Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Znak - Czcionka.

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Czcionka.

Otwórz menu kontekstowe główki wiersza w tabeli bazy danych – wybierz kartę Format tabeli - Czcionka.

Wybierz kartę Format - Tytuł - Znak (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Legenda - Znak (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Oś - Znak (dokumenty z wykresami).


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

W zależności od ustawień językowych można zmienić formatowanie dla następujących typów czcionek:

note

Aby włączyć obsługę złożonego układu tekstu i zestawów znaków azjatyckich, wybierz - Ustawienia językowe - Języki, a następnie zaznacz pole Włączone w odpowiednim obszarze.


Czcionka

Wpisz nazwę zainstalowanej czcionki lub wybierz ją z listy.

Jeśli włączysz pole Podgląd wykazu czcionek w menu LibreOffice - Widok okna dialogowego Opcje, nazwy czcionek są wyświetlane w odpowiednim skrypcie.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Nazwa czcionki

Krój czcionki

Wybierz formatowanie, które chcesz zastosować.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona pogrubienia

Pogrubione

Ikona kursywy

Kursywa

Rozmiar

Określ lub wybierz rozmiar czcionki, jaki chcesz zastosować. W przypadku czcionek skalowalnych można również wprowadzić wartość po przecinku.

Jeśli tworzysz styl oparty na innym stylu, możesz wprowadzić wartość procentową lub punktową (na przykład -2pt lub +5pt).

Ikona na pasku narzędzi:

Język

Ustawia język, którego narzędzie do sprawdzania pisowni używa względem zaznaczonego tekstu lub tekstu, który jest wpisywany. Przy dostępnych modułach językowych wyświetlony jest znak wyboru.

Jeśli lista języków składa się z edytowalnego pola kombi, można wpisać poprawny tag języka BCP 47 jeśli język, który chcesz przypisać nie jest dostępny z dostępnej listy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat znaczników językowych, zobacz artykuł IETF language tag w Wikipedii oraz stronę W3C Language tags in HTML and XML (w języku angielskim).

warning

Język sprawdzania pisowni dla wybranego języka jest uwzględniany tylko wtedy, jeśli w pakiecie zainstalowano odpowiedni moduł języka. Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka


Cechy czcionek

Wybierz i zastosuj cechy typograficzne czcionki do znaków.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Prosimy o wsparcie!