Utwórz dokument główny

Tworzy dokument główny z bieżącego dokumentu programu Writer. Nowy dokument podrzędny jest tworzony przy każdym wystąpieniu wybranego stylu akapitu lub poziomu konspektu w dokumencie źródłowym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz dokument główny.


Po utworzeniu dokumentu głównego jest wyświetlany Nawigator. Aby dokonać edycji dokumentu podrzędnego, należy kliknąć dwukrotnie jego nazwę w Nawigatorze.

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

rozdzielony za pomocą

Wybierz styl akapitu lub poziom konspektu, który chcesz użyć do rozdzielenia dokumentu źródłowego na dokumenty podrzędne. Domyślnie tworzony jest nowy dokument dla każdego poziomu konspektu 1.

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Zapisz

Zapisuje plik.

Prosimy o wsparcie!