Edit External Links

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

This command can be used with external file links to images and OLE objects (when inserted with a link to an external file).

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - External Links.


Plik źródłowy

Lists the path to the source file. If the path defines a DDE link, relative paths must be preceded with "file:".

Kliknij dwukrotnie łącze na liście, aby otworzyć okno dialogowe plików umożliwiające wybór innego obiektu dla tego łącza.

Element

Wyświetla aplikację (jeśli jest znana), która jako ostatnia zapisywała plik źródłowy.

Typ

Wyświetla typ pliku źródłowego (na przykład "grafika").

Stan

Wyświetla dodatkowe informacje o pliku źródłowym.

Automatyczny

Automatycznie aktualizuje treść łącza podczas otwierania pliku. Wszystkie zmiany wprowadzone w pliku źródłowym są wyświetlane w pliku zawierającym łącze. Połączone pliki graficzne mogą być aktualizowane tylko ręcznie. Ta opcja nie jest dostępna dla połączonego pliku graficznego.

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko dla łączy DDE. Łącze DDE można wstawić, kopiując zawartość z jednego pliku i wklejając do innego poprzez wybranie Edycja - Wklej specjalnie, a następnie zaznaczenie pola Łącze. DDE jest tekstowym systemem łączenia, więc do docelowego arkusza są kopiowane tylko wyświetlane miejsca dziesiętne.

Ręczny

Only updates the link when you click the Update button.

Modyfikuj

Zmień plik źródłowy dla zaznaczonego łącza.

Przerwij łącze

Przerywa łącze pomiędzy plikiem źródłowym a bieżącym dokumentem. W dokumencie zachowywana jest najbardziej aktualna zawartość pliku źródłowego.

Aktualizuj

Aktualizuje zaznaczone łącze, zapewniając wyświetlanie w bieżącym dokumencie najbardziej aktualnej wersji połączonego pliku.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

note

Po otwarciu pliku zawierającego łącza jest wyświetlany monit o aktualizację łączy. W zależności od miejsca przechowywania połączonych plików ukończenie procesu aktualizacji może zająć do kilku minut.


note

Podczas ładowania pliku zawierającego łącza DDE jest wyświetlany monit o aktualizację łączy. Odrzuć aktualizację, jeśli nie chcesz nawiązywać połączenia z serwerem DDE.


Ikona ostrzeżenia

Links to remote locations can be constructed that transmit local data to the remote server. Decline the prompt to update if you do not trust the document.


Prosimy o wsparcie!