Menu kontekstowe

Wytnij

Wycina zaznaczony obiekt i umieszcza go w schowku. Wycięty obiekt można ponownie wstawić do dokumentu za pomocą polecenia Wklej.

Wklej

Wstawia do dokumentu element, który został umieszczony w schowku. Wywołanie tego polecenia jest możliwe, tylko jeśli zawartość schowka może zostać wstawiona w bieżącej pozycji kursora.

Wstaw

Otwiera podmenu Galerii umożliwiające wybranie między wstawieniem Kopii i Łącza. Wybrany obiekt Galerii jest wstawiany do bieżącego dokumentu jako kopia lub tworzone jest łącze do niego.

warning

W przypadku zaznaczenia obiektu w dokumencie wstawienie spowoduje jego zastąpienie.


Tło

Wstawia zaznaczony obraz jako grafikę tła. Użyj poleceń Strona lub Akapit z podmenu, aby określić, czy grafika ma pokrywać obszar całej strony, czy tylko bieżącego akapitu.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony element do schowka.

Usuń

Usuwa bieżący wybór. Jeśli zaznaczonych jest wiele obiektów, wszystkie zostaną usunięte. W większości przypadków pytanie o potwierdzenie pojawia się przed usunięciem obiektów.

W zależności od kontekstu usunięcie powoduje fizyczne skasowanie obiektu z nośnika danych lub tylko zaprzestanie jego wyświetlania.

Wybranie polecenia Usuń w Galerii powoduje usunięcie pozycji z Galerii, pozostawiając sam plik nienaruszony.

Otwórz

Polecenie Otwórz powoduje otwarcie zaznaczonego obiektu jako nowego zadania.

Zmień nazwę

Umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego obiektu. Wybranie polecenia Zmień nazwę zaznacza nazwę i umożliwia bezpośrednie wprowadzenie nowej. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor na początku lub końcu nazwy, w celu usunięcia lub uzupełnienia jej części lub zmiany położenie kursora.

Aktualizuj

Aktualizuje widok w oknie lub zaznaczonym obiekcie.

Podgląd

Wyświetla zaznaczony element w Galerii w maksymalnych rozmiarach. Dwukrotne kliknięcie podglądu przywraca normalny widok Galerii.

Utwórz łącze

To polecenie jest dostępne po zaznaczeniu obiektu. Łącze o nazwie "Łącze do xxx" (xxx oznacza nazwę obiektu) jest tworzone bezpośrednio w tym samym katalogu, w którym znajduje się zaznaczony obiekt.

Prosimy o wsparcie!