Opis

Zawiera ogólne informacje opisujące dokument.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Opis.


Tytuł

Wpisz tutaj tytuł dokumentu.

Temat

Podaj temat dokumentu. Możesz użyć tego pola by pogrupować dokumenty dotyczące podobnych zagadnień.

Słowa kluczowe

Wprowadź wyrazy, których chcesz użyć, aby dokonać indeksacji zawartości dokumentu. Słowa kluczowe muszą być rozdzielone przecinkami. Słowo kluczowe może zawierać znaki białej spacji lub średniki.

Komentarze

Tu wpisz komentarz ułatwiający identyfikację dokumentu.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Prosimy o wsparcie!