Wersje

Zapisuje i organizuje wiele wersji bieżącego dokumentu w tym samym pliku. Możesz także otwierać, usuwać i porównywać poprzednie wersje.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Wersje.

Z pasków narzędzi:

Ikona wersji

Wersje


warning

Jeśli zapiszesz kopię pliku zawierającego informacje o wersji (wybierając Plik - Zapisz jako), informacje o wersji nie zostaną zapisane wraz z plikiem.


Nowe wersje

Określa opcje dotyczące zapisania nowej wersji dokumentu.

Zapisz nową wersję

Zapisuje bieżący stan dokumentu jako nową wersję. Jeśli chcesz, możesz również wprowadzić komentarze w oknie dialogowym Wstaw komentarz dotyczący wersji przed zapisaniem nowej wersji.

Wstaw komentarz dotyczący wersji

Wpisz tutaj komentarz podczas zapisywania nowej wersji. Jeśli kliknięto Pokaż, aby otworzyć to okno dialogowe, nie możesz edytować komentarza.

Zawsze zapisuj wersję przy zamykaniu

Jeśli wprowadzono zmiany, to podczas zamykania dokumentu LibreOffice automatycznie zapisuje jego nową wersję.

Po zapisaniu ręcznym dokumenty, nie należy zmieniać dokumentu po zapisaniu zmian, a następnie zamknąć, nie będzie tworzona nowa wersja.

Istniejące wersje

Wyświetla listę istniejących wersji bieżącego dokumentu, datę i godzinę ich utworzenia, autora oraz powiązane komentarze.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Otwórz

Otwiera wybraną wersję w oknie tylko do odczytu.

Pokaż

Wyświetla cały komentarz dla zaznaczonej wersji.

Usuń

Usuwa zaznaczoną wersję.

Porównaj

Porównaj zmiany wprowadzone w poszczególnych wersjach. Można również zarządzać zmianami.

Prosimy o wsparcie!