Import tekstu

Umożliwia ustawienie opcji importu danych rozgraniczonych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Otwórz - Typ pliku, wybierz Tekst CSV.

Wybierz Dane - Tekst jako kolumny (Calc).

Skopiuj dane do schowka, a następnie wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej specjalnie (Calc).


Import

Zestaw znaków

Określa zestaw znaków, jaki ma zostać użyty dla importowanego pliku.

Język

Określa sposób importowania ciągów liczbowych.

Jeśli Język jest został wybrany jako Domyślny (dla importu CSV) lub Automatyczny (dla importu HTML), Calc użyje globalnie wybranego języka. Jeśli wybrany został konkretny język, to zostanie on użyty w do importu liczb.

Kiedy importowany jest dokument HTML, wybrany język może być w konflikcie z globalnie wybranym z globalnie wybraną dla HTML opcją Użyj 'polskiego' dla cyfr. Globalna opcja HTML daje odpowiednio efekt tylko kiedy wybrana jest opcja automatycznego wyboru języka. Jeśli wybrany zostanie konkretny język w opcjach importu HTML, to globalne ustawienie HTML jest ignorowane.

Od wiersza

Określa wiersz, od którego ma się rozpocząć import. Wiersze są widoczne w okienku podglądu znajdującym się w dolnej części okna dialogowego.

Opcje separatora

Określa, czy rolę separatora danych mają pełnić ograniczniki, czy ustalona szerokość.

Stała szerokość

Wydziela dane o stałej szerokości (takiej samej liczbie znaków), tworząc kolumny. Kliknij linijkę w oknie poglądu, aby ustawić szerokość.

Rozdzielony

Wybierz separator dla danych.

Tab

Wydziela dane, tworząc kolumny rozdzielone znakami tabulacji.

Średnik

Wydziela dane, tworząc kolumny rozdzielone znakami średnika.

Przecinek

Wydziela dane, tworząc kolumny rozdzielone znakami przecinka.

Spacja

Wydziela dane, tworząc kolumny rozdzielone znakami spacji.

Inny

Wydziela dane, tworząc kolumny rozdzielone separatorami określonymi przez użytkownika. Uwaga: Separator niestandardowy musi także znajdować się w zbiorze danych.

Scal ograniczniki

Łączy sąsiadujące separatory i usuwa puste pola danych.

Spacje wiodące

Usuwa początkowe i końcowe spacje z pól danych

Ogranicznik ciągu

Wybierz znak, który ma służyć jako separator danych tekstowych. Można go także wpisać w polu tekstowym.

Inne opcje

Zestaw innych opcji importu.

Formatuj pola w cudzysłowie jako tekst

Kiedy ta opcja jest włączona, pola lub komórki podane są w całości (pierwsza i ostatnia wartość równa ogranicznikowi tekstu) są importowane jako tekst.

Wykryj numery specjalne

Gdy ta opcja jest włączona, Calc automatycznie wykryje wszystkie formaty liczb, w tym specjalne formaty liczb, takie jak daty i godziny. Notacja naukowa zostanie również wykryta, ponieważ opcja Wykryj notację naukową musi być włączona w tym samym czasie.

Wybrany język wpływa na sposób w jaki wykrywane są specjalne numery, ponieważ różne języki i regiony posiadają rozmaite konwencje dla liczb specjalnych.

Gdy ta opcja jest wyłączona, Calc wykrywa i konwertuje tylko liczby w notacji dziesiętnej. Wykrywanie liczb w notacji naukowej będzie zależeć od opcji Wykryj notację naukową. Reszta zostanie zaimportowana jako tekst. Ciąg liczb dziesiętnych może zawierać cyfry 0-9, separatory tysięcy i separator dziesiętny. Separatory tysięcy i separatory dziesiętne mogą się różnić w zależności od wybranego języka i regionu.

Wykryj notację naukową

Gdy ta opcja jest włączona, Calc automatycznie wykrywa liczby z notacją naukową, np. 5E2 dla 500.

Wybrany język wpływa na sposób wykrywania notacji naukowej, ponieważ różne języki i regiony mają różne separatory dziesiętne.

Tę opcję można wyłączyć tylko wtedy, gdy opcja Wykryj liczby specjalne była wcześniej wyłączona.

Gdy ta opcja jest wyłączona, Calc wykrywa i konwertuje tylko liczby w notacji dziesiętnej. Reszta zostanie zaimportowana jako tekst. Ciąg liczb dziesiętnych może zawierać cyfry 0-9, separatory tysięcy i separator dziesiętny. Separatory tysięcy i separatory dziesiętne mogą się różnić w zależności od wybranego języka i regionu.

Pomiń puste komórki

Dostępne przy użyciu Wklej specjalnie: gdy ta opcja jest włączona, program Calc zachowuje poprzednią zawartość komórek podczas wklejania pustych komórek. W przeciwnym razie program Calc usunie zawartość poprzednich komórek.

W konwersji Tekst jako kolumny, jeśli zawartość komórki zaczyna się od separatora, a ta opcja jest wyłączona, pierwsza kolumna zostanie opróżniona.

Szacuj formuły

Określa, czy wyrażenia formuł zaczynające się od znaku równości = mają być oceniane jako formuły, czy importowane jako dane tekstowe. Jeśli zaznaczone, formuły będą szacowane na wejściu. W przeciwnym razie formuły są wprowadzane jako tekst.

Pola

Pokazuje widok danych po przeprowadzeniu podziału na kolumny.

Typ kolumny

Wskaż kolumnę w oknie podglądu i wybierz typ danych, jaki ma zostać nadany importowanym danym. Do wyboru są następujące opcje:

Typ

Funkcja

Standardowy

LibreOffice określa typ.

Tekst

Importowane dane są traktowane jak tekst.

Data (DMR)

Zaimportowane do kolumny dane otrzymują format daty (dzień, miesiąc, rok).

Data (MDR)

Zaimportowane do kolumny dane otrzymują format daty (miesiąc, dzień, rok).

Data (RMD)

Zaimportowane do kolumny dane otrzymują format daty (rok, miesiąc, dzień).

Angielski (USA)

Przeprowadzane jest wyszukiwanie liczb w formacie Angielski (USA) i ich dołączenie niezależnie od języka systemu. Format liczby nie jest nadawany. W przypadku braku wpisów w języku angielskim (USA) stosowany jest format standardowy.

Ukryj

Dane z kolumny nie są importowane.


W przypadku wybrania jednego z formatów daty - (DMR), (MDR) lub (RMD) - liczby wprowadzone bez separatorów są interpretowane w następujący sposób:

Liczba znaków

Format daty

6

Dwa znaki są w wybranej kolejności odczytywane jako dzień, miesiąc i rok.

8

Cztery znaki są w wybranej kolejności odczytywane jako rok, a po dwa jako miesiąc i dzień.

5 lub 7

Tak jak w przypadku 6 lub 8 znaków, przy czym pierwszy element sekwencji ma o jeden znak mniej. Powoduje usunięcie początkowego zera z liczby oznaczającej miesiąc lub dzień.


tip

W przypadku importowania danych, które powinny zawierać początkowe zero (np. numerów telefonów), należy zastosować dla kolumny format "Tekst".


Podgląd

Pokazuje wygląd importowanego tekstu po jego podziale na kolumny. Aby zastosować format do kolumny po zakończonym imporcie, należy kliknąć kolumnę i wybrać Typ kolumny. Po wybraniu typu kolumny w jej nagłówku jest wyświetlany typ zastosowanego formatu.

Jeśli importowane dane mają być dzielone na kolumny według ustalonej szerokości, należy kliknąć linijkę, aby ustawić szerokość.

Prosimy o wsparcie!