Informacje dotyczące filtrów importu i eksportu

Poza własnymi formatami XML LibreOffice umożliwia także zapisywanie i otwieranie wielu obcych formatów XML.

Mogą wystąpić sytuacje, w których będzie konieczne ręczne zaznaczenie typu pliku w oknie dialogowym Otwieranie. Na przykład w przypadku otwierania tabeli bazy danych w formacie tekstowym, która ma zostać otwarta jako tabela bazy danych, po zaznaczeniu pliku należy wskazać typ "Tekst CSV".

Makra Basic w dokumentach MS Office

Menu Ładuj/Zapisz – Właściwości VBA umożliwia określenie ustawień dla kodu makr VBA w dokumentach MS Office. Makra VBA nie mogą działać w pakiecie LibreOffice – należy je uprzednio przekonwertować i dostosować. Pakiet LibreOffice często służy tylko do zmiany widocznej zawartości dokumentów programów Word, Excel lub PowerPoint i ponownego zapisania ich w formacie Microsoft Office bez modyfikacji zawartych w nich makr. Program LibreOffice umożliwia określenie żądanego zachowania: Makra VBA mogą zostać zapisane w postaci komentarzy jako podprocedury LibreOffice, a następnie podczas zapisu dokumentu w formacie MS Office przywrócone do poprawnej postaci. Można też usunąć makra Microsoft Office podczas ładowania dokumentu. Drugie z wymienionych rozwiązań stanowi skuteczne zabezpieczenie przed wirusami, które mogą znajdować się w dokumentach Microsoft Office.

Uwagi dotyczące obcych formatów i typów plików

Niektóre filtry mogą zostać wybrane w oknach dialogowych otwierania i zapisywania, nawet jeśli nie zostały zainstalowane. Po zaznaczeniu takiego filtru zostanie wyświetlony komunikat informujący o możliwości jego zainstalowania w razie potrzeby.

Ikona wskazówki

Filtr Tekst zakodowany umożliwia otwieranie i zapisywanie dokumentów o innym kodowaniu czcionek. Otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybór zestawu znaków, domyślnych czcionek, języka i podziału akapitów.


Import i eksport formatu HTML

LibreOffice Writer umożliwia wstawianie do dokumentów HTML przypisów dolnych i końcowych. Są one eksportowane jako znaczniki meta. Znaki przypisu dolnego i końcowego są eksportowane jako hiperłącza.

Komentarze służą do umieszczania nieznanych znaków w dokumentach HTML. Każdy komentarz rozpoczynający się od znaków "HTML:..." i kończący znakiem ">" jest traktowany jako kod HTML, jednak nie jest eksportowany z tymi oznaczeniami. Wokół tekstu, który następuje po znakach "HTML:...", można umieścić różne znaczniki. Znaki akcentowane są konwertowane na znaki ASCII. W czasie importu są tworzone komentarze (np. dla metaznaczników, dla których nie ma miejsca we właściwościach pliku, lub dla nieznanych znaczników).

Filtr importu HTML programu LibreOffice Writer może czytać pliki z kodowaniem UTF-8 i UCS2. Mogą zostać wyświetlone wszystkie znaki zawarte w zestawie ANSI lub zestawie systemowym.

Podczas eksportu do formatu HTML używany jest zestaw znaków wybrany w menu – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML. Znaki niewystępujące w tych zestawach są podawane w formie zastępczej, która jest poprawnie wyświetlana przez współczesne przeglądarki. Podczas eksportowania takich znaków jest wyświetlane odpowiednie ostrzeżenie.

W przypadku wybrania pozycji – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML oraz opcji eksportu Mozilla Firefox, MS Internet Explorer lub LibreOffice Writer wszystkie ważne właściwości czcionek zostaną wyeksportowane jako bezpośrednie atrybuty (na przykład kolor tekstu, rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa) w stylach CSS1. (CSS – Cascading Style Sheets– oznacza style kaskadowe). Ten standard obowiązuje także podczas importu.

Właściwość "font" odnosi się do przeglądarki Mozilla Firefox. Poza rozmiarem czcionki można określić opcjonalne wartości właściwości "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) i "font-weight" (normal, bold).

Jeśli wybrana opcja eksportu to MS Internet Explorer 4.0 lub LibreOffice Writer, to rozmiary pól formantów i ich wewnętrznych marginesów są eksportowane jako style (formaty wydruku). Właściwości wielkości w stylach CSS1 są oparte na wartościach "width" i "height". Właściwość "Margin" służy do ustawienia równych marginesów dla wszystkich części strony. Aby ustawić zróżnicowane marginesy, należy skorzystać z właściwości "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" i "Margin-Bottom".

Odstępy między obrazami , wtyczkami plug-in i apletami a zawartością strony mogą zostać ustawione indywidualnie dla eksportu do programu LibreOffice Writer oraz przeglądarki MS Internet Explorer. Jeśli ustawienia górnego i dolnego oraz prawego i lewego marginesu są różne, odległości są eksportowane jako opcja stylu odpowiedniego znacznika, pod postacią właściwości rozmiarów stylu CSS1 "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" lub "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

Jednostka miary ustawiona w pakiecie LibreOffice jest używana podczas eksportu właściwości CSS1 do formatu HTML. Menu – LibreOffice Writer – Ogólne lub – LibreOffice Writer/Web – Widok umożliwiają osobne ustawienie jednostek dla dokumentów tekstowych i HTML. Liczba eksportowanych miejsc po przecinku zależy od jednostki.

Jednostka miary

Nazwa jednostki miary w CSS1

Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych

Milimetr

mm

2

Centymetr

cm

2

Cal

cal

2

Cycero

pc

2

Punkt

pt

1


Filtr stron internetowych pakietu LibreOffice obsługuje niektóre funkcje stylów CSS2. Aby go użyć, należy aktywować eksport układu wydruku, wybierając polecenie – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML. W ten sposób oprócz stylu strony możliwe jest użycie w dokumentach HTML także stylów "Pierwsza strona", "Lewa strona" i "Prawa strona". Te style powinny pozwalać na ustawienie różnych wielkości marginesów oraz rozmiarów stron dla pierwszej strony oraz stron lewych i prawych podczas wydruku.

Import i eksport numeracji

Jeśli w menu – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML jest zaznaczona opcja eksportu "LibreOffice Writer" lub "Internet Explorer", wcięcia list numerowanych są eksportowane jako właściwość "margin-left" stylu CSS1 w atrybucie STYLE znaczników <OL> i <UL>. Właściwość wskazuje różnicę w stosunku do wcięcia następnego wyższego poziomu.

Wcięcie akapitu z lewej strony w listach numerowanych jest oznaczane jako właściwość "margin-left" stylów CSS1. Wcięcia pierwszego wiersza w listach numerowanych nie są eksportowane.

Import i eksport arkuszy kalkulacyjnych

LibreOffice importuje i eksportuje odnośniki do usuniętych sekcji, takich jak na przykład kolumna, do której się odwoływano. Całą formułę można zobaczyć w trakcie procesu eksportu, a usunięte odwołanie zawiera oznaczenie (#ADR!) obiektu docelowego. Podczas importu #ADR! zostanie odpowiednio utworzone dla odwołania.

Import i eksport plików graficznych

Podobnie jak w przypadku dokumentów HTML można wybrać, czy podczas otwierania pliku graficznego LibreOffice użyć filtru z elementem (LibreOffice Impress) w nazwie. W przypadku wybrania filtru bez tego elementu plik zostanie otwarty jako dokument programu LibreOffice Draw. W przeciwnym razie plik zapisany przez starszą wersję programu zostanie otwarty w LibreOffice Impress.

Podczas importu pliku EPS w dokumencie jest wyświetlany podgląd grafiki. Jeśli podgląd jest niedostępny, w dokumencie jest umieszczany symbol zastępczy o rozmiarach odpowiadających wielkości obrazu. Systemy Unix i Microsoft Windows umożliwiają wydrukowanie zaimportowanego pliku za pomocą drukarki obsługującej PostScript. Podczas eksportu grafiki EPS tworzony jest podgląd w formacie TIFF lub EPSI. Jeśli grafika EPS jest eksportowana wraz z innymi obrazami do formatu EPS, plik ten jest osadzany bez żadnych modyfikacji w nowo utworzonym pliku.

W przypadku eksportowania lub importowania grafiki w formacie TIFF jest dozwolony format Multipage-TIFF. Grafika jest traktowana jako zbiór pojedynczych obrazów zawartych w jednym pliku, na przykład pojedynczych stron faksu.

Dostęp do niektórych opcji programów LibreOffice Draw i LibreOffice Impress jest możliwy przez polecenie Plik - Eksportuj. Zobacz Graficzne Opcje Exportu by uzyskać więcej informacji.

PostScript

Aby wyeksportować dokument lub grafikę do formatu PostScript:

  1. Jeżeli w systemie nie jest zainstalowany sterownik drukarki obsługującej PostScript, zainstaluj go. Może być to na przykład sterownik drukarki Apple LaserWriter.

  2. Wydrukuj dokument za pomocą polecenia menu Plik - Drukuj.

  3. Wybierz drukarkę PostScript w otwartym oknie dialogowym i zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku. Zostanie utworzony plik PostScript.

Please support us!