Eksport plików tekstowych

Okno dialogowe Eksport plików tekstowych umożliwia określenie ustawień eksportu plików tekstowych. Jest wyświetlone w przypadku zapisywania danych z arkusza jako pliku typu "Tekst CSV", pod warunkiem, że w oknie dialogowym Zapisz jako zaznaczono pole wyboru Edycja ustawień filtra.

Opcje pola

Określa typ separatora pola i tekstu oraz zestaw znaków używany podczas eksportu pliku tekstowego.

Zestaw znaków

Określa zestaw znaków dla eksportu plików tekstowych.

Ogranicznik pola

Wybierz lub wprowadź ogranicznik pól rozdzielający pola danych.

Ogranicznik tekstu

Wybierz lub wprowadź ogranicznik tekstu, który wyznacza granice wszystkich pól danych.

Cytat wszystkich komórek tekstowych

Eksportuje wszystkie komórki tekstowe ze znakiem początku i końca cytatu, zgodnie z ustawieniem w oknie ogranicznika tekstu. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytowane będą tylko te komórki tekstowe które zawierają znak ogranicznika pola.

Zapisz zawartość komórki w przedstawiony sposób

Włączone domyślnie; dane zostaną zapisane w takiej postaci, w jakiej są wyświetlane, z uwzględnieniem zastosowanych formatów liczb. Jeśli to pole wyboru nie zostało zaznaczone, zostanie zapisana zawartość w postaci nieprzetworzonych danych, podobnie jak we wcześniejszych wersjach programu.

Ikona ostrzeżenia

W zależności od formatu liczb, zapisanie zawartości komórki w przedstawiony sposób może spowodować zapisanie wartości, które podczas importowania nie będą mogły zostać zinterpretowane jako wartości liczbowe.


Stała szerokość tekstu

Eksportuje wszystkie pola danych o ustalonej szerokości.

Prosimy o wsparcie!