Aby wykonać tę operację...


Kategoria

Wybierz kategorię z listy, a następnie wybierz styl formatowania w polu Format.

Format

Wybierz, jak chcesz wyświetlać zawartość zaznaczonych do wyświetlenia. Kod wybranej opcji jest wyświetlany w polu Kod formatu.

Pola listy kategorii waluty

Wybierz walutę, a następnie przewiń w górę listy Format, aby zobaczyć opcje formatowania tej waluty.

note

Kod formatu walut ma postać [$xxx-nnn], gdzie "xxx" oznacza symbol waluty, a "nnn" kod kraju. W przypadku użycia specjalnych symboli bankowych, takich jak EUR (dla euro), kod kraju nie jest wymagany. Format waluty nie jest zależny od języka wybranego w polu Język.


Język

Ustawienie języka zapewnia zachowanie formatu daty i waluty, miejsc po przecinku i separatorów tysięcy nawet w przypadku otwarcia dokumentu w systemie operacyjnym używającym odmiennych domyślnych ustawień językowych.

Opcje

Określa opcje wybranego formatu.

Miejsca dziesiętne

Wpisz liczbę miejsc dziesiętnych, które chcesz wyświetlić.

Liczba cyfr mianownika

W postaci ułamka, wprowadź liczbę cyfr mianownika do wyświetlenia.

Zera wiodące

Wprowadź maksymalną liczbę zer do wyświetlenia przed przecinkiem.

Liczby ujemne na czerwono

Zmienia kolor czcionki liczb ujemnych na czerwony.

Separator tysięcy

Wstawia separator tysięcy. Rodzaj użytego separatora zależy od ustawień regionalnych.

Notacja inżynierska

W formacie naukowym notacja inżynierska gwarantuje, że wykładnik jest wielokrotnością liczby 3.

Kod formatu

Wyświetla kod formatu liczb dla wybranego formatu. Można również wprowadzić format niestandardowy. Następujące opcje są dostępne wyłącznie dla formatów liczb zdefiniowanych przez użytkownika.

Dodaj

Dodaje wprowadzony kod formatu liczb do kategorii formatów użytkownika.

Edycja komentarza

Dodaje komentarz do wybranego formatu liczb.

Usuń

Usuwa wybrany format liczb. Zmiany odnoszą skutek po ponownym uruchomieniu LibreOffice.

Wiersz komentarza

Wpisz komentarz do wybranego formatu liczb, a następnie kliknij poza ten obszar.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Kody formatu liczb: niestandardowe kody formatów zdefiniowane przez użytkownika.

Prosimy o wsparcie!