sformatowanie liczby "1,99" jako "Jeden i 99/100 dolarów amerykańskich".

Kody błędów

Jeśli wartość wykracza poza granice wybranego formatu, zostanie wyświetlony następujący kod błędu:

#FMT

Prosimy o wsparcie!